Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV preberá  Cenu prezidenta SR priamo z rúk Ivana Gašparoviča.

Študentské osobnosti Slovenska 2011

2. 12. 2011 | videné 4881-krát
Absolútnym víťazom súťaže sa stal Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV.

Už tradičnú národnú súťaž mladých talentovaných ľudí pod názvom Študentská osobnosť Slovenska  organizuje Junior Chamber International – Slovakia, aj tentoraz pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV. Tohtoročných finalistov súťaže slávnostne vyhlásili vo štvrtok 1. decembra v Kongresovom centre Vydavateľstva SAV VEDA  v Bratislave. Na slávnosti sa zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič, vedúci Kancelárie prezidenta SR prof. Milan Čič, predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolf Sivák a ďalšie osobnosti z akademickej aj podnikateľskej sféry.

Účastníkov slávnosti privítal výkonný predseda organizácie Junior Chamber International Marián Meško, ktorý konštatoval, že organizátori tohto ročníka súťaže sú mimoriadne spokojní s počtom aj kvalitou nominácií mladých osobností, ktoré dostali od univerzít, vysokých škôl aj zo Slovenskej akadémie vied. “Budeme oceňovať jedenásť výnimočných mladých ľudí, ktorí už teraz  dosahujú významné úspechy na poli výskumu, umenia, športu a ďalších odvetví,“ zdôraznil Marián Meško. „Môžu byť skutočne príkladom pre svojich kolegov, študentov aj doktorandov z celého Slovenska. Mnohí z nich dosiahli úspechy, ktoré sú známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.“
 
Prezident SR Ivan Gašparovič  vo svojom vystúpení uviedol: „Ako občan, človek, pedagóg som rád, že máme takýchto ľudí. Ako politik a prezident sa musím zamyslieť, či sme urobili všetko preto, aby mladí ľudia mali dobré podmienky. Aj v čase, kedy veda a štúdium nemá podmienky, aké by mala mať, ste dosiahli vynikajúce výsledky.“ Hlava štátu zablahoželala všetkým ocenením študentom a vyjadrila nádej, že Bratislava bude mestom vedy a vzdelávania.
 
Podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová v príhovore pripomenula súčasnú ťažkú ekonomickú situáciu, ktorá potrebuje riešenia – a tie zatiaľ nenachádzame. „Všetci však vieme jedno – nech je krízová situácia v čomkoľvek a akákoľvek, na jej riešenie potrebujeme rozumných, vzdelaných, rozhľadených a smelých ľudí. Tí budú potrební vždy. A tento dnešný deň je venovaný tým ľuďom, ktorí majú predpoklady, aby sa takými stali a aby pomohli a posúvali dopredu našu spoločnosť, našu vedu, naše vysoké školstvo. To toho vám želám veľa smelosti,“  dodala podpredsedníčka SAV.

Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolf Sivák konštatoval, že pre každú krajinu niet väčšieho bohatstva, ako sú múdri a vzdelaní mladí ľudia. A takýchto mladých ľudí je na slovenských univerzitách aj v Slovenskej akadémii vied veľmi veľa. Zdôraznil, že laureáti tejto súťaže si zaslúžia uznanie svojich učiteľov aj širokej verejnosti, pretože platí – nemôže byť dobrých univerzít, vysokých škôl, ak nie sú výborní študenti. „Študenti sú tí, kvôli ktorým my na univerzitách pôsobíme, voči ktorým máme zodpovednosť, aby sme rozvíjali ich talenty, aby sme napĺňali ich predstavy, s ktorými prichádzajú študovať, aby sme im vytvárali také podmienky, aby sa na univerzitách dobre cítili a aby dobre študovali. Najlepšia investícia do budúcnosti je totiž investícia do mladých, vzdelaných ľudí.“

Výkonný predseda Junior Chamber International – Slovakia Marián Meško po krátkych príhovoroch spoločne s prof. Danielou Ježovou, prof. Rudolfom Sivákom a zástupcami sponzorských firiem odovzdali ocenenia finalistom súťaže v jednotlivých kategóriách. Ocenenia získali (charakteristiky sú prevzaté z textu, ktorý odznel na podujatí - bez väčších úprav):
 
1. kategória - Elektrotechnika, priemyselné technológie.
 
Ing. Boris Hudec z Elektrotechnického ústavu SAV.
Ing. Boris Hudec sa v rámci svojej dizertačnej práce venoval príprave a charakterizácii štruktúr kov-izolant-kov (metal-insulator-metal, MIM) pre nanorozmerné pamäte typu DRAM. Predmetom jeho výskumu bolo štúdium a analýza parametrov ovplyvňujúcich zvodové prúdy MIM štruktúry na báze TiO2. Ukázalo sa, že zvodové prúdy sa dajú podstatne znížiť výberom a prípravou hornej elektródy. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté s Pt elektródou, pripravenou vákuovým naparovaním s využitím tzv. „shadow mask“.  Tieto výsledky sú porovnateľné s najlepšími výsledkami dosiahnutými vo svete.
Doktorand formou prednášky prezentoval výsledky svojej práce na konferenciách v zahraničí - v Nemecku,  vo Francúzsku aj v USA. V roku 2011 publikoval 4 články v špičkových medzinárodných vedeckých časopisoch, zahrnutých v databáze Current Contents. V dvoch prácach bol prvý autor.
 Od mája 2011 je členom riešiteľského kolektívu projektu  s názvom „Štruktúry kov-oxid-kov pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového prepínania“. Svojou prácou a aktivitou významne prispel k riešeniu problematiky nových materiálov a prvkov pre pamäťové aplikácie. Počas svojho štúdia absolvoval 2 šesťtýždňové pobyty na Seoul National University  v Korei.
Výnimočnosť nominovaného spočíva najmä v experimentálnej zručnosti, v schopnosti správne analyzovať dosiahnuté experimentálne údaje a spracovať ich do ucelenej, vedecky hodnotnej publikácie. Dokáže s dobre orientovať vo vedecko-výskumnej problematike a je schopný nadväzovať pracovné kontakty na medzinárodnej úrovni.
 
Cenu za oceneného prebral jeho otec, keďže víťaz je služobne v zahraničí.
 
2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika.
 
Ing. Ján Kukurugya  z Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach.
Ing. Ján Kukurugya je interným doktorandom  3.ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe „ Riadenia procesov získavania a spracovanie surovín“,  v študijnom odbore „Získavanie a spracovanie zemských zdrojov“.
Jeho dizertačná práca „Metódy a prostriedky pre modelovanie elementárnych procesov a zariadení v oblasti spracovania surovín“ je zameraná na vytvorenie modelov a prostriedkov pre modelovanie procesov ktoré sú mimoriadne dôležité v oblasti hutníctva, baníctva, spracovania rudných a nerudných surovín, strojárstva a energetiky. Výskum Ing. Kukurugyu je veľmi aktuálny z hľadiska optimálneho využívania energie v rôznych energeticky náročných zariadeniach a procesoch, ktoré sa v uvedených oblastiach priemyslu používajú. Vo všetkých týchto oblastiach je mimoriadne dôležité modelovanie procesu spaľovania palív rôzneho zloženia. V uvedenej oblasti dosahuje Ing. Kukurugya výnimočné úspechy. Ešte ako študent inžinierskeho štúdia, ktoré ukončil s vyznamenaním, sa zúčastňoval na domácich a medzinárodných súťažiach študentských a vedeckých prác, kde získal viacero ocenení. Za posledné 2 roky doktorandského štúdia získal mnoho nových výsledkov, ktoré publikoval doteraz v 3 článkoch v zahraničných časopisoch a v 6 článkoch zborníkov medzinárodných konferencií. Okrem uvedených publikácii je potrebné osobitne vyzdvihnúť jedinečný softvérový produkt, ktorý je jedným z aplikačných výstupov doktorandského štúdia. Ide o „Combustion Toolbox“ pre prostredie MATLAB/Simuling. Tento Toolbox je celosvetovo publikovaný na MATLAB Central File Exchchange a predstavuje unikátnu inplementáciu matematického modelu spaľovania viaczložkového plynného paliva. 
 
