Aktuality

Excelentných vedcov ocenili Cenou Slovenskej akadémie vied

21.6.2012, otvorené 2429-krát

 

     20. júna, Smolenice - Slovenská akadémia vied opäť ako každý rok v čase výročia svojho vzniku udelila najvýznamnejšie vedecké ocenenia na Slovensku – Ceny SAV. Odniesli si ich významní vedeckí pracovníci, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vedy nielen u nás, ale aj v zahraničí. Cena Slovenskej akadémie vied je ocenením vedecko-výskumných úloh zásadného vedeckého, hospodárskeho, kultúrneho a iného spoločenského významu a rozhoduje o nej Vedecká rada Slovenskej akadémie vied. Ocenenie si prevzali aj tí, ktorí sa zaslúžili o propagáciu a popularizáciu vedy prostredníctvom publikácií a médií. Tieto ceny udeľuje Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied. Na udeľovaní cien bol prítomný tiež minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. Tradične sa slávnostný akt uskutočnil v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku.

 

Laueráti Cien SAV:

 

1/ prof. RNDr. Petrovi  Balážovi, DrSc. z  Ústavu geotechniky SAV za monografiu:  Mechanochemistry in Nanoscience and Minerals Engineering.

 

2/ Ing. Petrovi  Švecovi, DrSc. z Fyzikálneho ústavu SAV za výsledky dosiahnuté v rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce vedúce ku komplexnému rozvoju fyziky kovov, fyzikálneho poznania a aplikácii získaných poznatkov v oblasti amorfných a nanokryštalických kovových systémov  v  spoločenskej praxi. 

 

3/  autorskému kolektívu pod vedením Mgr. Gabriely Dudekovej, PhD. za dielo Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku.                      

   

4/ kolektívu autorov   v zložení: doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.,RNDr. Lucia Csaderová, PhD., RNDr. Soňa Hudecová, CSc., MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. Mgr. Ľubomíra Lenčešová, PhD., RNDr. Karol Ondriáš, DrSc. prof. RNDr. Silvia Pastoreková,DrSc., Ing. Zdena Sulová, CSc., Marta Šírová za súbor vedecko-výskumných prác zaoberajúcich sa moduláciou vybraných  metabolických dráh regulovaných vápnikom v nádorových bunkách.

 

5/   kolektívu pracovníkov  Ústavu polymérov SAV   v zložení: Ing. Mária Omastová, DrSc. Ing. Matej Mičušík, PhD., Mgr. Silvia Podhradská, PhD., Mgr. Katarína Mosnáčková, Ing. Klaudia Czaniková za súbor vedecko-výskumných prác v interdisciplinárnom výskume elektricky vodivých polymérov, polymérnych kompozitov a nanokompozitov.

           

 Cena SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce v roku 2012:

 

6/   Ing. Milošovi Hricovínimu, PhD.,  pracovníkovi Chemickému ústavu SAV za výsledky  v riešení medzinárodných projektov týkajúcich sa štruktúry, dynamických vlastností a medzimolekulových interakcií biologicky aktívnych sacharidov. 

 

Cenu SAV pre mladého vedeckého pracovníka: 

 

7/ Mgr. Veronike Piscovej, PhD.,  pracovníčke Ústavu krajinnej ekológie SAV za vedeckú štúdiu „Zmeny vegetácie Tatier na vybraných lokalitách ovplyvnených človekom“.

 

Ceny SAV za popularizáciu vedy

 

1/ doc. Ing. Miroslavovi Sanigovi, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV za celoživotné aktivity s prihliadnutím na množstvo knižných publikácií  a mediálnych výstupov.

 

 2/ za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť kolektívu riešiteľov projektu Experimental realization of the magnetic  cloak pod vedením doc. Ing. Fedora Gömöryho, DrSc. z Elektrotechnického ústavu SAV  v zložení: Ing. Ján Šouc CSc., Mgr. Enric Pardo PhD., Mgr. Eugen Seiler PhD., Ing. Michal Vojenčiak, PhD., Mgr. Mykola Soloviov PhD., Ing. Tibor Melišek,  Ing. Lubomír Frolek, Mgr. Ján Kováč, Juraj Tančár, Stanislav Štefánik, Dagmar Erbenová, Miloslav Mošať.

