Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slávnostný okamih prestrihnutia pásky - sprava prof. Štefan Luby, prof. Beata Kosová, Jana Laššáková a Jaroslav Šumný.

Centrum SAV v Banskej Bystrici

15. 12. 2008 | zhliadnuté 5369-krát
V piatok 12. decembra v Banskej Bystrici na sídlisku Sásová slávnostne otvorili nové Centrum vied Slovenskej akadémie vied.

Nové centrum vied SAV v Banskej Bystrici vzniklo rekonštrukciou bývalej budovy základnej školy a poskytlo domov pracovníkom šiestich ústavov SAV a dvom spoločným pracoviskám s Univerzitou Mateja Bela (UMB). Na jeho pôde pôsobia pracoviská Geologického ústavu SAV, Botanického ústavu SAV, Matematického ústavu SAV, Ústavu informatiky SAV, Geofyzikálneho ústavu SAV a Historického ústavu SAV, ako aj spoločné pracoviská - Inštitút biológie a geológie SAV a UMB a Inštitút matematiky a informatiky Matematického ústavu SAV a UMB. Dohromady tu pracuje 30 vedeckých pracovníkov, 4 doktorandi a 9 technických a administratívnych pracovníkov, medzi nimi riešitelia 18 grantov vedeckej agentúry VEGA a 11 projektov APVV. Súčasťou nového centra sú aj novo vybavené laboratóriá SCAN, optickej mikroskopie, ílovej mineralógie, separačných metód, infračervenej spektroskopie uhlíka a ďalšie pracoviská. Samozrejme, centrum vytvára základ ďalšej perspektívy svojho rozvoja v budúcich rokoch.

Pásku na novom centre spoločne prestrihli predseda SAV prof. Štefan Luby, rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. Beata Kosová, prednosta Mestského úradu v Banskej Bystrici Jaroslav Šumný a poslankyňa Národnej rady SR Jana Laššáková. Za SAV sa na stretnutí zúčastnili aj podpredsedníčka SAV Viera Rosová, člen Predsedníctva SAV Igor Túnyi, vedúci Úradu SAV Ján Malík, riaditelia ústavov, ktoré majú v Banskej Bystrici svoje pracoviská a ďalšie osobnosti.

Ako v slávnostnom príhovore konštatoval predseda SAV prof. Štefan Luby, na tento deň sme v SAV čakali niekoľko rokov, hoci pôvodné obavy z dlhej realizácie od prvých rokovaní s vedením mesta sa napokon nepotvrdili. "Je to projekt, ktorý prostredníctvom dvoch spoločných pracovísk spája SAV s UMB, samozrejme, spája nás navzájom aj osobnosť Mateja Bela. Týmto programom však plníme to, čo sme si zaumienili už pred 15 rokmi, žiaľ, potom nadišlo isté obdobie podvýživy výskumu, a až v posledných rokoch sa situácia zlepšila do tej miery, že svoj zámer zvýšiť prítomnosť SAV aj výskumu vôbec vo vyššom územnom celku Banská Bystrica sme mohli naplniť." Predseda SAV pripomenul, že aj podľa Správy o stave vedy a výskumu na Slovensku, ktorú začiatkom jesene prerokovala Vláda SR, Banská Bystrica nemá vo vede a výskume postavenie, aké by mala mať vzhľadom na svoj význam, populáciu či históriu. "Takže máme z dnešného dňa dobré pocity a ďakujeme všetkým, čo sa podieľali na tejto akcii," zdôraznil prof. Štefan Luby. Pripomenul, že ambíciou vedenia SAV je, aby výstavba centra pokračovala ďalším projektom modernej prístavby v rámci Výzvy 5.1 zo Štrukturálnych fondov EÚ.

Nové centrum a jeho možnosti v obrazovej prezentácii účastníkom slávnosti priblížil zástupca riaditeľa Geologického ústavu SAV a vedúci jeho pracoviska v Banskej Bystrici Ján Soták.

Prednosta Mestského úradu v Banskej Bystrici Jaroslav Šumný vyslovil svoje potešenie nad tým, že mesto Banská Bystrica sa podieľalo na výstavbe nového centra vedy a výskumu a vyjadril presvedčenie, že rovnako úspešná bude aj ďalšia etapa jeho rozširovania.

Prítomných pozdravila aj rektorka UMB v Banskej bystrici prof. Beata Kosová. Zablahoželala SAV, že sa jej podarilo uskutočniť práve takýto zámer v Banskej Bystrici. "Pokladám dokonca za istú symboliku, že toto centrum sa otvára na mieste, kde kedysi bola základná škola, čo symbolizuje budúcnosť vzdelávania v tomto regióne, a teraz tu bude výskumné centrum, čo symbolizuje budúcnosť výskumu v tomto regióne," poznamenala na úvod. "Ako už spomenul predseda SAV, náš región nebol v oblasti výskumu na tom najlepšie, rozhodli sme sa preto, že do budúcnosti pôjdeme cestou spájania síl v oblasti vedy, ale aj vzdelávania, a budeme vytvárať spoločné pracoviská. Takže v tejto chvíli nie je to len gratulácia, ale z našej strany aj potešenie, že máme priestor pre dve spoločné pracoviská, a verím, že nie sú posledné."