3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy.
 
Ing. Karol Rástočný z Fakulty informatiky a informačných technológii zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Karol Rástočný získal svoj prvý (Bc.) a druhý (Ing.) vysokoškolský titul na fakulte informatiky a informačných technológii STU v Bratislave. Štúdium inžinierskeho študijného programu softvérové inžinierstvo absolvoval v roku 2011 s nadštandardnými výsledkami ocenením “Cum Laude“. Výnimočnosť jeho diplomovej práce zdôrazňuje získanie ceny SAV a 5. miesto v česko-slovenskej súťaži ACMSPY 2011 o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológii. Schopnosť kreatívne a cieľavedome pristupovať k vedeckým problémom preukázal publikovaním pôvodných  výsledkov výskumu z diplomovej práce v rámci medzinárodnej konferencie WEB Inteligence 2011 na pracovnej dielni WIRS ktorá sa konala v Lyone pod záštitou profesijných informatikov. Nasadenie a aktívny záujem preukázal reprezentáciou FIIT na medzinárodných programátorských súťažiach ACM ICPC - stredoeurópske kolo a Poznaň Open –Team programing championship.
V súčasnosti je študentom  denného doktorandského štúdia v študijnom programe Programové systémy. Aktívne pracuje na výskume v oblasti webových technológii s témou dizertačnej práce „Sprístupňovanie informácii na sociálnom adaptívnom webe“ , je spoluriešiteľom viacerých výskumných projektov. Veľmi cenné je to, že Karol Rástočný dosahuje vynikajúce výsledky v štúdiu, výskume, reprezentácii v súťažiach ale zapája sa aktívne do života na fakulte, svoje znalosti a schopnosti už teraz odovzdáva mladším spolužiakom okrem štandardného pedagogického procesu, v ktorom pôsobí ako doktorand, na seminári o personalizovanom webe..  
 
4. Lekárske vedy, farmácia.
 
Mgr. Dominika Mániková z Ústavu experimentálnej onkológie SAV.
Niečo o prvku ktorému sa venuje Mgr. Mániková. Selén (Se) je prvok esenciálny pre ľudské zdravie. Benefity príjmu tohto prvku sú nespochybniteľné a širokospektrálne, a zahŕňajú mnohé oblasti ľudského zdravia, vrátane onkologických ochorení. Účinky selénu však značne závisia od jeho dávky: medzi dávkami prospešnými pre zdravie a tými, ktoré majú naň škodlivý účinok, existuje len úzke koncentračné rozpätie. No nielen dávka, ale aj forma Se, je zodpovedná za jeho biologické účinky. Človek prijíma Se hlavne v rastlinnej a živočíšnej potrave, do ktorej sa dostáva z pôdy. Okrem pôdy je zdrojom Se aj voda.
Výskumný kolektív, v ktorom pracuje, sa venuje štúdiu mechanizmov toxického účinku Se, keďže tieto nie sú doposiaľ dostatočne objasnené. Predpokladá sa, že súvisia s viacerými bunkovými komponentmi a procesmi. Jeden z nich je sprostredkovaný priamym poškodením genetického materiálu (DNA), ktoré tento prvok vyvoláva. Odpoveď bunky na poškodenie DNA ako aj samotné mechanizmy opravy DNA teda hrajú dôležitú úlohu v ochrane buniek pred toxickými účinkami Se.
Dominika Mániková pracuje v spomenutom kolektíve od r. 2006.V r. 2008 nastúpila na doktorandské štúdium. Od začiatku sa venuje štúdiu mechanizmov toxicity Se. Po prvotných, genetických a molekulárno-biologických prístupoch sa v ostatnom období venuje genomickým metodikám, kde sa kvasinka ako modelový organizmus opäť ukázala byť veľmi výhodná. Dominika sa stala familiárna s metodikami ako je microarray analýza a osvojila si tiež prácu s knižnicou haploidných kvasinkových delečných mutantov. Výsledky jej celogenómových prístupov potvrdili významnú úlohu opravných mechanizmov DNA pri manifestácii toxických účinkov Se. Z hľadiska transferu ňou získaných poznatkov do oblasti ľudského zdravia sa ako veľmi sľubný ukazuje fakt, že Se efektívne zabíja bunky s poruchou v homologickej rekombinácii (HR), ktorá má vzťah k incidencii onkologických diagnóz ako aj k ich liečbe, kde defekt v HR robí nádorové bunky selektívne citlivé k širokej palete terapeutických látok. Dominika Mániková je autorkou dvoch článkov publikovaných v časopisoch Mutagenesis (IF = 3.983 [2010]) a Archives of Toxicology (IF = 4.041 [2010]).
Okrem toho sa aktívne zúčastnila 10 vedeckých konferencií.
 
