Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Lubomír Kubáček (vľavo) preberá Zlatú medailu SAV z rúk Juraja Lapina.

Prof. Lubomír Kubáček s najvyšším ocenením

11. 7. 2011 | videné 3471-krát
 Vo štvrtok 7. júla Zlatú medailu SAV prevzal významný slovenský štatistik a matematický geodet.
 
V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach počas šiestej medzinárodnej konferencie o pravdepodobnosti a štatistike PROBASTAT 2011 podpredseda SAV Juraj Lapin na malej slávnosti odovzdal Zlatú medailu SAV  za celoživotné dielo prof. Ing. Lubomírovi Kubáčkovi, DrSc., Dr. H. c.
 
Ako v laudácii na počesť oceneného pripomenul riaditeľ Matematického ústavu SAV prof. Anatolij Dvurečenskij, prof. Lubomír Kubáček si v tomto roku pripomenul osemdesiatiny, narodil sa 1. februára 1931 v Bratislave. V minulosti pracoval v Ústave merania SAV a neskoršie aj v Matematickom ústave SAV, ktorého bol aj  riaditeľom.  Jeho vedecká kariéra sa začala po absolvovaní štúdia geodézie na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva SVŠT v Geodetickom ústave v Bratislave. V rokoch 1957 – 1964 si doplnil matematické vzdelanie štúdiom matematickej analýzy na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V roku 1965 obhájil vedeckú hodnosť CSc., vyššiu vedeckú hodnosť DrSc. získal v r. 1980 na SVŠT, v roku 1987 sa  stáva členom korešpondentom SAV, v roku 1989 členom korešpondentom ČSAV, za profesora  ho vymenovali v roku 1991 na MFF UK v Bratislave. V roku 1981 prešiel pracovať do Matematického ústavu SAV, kde v rokoch 1988-92 bol jeho riaditeľom. V roku 1994 odchádza pracovať na Prírodovedeckú fak. Palackého univerzity v Olomouci. 
 
Laudátor zdôraznil, že vo vtedajšom Ústave teórie merania (ÚTM) SAV vybudoval Oddelenie matematicko-štatistických metód, a  v 70. rokoch spolu s prof. A. Pázmanom  založil konferenciu PROBASTAT, kde sa dnes stretávajú odborníci z celého sveta. To bolo základom vzniku významnej školy slovenskej štatistiky, ktorá sa preslávila po celom svete. Pozoruhodná je aj jeho dlhoročná pedagogická činnosť v oblasti matematickej štatistiky na Prír. fakulte UK, resp. MFF UK, ako aj na Stavebnej fakulte STU, a podobne dnes aj v Olomouci. Je autorom 11 monografií uverejnených doma ale aj najprestížnejších svetových vydavateľstvách, vyše 160 vedeckých publikácií, obrovský počet odborných prác a s veľkým počtom citácií.
 
Prof. Kubáček patrí medzi najvýznamnejších slovenských a dnes aj českých štatistikov, ako aj matematických geodetov. Na pôvodnom Oddelení matematicko-štatitických metód  ÚTM SAV sústredil mladých odborníkov na pravdepodobnosť a matematickú štatistiku. Z nich sa rokmi stali významní slovenskí matematici, ktorí sa stali ozdobou matematického stavu doma aj v zahraničí - prof. A. Dvurečenskij, prof. A. Pázman, doc. S. Pulmannová, doc. F. Rublík, doc. F. Štulajter, doc. J. Volaufová, prof. G. Wimmer, doc. V. Witkovský a ďalší.            
 
Prof. Kubáček získal mnohé mimoriadne vedecké výsledky v matematickej štatistike, hlavne v lineárnych a kvadratických modeloch. Najdôležitejšie výsledky, významné aj v medzinárodnom meradle, sa týkajú  analýzy štruktúr lineárnych štatistických modelov (výsledky boli zhrnuté v monografii Kubáček, L. Kubáčková, L., Volaufová, J.: Statistical Models with Linear Structures. Bratislava , Veda 1995) či v senzitívnosti analýzy regresných modelov s variantnými komponentmi a v kritériách linearizácie nelineárnych regresných modelov a teórie slabej nelinearity. Jeho produktivita je obdivuhodná: napísal jedenásť monografii a stovky vedeckých a odborných článkov. Vychoval množstvo ašpirantov a doktorandov v Bratislave aj v Olomouci. Napriek požehnanému veku stále aktívne pôsobí na Katedre matematickej analýzy a aplikácie matematiky PríF Univerzity Palackého v Olomouci.
 
Tieto teoretické výsledky úspešne aplikoval aj v praxi napr. pri stavbe Nového mostu v Bratislave, stavbe metra v Prahe ako aj pri prípravách stavby metra v Bratislave v 80. rokoch. Veľmi aktívne spolupracoval aj s lekármi, kde svojimi štatistickým postupmi sa snažil nájsť cielené metódy liečenia pacienta. A opačne, zo spolupráce s praxou získaval cenné impulzy pre teoretické výskumy.
 
Prof. L. Kubáček patrí medzi popredných matematických štatistikov v celosvetovom rozmere. Konferencia PROBASTAT, ktorú inicioval, sa stala uznávaným fórom, na ktoré prichádzajú poprední štatistici z celého sveta. Jeho činnosť na dvoch ústavoch SAV, Ústave merania SAV a Matematickom ústave SAV dokazuje jeho obrovskú energiu, ktorú venoval vybudovaniu vysokej vedeckej úrovne na oboch dnes uznávaných pracoviskách. Jeho žiaci dnes pôsobia na významných matematických centrách na Slovensku ako aj v zahraničí. Aj dnes, keď už pôsobí v Olomouci, jeho pracovné kontakty so slovenskou matematickou štatistikou a hlavne so štatistikmi z SAV, sú stále živé a aktívne.      
 
„Vyššie ukázané výsledky dokazujú, že prof. Ing. RNDr. L. Kubáček, DrSc. Dr.h.c. vytvoril ucelené vedecké dielo o matematickej štatistike, jej aplikáciách do geodézie, geofyziky, medicíny, vychoval množstvo vedeckých ašpirantov a doktorandov, preslávil slovenskú školu matematickej štatistiky po celom svete,“ konštatoval na záver laudátor.  „Preto vedecké rady a vedenia Ústavu merania SAV a Matematického ústavu SAV po zvážení všetkých významných pri príležitosti jeho 80. narodenín navrhli udeliť prof. Kubáčkovi Zlatú medailu SAV za  celoživotné vedecké dielo a Vedecká rada SAV tento návrh akceptovala.“