 

3/ RNDr. Ingrid Papajovej, PhD. z Parazitologického ústavu  SAV za  výsledky v rámci   popularizačného projektu  s názvom Cesta mladých  k vede naživo.

 

4/ JUDr. Jozefovi Vozárovi, CSc.  z Ústavu štátu a práva SAV za popularizačné aktivity a množstvo mediálnych výstupov  v problematike slobody prejavu a iných vedecko-popularizačných tém.

   

5/ Mgr. Ľubici Šajdovej z RTVS – Slovenský  rozhlas za celoživotné dielo v oblasti vedeckej žurnalistiky .

 

text: Mgr. Beáta Obradovičová

foto: Mgr. Juraj Broš

Príloha

Slávnostné otvorenie podujatia - zľava RNDr. Miroslav Morovics, CSc., prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., doc. PhDr. Eva Smolková, CSc., Ing. Juraj Lapin, DrSc., doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
Príloha

Podujatie moderovala Mgr. Beáta Obradovičová
Príloha

Predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. počas úvodného príhovoru.
Príloha

Minister školstva, vedy, výskumu a športu PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
Príloha

Podpredseda SAV pre I. oddelenie vied Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Príloha

Pohľad do publika - v popredí PhDr. Viera Rosová, CSc. podpredsedníčka SAV pre ekonomiku a RNDr. Eva Majková, DrSc. podpredsedníčka SAV pre výskum.
Príloha

Predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. blahoželá prof. RNDr. Petrovi Balážovi, DrSc.
Príloha

prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc. z Ústavu geotechniky SAV ocenený za za monografiu: Mechanochemistry in Nanoscience and Minerals Engineering.
Príloha

Podpredseda SAV pre II. oddelenie vied doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
Príloha

Kolektívu autorov ocenených za súbor vedecko-výskumných prác zaoberajúcich sa moduláciou vybraných metabolických dráh regulovaných vápnikom v nádorových bunkách blahoželá predseda SAV.
Príloha

Predsedníctvo SAV blahoželá kolektívu...
Príloha

Kolektív autorov ocenených za súbor vedecko-výskumných prác zaoberajúcich sa moduláciou vybraných metabolických dráh regulovaných vápnikom v nádorových bunkách.
Príloha

Kolektívu pracovníkov Ústavu polymérov SAV blahoželá Ing. Albert Breier, DrSc.
Príloha

Kolektív pracovníkov Ústavu polymérov SAV ocenený za súbor vedecko-výskumných prác v interdisciplinárnom výskume elektricky vodivých polymérov, polymérnych kompozitov a nanokompozitov.
Príloha

Člen Predsedníctva SAV pre III. oddelenie vied RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
Príloha

Mgr. Gabriele Dudekovej, PhD. blahoželá prof. RNDr. Jaromír Patorek, DrSc.
Príloha

Autorský kolektív pod vedením Mgr. Gabriely Dudekovej, PhD. za dielo Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku.
Príloha

Cena SAV za výsledky v oblasti medzinárodnej spolupráce bola udelená Ing. Milošovi Hricovínimu, PhD.
Príloha

Podpredsedníčka SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
Príloha

Predsedníctvo SAV udelilo tradične aj osobitnú cenu mladému vedeckému pracovníkovi, tento rok to je Mgr. Veronika Piscová, PhD.
Príloha

Árie zo svetoznámych opier a operiet - barytón Pavol Kuban, klavirista Peter Hochel.
Príloha

Sopranistka Mariana Sajková Hochelova.
Príloha

Členka Predsedníctva SAV doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
Príloha

doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV prijíma cenu SAV za celoživotné aktivity od predsedu SAV.
Príloha

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. a jeho tím získali ocenenie za popularizáciu vedy. Ich objav magnetický neviditeľný plášť zaujal médiá doma i v zahraničí.
Príloha

Opäť vyššie spomenutý Fedor Gömöry a jeho vedecký kolektív.
Príloha

Zľava za Mgr. Ľubica Šajdová ocenená za celoživotné dielo v oblasti vedeckej žurnalistiky, doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. a ďalší členovia kolektívu doc. Ing. Fedora Gömöryho, DrSc.
Príloha

Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. sa prihovára prítomným za všetkých držiteľov Ceny SAV.
Príloha

Sopranistka Mariana Sajková Hochelova, barytón Pavol Kuban zaspievali päť známych árií v sprievode klaviristu Petra Hochela.