5. Prírodné vedy, chémia.
 
RNDr. Ľudmila Hricová z Neurobiologického ústavu SAV.
Ľudmila Hricová je doktorandkou v Neurobiologickom ústave SAV. Venuje sa štúdiu v odbore Fyziológia živočíchov. Je členkou  národných  (Slovenská spoločnosť pre neurovedy pri SAV) a 3 medzinárodných vedeckých spoločností  (European Society for Neurochemistry, Federation of European Neuroscience Societies; International Brain Research Organization).
Je autorkou a spoluatorkou 4 karentovaných prác (Acta Histochemica 2x, Brain Research, Cellular and Molecular Neurobiology).
Svoje výsledky prezentovala formou prednášky na medzinárodnej konferencii Molecular mechanisms of neurological and psychiatric disorders v novembri 2009 v  Martine a na medzinárodnom kongrese International student medical congress v Košiciach v júni 2011. Na tomto kongrese obsadila 3. miesto v sekcii PhD students work – Theoretical part.
Absolvovala zahraničný študijný  pobyt v Mossakowski Medical Research Centre vo Varšave, pobyt v rámci MAD.
Je spoluriešiteľkou projektov APVV – „Kauzálna genéza spasticity a terapeutické možnosti“,
VEGA – „Poškodenie NO/cGMP signálnej dráhy pri poraneniach krčnej miechy“.
Ďalej „Odpoveď syntázy oxidu dusnatého a kalcium-viažúcich proteínov v mozgovom kmeni po poškodení miechy“ v rámci MAD – dohoda medzi SAV a PAV.
Obhájila minimovú  prácu k dizertačnej skúške „NO-cGMP signalizácia v bulbospinálnej respiračnej dráhe potkana po poškodení krčnej miechy“, jún 2010.
V októbri 2011 bola spolu s členmi vedeckého kolektívu zaradená agentúrou ARRA medzi členov nadpriemerného tímu.
 
6. Stavebníctvo, architektúra.
 
Ing. arch. Vladimír Hain z Fakulty architektúry STU v Bratislave.
Ing. arch. Vladimír Hain študuje v rámci doktorandského štúdia na fakulte architektúry STU v Bratislave. Získal počas svojho štúdia viaceré ocenenia, medzi ktorými vyniká architektonická a dizajnérska súťaž  Červená niť vyhlásená Európskou komisiou v Bruseli kde získal druhé miesto v rámci európskeho kola. A ďalej sú to:
*ISOVER Architectural Contest 2011  2. miesto - Národné kolo, marec 2011
*ABF Slovakia – Bakalár 2009 : 1. - Miesto - Arch. and urban., december. 2009
*ISOVER Architectural Contest 2009  1. miesto -Medzinárodné kolo, apríl 2009
*Cena Dekana – Cena prof. Alfreda Piffa  1. miesto - kat. pamiatky, jún 2009
*Elektráreň Piešťany, 1. Miesto, február 2009
*Vplyv nových technológii na tvorbu arch. diel, 3. miesto, jún 2008
*Energia ako médium tvorby konceptov arch., 3. miesto, jún 2007
Pracovné skúsenosti získava už počas štúdia spoluprácou s viacerými dizajnérskymi štúdiami.
Na základe týchto úspechov a ocenení je možné povedať, že má veľký potenciál patriť k špičkovým slovenským architektom.
 
