Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Gennadij Alexejevič Ososkov (vľavo) preberá Zlatú medailu SAV z rúk prof. Jaromíra Pastoreka.

Zlatá medaila pre prof. G. A. Ososkova

4. 7. 2011 | videné 1696-krát
 V piatok 1. júla Zlatú medailu SAV prevzal významný matematik z ruskej Dubny.
 
Na malej slávnosti v budove Úradu SAV v Bratislave predseda SAV prof. Jaromír Pastorek odovzdal Zlatú medailu SAV významnému vedeckému pracovníkovi Laboratória informačných technológií Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne prof. Gennadijovi Alexejevičovi Ososkovovi za celoživotné vedecké dielo a dlhoročnú spoluprácu s pracovníkmi SAV. Na slávnostnom odovzdaní vysokého vyznamenania SAV sa zúčastnili aj podpredsedovia Akadémie Eva MajkováJuraj Lapin, ako aj viacerí jeho spolupracovníci z ústavov SAV.
 
Ako v laudácii na počesť oceneného pripomenul Juraj Lapin, prof. G. A. Ososkov je dlhé roky univerzitným profesorom na Ivankovskej štátnej univerzite a od roku 2000 profesorom na Medzinárodnej univerzite v Dubne. Už ako ašpirant získal cenné výsledky z oblasti limitných viet teórie hromadnej obsluhy. Do okruhu jeho profesionálnych záujmov patria problémy modelovania fyzikálnych procesov v experimentálnej fyzike vysokých i nízkych energií, rozpracovanie matematického zabezpečenia pre automatizovaný systémy merania a štatistickej analýzy experimentálnych údajov. Výsledky získané v r. 1961-87 z tejto oblasti boli použité pri skenujúcom systéme "Spriral Reader" v CERNe,  pri špirálnom meracom prístroji AELT-2/160 v SÚJV, pri prehliadacích stoloch typu BPS-2 v SÚJV. Tieto pozoruhodne matematické aplikácie priniesli nové fyzikálne výsledky.
 
V posledných rokoch rozvoj jadrovej fyziky priniesol nové metódy merania v experimentálnej fyzike a urýchľovačoch ťažkých iónov, a tiež nové elektrónne detektory a vedecké záujmy prof. Ososkova sa začali orientovať aj týmto smerom. Boli potrebné  rýchle a vysoko efektívne metódy rozpoznávania trackov čerenkovského žiarenia a stredov elektrónnych lejakov. Tieto metódy boli rozpracované pod jeho vedením na báze širokého použitia robustných odhadov hľadaných parametrov, s použitím bunečných automatov na filtráciu pôvodných údajov pri registrácii trackových častíc. Originálne výsledky sa získali aj pri použití waveletovej analýzy a boli požité na domácich ako aj zahraničných zariadeniach ako GIPERON, ARES, CERES, STAR, HERA-B a iných. Mnohé matematické výsledky našli použitie aj pri analýze údajov z iných typov merania, ako napr. sondovanie ionosféry, lekárskej a biologickej informácie.
 
Svoje výsledky neraz prezentoval na popredných vedeckých fórach, kam ho neraz pozývali, hlavne po otvorení hraníc ako do CERNu, ústavov MPG, DESY, USA ako Yaleská univerzita, Alabamská univerzita, Floridská univerzita a ďalšie inštitúcie. Je autorom či spoluautorom viac ako 250 pôvodných vedeckých prác s množstvom citácií.
 
Okrem vedeckej práce sa venoval venoval aj pedagogickej práci. Vyškolil 12 ašpirantov a dlhé roky prednáša na univerzite v Dubne a na Ivankovskej univerzite. Vydal 4 vysokoškolské učebnice.
 
Za svoje dlhoročné a plodné roky získal rôzne vyznamenania v Rusku, v r. 1991 mu udelili Striebornú medailu SAV.         
 
Po príchode do Dubny sa začala spolupráca prof. Ososkova s pracovníkmi SAV, najmä s vtedajším Ústavom teórie merania SAV. Postupne spolupracovali s prof. Ososkovom   mnohí pracovníci tohto ústavu – medzi nimi prof. Andrej Pázman, ktorý tam začal sa venovať štatistickému návrhu experimentu, postupne aj doc. Ivan Bajla, prof. Anatolij Dvurečenskij, Marie Turzová, ktorí tam boli na dlhodobých pracovných pobytoch. Viacerí ďalší absolvovali v Dubne krátkodobé študijné pobyty. Neskoršie sa spolupráca rozšírila aj na pracovníkov MFF UK v Bratislave. Všetci jeho bývalí slovenskí spolupracovníci si dodnes vysoko cenia nielen jeho vedeckú erudíciu ale aj jeho vysoko ľudský prístup. Mnohí z jeho bývalých spolupracovníkov z SAV sa stali významnými matematikmi. Prof. Gennadij Alexejevič Ososkov neraz navštívil ústavy SAV a známu konferenciu PROBASTAT.
 
Prof. Ososkov získal mimoriadne vedecké výsledky v matematickej štatistike, výpočtovej štatistky, Monte-Carlovských simulácií, rozpoznávaní obrazov, waveletovej analýze, data mining v experimentálnej fyzike a i. Zaslúžil sa aj o rozvoj matematicko-štatistických metód na Slovensku, dlhé roky spolupracuje s pracovníkmi Ústavu merania SAV a Matematického ústavu SAV. Tieto výsledky dokazujú, že prof. G. A. Ososkov vytvoril ucelené vedecké dielo o matematickej štatistike, jej aplikáciách do experimentálnej fyziky. Vychoval množstvo vedeckých ašpirantov a doktorandov, pomohol presláviť slovenskú školu matematickej štatistiky po celom svete. 
 
 Zlatú medailu SAV mu Vedecká rada SAV udelila pri príležitosti jeho 80. narodenín a 50. výročia jeho vedeckého pôsobenia v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne.