Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Odstránenie čpavkových pár z interiérov stavieb.

Kód: IMC-T-00-00006-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technológia rieši problém výskytu čpavku, ktorý sa uvoľňuje do interiérov stavieb v dôsledku použitia betonárskej zmesi s protimrazovou prísadou obsahujúcou močovinu pri konštrukcii týchto interiérov.

Výhody použitia:

Na riešenie tohto problému boli doteraz navrhnuté tri spôsoby:

  • a) postihnuté konštrukcie odstrániť,
  • b) postihnutú stavbu zohrievať - vykurovať a vzniknutý čpavok odvetrávať
  • c) postihnuté konštrukcie opatriť izolačnou vrstvou, neprepúšťajúcou čpavok
Alternatíva a) je finančne enormne náročná a vo väčšine prípadov by išlo o zbúranie celej budovy.
Alternatíva b) okrem nákladov na vykurovanie by pri použitých koncentráciách močoviny a rýchlosti jej rozkladu v bežných podmienkach vyžadovala čas (podľa množstva použitej močoviny a podmienok odvetrávania) niekoľko rokov až desaťročie,
Alternatíva c) neodstraňuje príčinu úniku čpavku a predpokladá uzavretie čpavku a jeho prekurzora (močoviny) v konštrukcii stavby, čo predstavuje neakceptovateľné riziko z hľadiska možného poškodenia izolácie a následného výronu čpavkových pár ("časovaná bomba").
Problém efektívne a s nepomerne nižšími nákladmi rieši technológia vyvinutá na základe prihlášky vynálezu registrovanej na ÚPV SR pod č. PV- 1510/99, pri ktorej vzniknutý čpavok je chemicky viazaný na vhodnú látku nanesenú na inertnom nosiči. Použitá aktívna látka ako i produkt jej chemickej reakcie s čpavkom sú ekologicky nezávadné.