7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo.
 
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre (titul PhD. získala v šk.r. 2010/2011).
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. bola v školskom roku 2010/2011 študentkou 4. ročníka doktorandského štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v študijnom programe Molekulárna biológia.
Dizertačnou prácou na tému „Biodiverzita mikroorganizmov v mede s využitím molekulárno – biologických metód vo vzťahu k fyzikálno–chemickým vlastnostiam medu“ výraznou mierou prispela k rozšíreniu poznatkov v oblasti kvality a bezpečnosti takej významnej potravinárskej komodity, akou je med. V práci sa okrem mikrobiologických a biochemicko-molekulárnych analýz kvetových, zmiešaných a medovicových medov sústredila aj na vypracovanie vhodnej metódy pre detekciu baktérie Paenibacillus larvae, ktorá je pôvodcom vysoko  infekčného ochorenia - moru včelieho plodu.
Významné výsledky práce publikovala v jednej vedeckej monografii v spoluautorstve, štyroch prácach v zahraničných karentovaných časopisoch, siedmich prácach v zahraničných a desiatich prácach v domácich vedeckých časopisoch. Jej práce sú dvakrát citované v rámci citácií Web of Science a trikrát v neregistrovaných citačných indexoch. Počas štúdia priebežne zverejňovala výsledky práce aj formou prednášok na medzznárodných a domácich vedeckých konferenciách.
Významnosť dosiahnutých výsledkov práce bola v roku 2010 ocenená prvým miestom v oblasti pôdohospodárskych vied súťaže Nadácie Intenda „Podporujeme individuality“.
 
8. Filozofia, politológia, právo, teológia.
 
Mgr. Michal Kšiňan, MAS.  z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Po skončení Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v odbore história a francúzsky jazyk absolvoval Michal Kšiňan ročné štúdium stredoeurópskych dejín na Univerzite Panthéon Sorbonne v Paríži. V súčasnosti je interným doktorandom Historického ústavu SAV a zároveň na Sorbone, kde pod dvojitým vedením (thèse en cotuelle) vypracoval dizertačnú prácu na tému Milan Rastislav Štefánik, biografická esej. Príprava dizertačnej práce zo spoločenských vied vo Francúzsku (tam musí mať rozsah minimálne 400 strán), kladie na doktoranda značne väčšie nároky ako na Slovensku. Pritom netreba opomenúť jazykovú náročnosť, ako aj skutočnosť, že Sorbona sa v historickom výskume dlhodobo radí medzi najlepšie svetové univerzity. Michal Kšiňan by mal dizertačnú prácu obhájiť do konca tohto roka. O jej úrovni predbežne svedčí prezentácia jej častí na medzinárodných podujatiach a napr. aj interná oponentúra v HÚ SAV. M. Kšiňan má preto predpoklady úspešne prácu obhájiť a získať tým dvojitý titul PhD.
Okrem výskumu osobnosti a života M. R. Štefánika sa doktorand venuje aj otázkam identít, mapuje diskusie vo francúzskej historiografii a metodológii a ich závery sa snaží aplikovať na slovenský historický výskum.
Michal Kšiňan je mimoriadne ambiciózny a zároveň odborne erudovaný doktorand, čo dokazuje fakt, že sa začal presadzovať aj v zahraničí. Roku 2008 publikoval vo Francúzsku ako spoluautor knihu La mémoire conservée du général Milan Rastislav Štefánik dans les archives du Service historique de la Défense a jej preklad vyšiel o rok aj na Slovensku. Recenzným konaním prešla už jeho ďalšia kniha o M. R. Štefánikovi, ktorej publikovanie v českom vydavateľstve je naplánované na jar budúceho roku. Jeho práce citujú historici nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Od zimného semestra 2011-2012 vedie na Ústave českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity seminár o metodológii biografie. Aktívne sa doteraz zúčastnil šestnástich zahraničných konferencií, seminárov, či prednášok v Prahe, Budapešti, Paríži, Bordeaux a Toruńi a piatich na Slovensku. Ako spoluriešiteľ sa zúčastnil dvoch medzinárodných projektov a dvoch projektov VEGA. Doktorand absolvoval viacero dlhodobých študijných pobytov na Sorbone, na Karlovej univerzite a v CEFRESe (Francúzske výskumné centrum v oblasti spoločenských vied) v Prahe, kde je momentálne na výskumnom pobyte.  
Žiada sa tiež spomenúť mimoriadnu aktivitu, ktorú Michal Kšiňan vyvíja v oblasti popularizácie vedy. Predniesol viacero popularizačných prednášok, publikoval niekoľko rozhovorov, vystupoval v rozhlase, či televízii. Upozorniť treba hlavne na fakt, že sa podieľal na realizácii francúzskeho dokumentárneho filmu Štefánik l´incroyable destin, ktorého slovenskú verziu premietali opakovane na STV a bola schválená Ministerstvom školstva SR ako učebná pomôcka na vyučovanie histórie. V tomto filme vystupoval tiež ako komentátor.
 
