Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slávnostné otvorenie podujatia - zľava RNDr. Miroslav Morovics, CSc., prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., doc. PhDr. Eva Smolková, CSc., Ing. Juraj Lapin, DrSc., doc. Ing. Albert Breier, DrSc.

Excelentných vedcov ocenili Cenou Slovenskej akadémie vied

21. 6. 2012 | videné 3110-krát

     20. júna, Smolenice - Slovenská akadémia vied opäť ako každý rok v čase výročia svojho vzniku udelila najvýznamnejšie vedecké ocenenia na Slovensku – Ceny SAV. Odniesli si ich významní vedeckí pracovníci, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vedy nielen u nás, ale aj v zahraničí. Cena Slovenskej akadémie vied je ocenením vedecko-výskumných úloh zásadného vedeckého, hospodárskeho, kultúrneho a iného spoločenského významu a rozhoduje o nej Vedecká rada Slovenskej akadémie vied. Ocenenie si prevzali aj tí, ktorí sa zaslúžili o propagáciu a popularizáciu vedy prostredníctvom publikácií a médií. Tieto ceny udeľuje Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied. Na udeľovaní cien bol prítomný tiež minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. Tradične sa slávnostný akt uskutočnil v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku.

 

Laueráti Cien SAV:

 

1/ prof. RNDr. Petrovi  Balážovi, DrSc. z  Ústavu geotechniky SAV za monografiu:  Mechanochemistry in Nanoscience and Minerals Engineering.

 

2/ Ing. Petrovi  Švecovi, DrSc. z Fyzikálneho ústavu SAV za výsledky dosiahnuté v rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce vedúce ku komplexnému rozvoju fyziky kovov, fyzikálneho poznania a aplikácii získaných poznatkov v oblasti amorfných a nanokryštalických kovových systémov  v  spoločenskej praxi. 

 

3/  autorskému kolektívu pod vedením Mgr. Gabriely Dudekovej, PhD. za dielo Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku.                      

   

4/ kolektívu autorov   v zložení: doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.,RNDr. Lucia Csaderová, PhD., RNDr. Soňa Hudecová, CSc., MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. Mgr. Ľubomíra Lenčešová, PhD., RNDr. Karol Ondriáš, DrSc. prof. RNDr. Silvia Pastoreková,DrSc., Ing. Zdena Sulová, CSc., Marta Šírová za súbor vedecko-výskumných prác zaoberajúcich sa moduláciou vybraných  metabolických dráh regulovaných vápnikom v nádorových bunkách.

 

5/   kolektívu pracovníkov  Ústavu polymérov SAV   v zložení: Ing. Mária Omastová, DrSc. Ing. Matej Mičušík, PhD., Mgr. Silvia Podhradská, PhD., Mgr. Katarína Mosnáčková, Ing. Klaudia Czaniková za súbor vedecko-výskumných prác v interdisciplinárnom výskume elektricky vodivých polymérov, polymérnych kompozitov a nanokompozitov.

           

 Cena SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce v roku 2012:

 

6/   Ing. Milošovi Hricovínimu, PhD.,  pracovníkovi Chemickému ústavu SAV za výsledky  v riešení medzinárodných projektov týkajúcich sa štruktúry, dynamických vlastností a medzimolekulových interakcií biologicky aktívnych sacharidov. 

 

Cenu SAV pre mladého vedeckého pracovníka: 

 

7/ Mgr. Veronike Piscovej, PhD.,  pracovníčke Ústavu krajinnej ekológie SAV za vedeckú štúdiu „Zmeny vegetácie Tatier na vybraných lokalitách ovplyvnených človekom“.

 

Ceny SAV za popularizáciu vedy

 

1/ doc. Ing. Miroslavovi Sanigovi, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV za celoživotné aktivity s prihliadnutím na množstvo knižných publikácií  a mediálnych výstupov.

 

 2/ za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť kolektívu riešiteľov projektu Experimental realization of the magnetic  cloak pod vedením doc. Ing. Fedora Gömöryho, DrSc. z Elektrotechnického ústavu SAV  v zložení: Ing. Ján Šouc CSc., Mgr. Enric Pardo PhD., Mgr. Eugen Seiler PhD., Ing. Michal Vojenčiak, PhD., Mgr. Mykola Soloviov PhD., Ing. Tibor Melišek,  Ing. Lubomír Frolek, Mgr. Ján Kováč, Juraj Tančár, Stanislav Štefánik, Dagmar Erbenová, Miloslav Mošať.

 

3/ RNDr. Ingrid Papajovej, PhD. z Parazitologického ústavu  SAV za  výsledky v rámci   popularizačného projektu  s názvom Cesta mladých  k vede naživo.

 

4/ JUDr. Jozefovi Vozárovi, CSc.  z Ústavu štátu a práva SAV za popularizačné aktivity a množstvo mediálnych výstupov  v problematike slobody prejavu a iných vedecko-popularizačných tém.

   

5/ Mgr. Ľubici Šajdovej z RTVS – Slovenský  rozhlas za celoživotné dielo v oblasti vedeckej žurnalistiky .

 

text: Mgr. Beáta Obradovičová

foto: Mgr. Juraj Broš