Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Dušan Fabian z UFHZ SAV, organizátorská „duša“ podujatia, víta na deviatom seminári doktorandov v Košiciach hostí: (v sede zľava) prof. J. Legátha, doc. V. Zeleňáka a doc. Petra Javorského.

Doktorandi majú možnosť prezentovať sa

17. 9. 2014 | videné 1907-krát

Poskytnúť doktorandom priestor na získanie praktických skúseností pri prezentácii vlastných výsledkov je primárnym cieľom seminára doktorandov, ktorý je venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu (1927-2005), popredného veterinárneho fyziológa. V dňoch 9. a 10. septembra sa uskutočnil v Košiciach už jeho deviaty ročník.

Program tvorili prednášky doktorandov z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie, Univerzity P. J. Šafárika a viacerých ústavov Slovenskej akadémie vied (tohto roku Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat a Neurobiologického ústavu) v Košiciach.

Tentoraz bol seminár doktorandov venovaný aj prof. Ing. Oľge Ondrašovičovej, CSc. z UVLF, dlhoročnej organizátorke a iniciátorke Súťaže o najlepšiu prácu doktorandov, ktorá nás vlani opustila po ťažkej chorobe. Na otvorení sa zúčastnili a k prítomným prehovorili prof. MVDr. Jaroslav Legáth, PhD., prorektor UVLF pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc., zástupca riaditeľa a predseda Vedeckej rady ÚFHZ SAV, a doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., prodekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Prítomný bol tiež prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., vedúci Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

Počas dvoch dní na seminári odznelo 36 príspevkov doktorandov 2. a 4. ročníka štúdia, dvaja sa ospravedlnili, ale v zborníku ich práce sú. Príspevky neboli tematicky obmedzené, pokrývali širokú škálu biologických vedných odborov a sú uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2014 (recenzoval MVDr. Imrich Zeleňák, DrSc.).

Príspevky hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov organizátorov: doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. - predseda, RNDr. Štefan Čikoš, CSc. (obaja ÚFHZ SAV), RNDr. Veronika Sačková, PhD., RNDr. Bianka Bojková, PhD. (obe PF UPJŠ), doc. MVDr. Mária Goldová, PhD. a doc. MVDr. Monika Pipová, PhD. (z UVLF). Spomedzi všetkých účastníkov komisia vybrala 12 najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií. Ocenenými autorkami sú: z ÚFHZ SAV - MVDr. Oksana Ivanišinová, RNDr. Jana Pisarčíková a RNDr. Slavomíra Vaníková; z Neurobiologického ústavu SAV - RNDr. Mária Lalkovičová; z UVLF - MVDr. Oľga Danišová, MVDr. Monika Drážovská, RNDr. Eva Husáková, Ing. Magdaléna Slížová a MVDr. Gabriela Štrkolcová; z UPJŠ – Mgr. Barbora Fecková, Mgr. Františka Horváthová a Mgr. Edita Miková.

„Záujem o účasť na seminári je stále vysoký. Našou ambíciou do budúcnosti je pritiahnuť viac poslucháčov, či už z radov študentov alebo vedeckých pracovníkov,“ zhodnotil priebeh seminára jeho hlavný organizátor MVDr. Dušan Fabian, PhD. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. „Seminár doktorandov poskytuje jedinečný priestor, na ktorom môže návštevník získať prehľad o tom, čo rieši široké spektrum košických vedeckých tímov z oblasti biologických a veterinárnych vied. V čase, keď je stav finančnej podpory vedy na Slovensku taký, že mnohé vedecké inštitúcie sú blízko riešenia existenčných otázok, je kľúčové prehlbovať vzájomnú spoluprácu. Tá vytvára predpoklady na to, aby sa existujúca infraštruktúra a ľudské kapacity využili čo najefektívnejšie aj v takejto kritickej dobe. Jednoducho – zaujímajme sa o to, čo robia ostatní kolegovia v našom meste,“ povedal.

 

Text a foto: Katarína Čižmáriková