9. Kultúra a umenie.
 
Adrián Mankovecký z Vysokej školy výtvarných  umení v Bratislave.
Študent ateliéru Industrial Design VŠVU je víťazom 9. ročníka medzinárodnej súťaže Electrolux Design Lab. Jeho riešenie spotrebiča budúcnosti s názvom Portable Spot Cleaner zaujalo porotu natoľko, že si odnáša finančnú výhru  a polročnú stáž v jednom z dizajnových centier Electrolux. Slovenský študent sa presadil v náročnej konkurencii 1 300 prác z celého sveta. Po deviatykrát ponúkla súťaž Electrolux Design Lab možnosť mladým dizajnérom zamyslieť sa nad víziou spotrebičov budúcnosti. V tomto roku sa k slovu dostala téma domácich spotrebičov a mobility. Tú najlepšie uchopil, podľa slov poroty, práve Adrian Mankovecký. Riešenie pre cestujúcich koncept spotrebiča, s ktorým študent bodoval v súťaži, nesie názov Portable Spot Cleaner. Potešil by sa mu nejeden dovolenkár alebo človek na pracovnej ceste. Dve časti prenosného čističa škvŕn sa od seba oddelia a vloží sa medzi ne časť odevu. Jeden zo štyroch automatických programov odstráni nepríjemný zápach alebo škvrnu pomocou negatívne nabitých iónov a pary. Energiu zariadenie čerpá z biobatérie, vyrobenej na báze cukru.
Študent študuje pod vedením pedagóga doc. Ferdinanda Chrenku akad. soch.,
vedúceho ateliéru Industrial design, Katedry designu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Súčasťou koncepcie pedagogického procesu tohto ateliéru je aj spolupráca so zahraničnými a domácimi firmami, ako aj s tým súvisiace zahraničné študijné pobyty. Víťazstvo študenta Adriána Mankoveckého v renomovanej celosvetovej súťaži Electrolux Design Lab je nepochybným dôkazom správnosti cesty pripravovať študentov pre náročný európsky priestor.
 
10. Ekonómia.
 
Ing. Martin Grančay z Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Ing. Martin Grančay, v súčasnosti čerstvý držiteľ titulu PhD., priniesol Fakulte medzinárodných vzťahov obrovský entuziazmus a chýbajúcu inovatívnosť. Jeho nadšenie pre všetko, čo robí sa prenáša na každého študenta, doktoranda, či pedagóga na fakulte. Pre študentov je motivátorom, aby na sebe pracovali a cítili sa mladými profesionálmi v oblasti medzinárodných hospodárskych vzťahov.
Pre doktorandov je vzorom, nielen zo študijnej a vzdelávacej stránky, ale aj z hľadiska výskumu. Jeho excelentné študijné úspechy sú dokumentované červeným diplomom a cenou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na predmetoch, ktorých výučbu zabezpečuje či už v slovenskom jazyku (Medzinárodné hospodárske vzťahy, Teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov) alebo v anglickom jazyku (Medzinárodné civilné letectvo), je mimoriadne obľúbený medzi študentmi, V oblasti výskumu publikoval obrovské množstvo odborných a vedeckých článkov v domácich ako aj zahraničných časopisoch primárne v oblasti ekonomickej liberalizácie medzinárodnej civilnej dopravy - témy, ktorej sa na Slovensku venuje on jediný. O kvalite jeho publikačnej činnosti svedčia nielen domáce, ale aj zahraničné citácie, napr. na Novom Zélande, v Mozambiku, v Moldavsku, či v Rakúsku. Každoročne sa podieľal na organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie v Smoleniciach a sám sa zúčastnil na niekoľkých zahraničných konferenciách (napr. v Litve, Rumunsku, Českej republike, Maďarsku...).
V neposlednom rade je motivátorom aj pre akademikov Fakulty medzinárodných vzťahov a to nielen vyššie uvedenými pedagogickými a výskumnými úspechmi, ale aj z hľadiska obrovského prínosu pre fakultu, ktorú zviditeľnil v zahraničí nielen počas svojich štúdií v Madride a v Šanghaji, ale predovšetkým v rámci projektu NIL - spolupráce Nórska, Islandu a Lichtenštajnska v oblasti vzdelávania, o ktorý sa z vlastnej iniciatívy pre fakultu uchádzal a úspešne získal. V rámci tohto projektu zorganizoval pre študentov workshopy a nadviazal tak cennú spoluprácu medzi islandskou Univerzitou Akureyri a nórskou Univerzitou v Bergene.
 
11. Šport.
 
Bc. Monika Zemková z Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave.
Bc. Monika Zemková je absolventkou bakalárskeho štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Prvý stupeň štúdia absolvovala bez problémov a štúdium ukončila štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Štátnu skúšku ukončila s prospechom B. V súčasnosti študuje prvý rok na inžinierskom stupni štúdia v študijnom programe priemyselné manažérstvo.
Bc. Zemková je členkou reprezentácie SR v športovej streľbe, disciplíne skeet. Zároveň je zaradená do užšieho výberu Slovenského olympijského výboru s perspektívou účasti na OH 2012.
Doterajšie najvýznamnejšie úspechy:
Majstrovstvá sveta 2007 - 2. miesto
Majstrovstvá Európy 2007 - 1. miesto
Majstrovstvá sveta 2010 - družstvá - 3. miesto
Majstrovstvá Európy 2010 - družstvá - 1. miesto
Majstrovstvá sveta 2011 - družstvá - 3. miesto
Majstrovstvá Európy 2011 - družstvá - 2. miesto
Svetová letná univerziáda 2011 (Šen-čen, Čína) - 1. miesto
Zemková je po plavkyni Martine Moravcovej (5-násobná víťazka) a trapistke Zuzane Štefečekovej len treťou slovenskou športovkyňou, ktorá sa môže pochváliť triumfom na tomto športovom podujatí vysokoškolákov.
 
Vyhlásenie špeciálnych cien
 
„ Cena BMW Group Slovakia za inovatívnosť a trvalo udržateľný rozvoj“- cenu získal Adrián Mankovecký.
 
„Cena Hospodárskych novín“ (cena verejnosti) - na základe internetového hlasovania na www.hnonline.sk najvyšší počet hlasov získala RNDr. Ivana Gruľová z Neurobiologického ústavu SAV. 
 
 
Vyhlásenie TOP študentskej osobnosti Slovenska v šk. r. 2010/2011.
 
Odborná komisia po zrelom uvážení najvyššiu cenu udelila Mgr. Michalovi Kšiňanovi, MAS. Hlavnú cenu, “Cenu prezidenta SR - J. E. Ivana Gašparoviča“   víťazovi odovzdal osobne prezident SR Ivan Gašparovič. Diplom mu odovzdal viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolf Sivák, certifikát predseda SAV prof. Jaromír Pastorek. Víťaz získal aj Cenu generálneho partnera spoločnosti Skanska SK a odmenu od spoločnosti Samsung Electronics Slovakia.