Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Výskumný pracovník EÚ SAV a národný delegát pri Poradnej komisii pre priemyselné zmeny Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Vladimír Kvetan.

Informácie z "prvej ruky" ekonómom

6. 5. 2008 | videné 2315-krát
Ekonomický ústav SAV usporiadal 30. apríla v knižnici ústavu seminár na tému Aktuálne výzvy pre priemyselnú politiku EÚ.

Semináre tohto druhu pripravujú v Ekonomickom ústave SAV pravidelne. Ako na úvod seminára povedal vedúci Výskumného tímu ekonomického modelovania EÚ SAV doc. Viliam Páleník, ich zmyslom je odborná diskusia a výmena skúseností profesionálnych odborníkov v oblasti riešenia širokého spektra cieľov a dosahov hospodárskej politiky Európskej únie.

Na seminári vystúpil Vladimír Kvetan, výskumný pracovník EÚ SAV a národný delegát pri Poradnej komisii pre priemyselné zmeny Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Pracuje v skupinách, ktoré sa venujú rôznym aspektom priemyselnej politiky, ako je medzinárodné členenie výroby, nové členské krajiny, služby, obchod podobne.

V úvode informoval o činnosti komisie a zdôraznil: "Poradná komisia pre priemyselné zmeny vypracováva stanoviská v rámci priameho štruktúrovaného dialógu medzi svojimi členmi a zástupcami odvetví a záujmových skupín, ktorých sa priemyselné zmeny týkajú. Je to jedna z mála organizácií, ktoré nepodliehajú politickým vplyvom, je to odborná organizácia. Ide o odborný poradný výbor, ktorého výsledky práce prechádzajú cez ekonomický a sociálny výbor priamo do komisie."

Pri charakterizovaní práce komisie uviedol, že je veľmi rozmanitá a prechádza "od všeobecných problémov, ako napríklad inovácia a jej vplyv na priemyselné zmeny a úloha Európskej investičnej banky (EIB), ďalej to je vývoj európskeho chemického priemyslu, integrácia svetového obchodu a možnosti ako čeliť novým výzvam". Podľa Vladimíra Kvetana: "Dôležité sú tiež problémy európskej vesmírnej politiky, automobilový priemysel v Európe: súčasná situácia a vyhliadky, vývoj európskeho cementárskeho priemyslu, vplyv územného princípu daňového práva na priemyselné zmeny, vplyv európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia na priemyselné zmeny či vývoj európskeho textilného a obuvníckeho priemyslu."

Vladimír Kvetan povedal, že komisia sa zaoberá aj špecifickými témami, ako napríklad všeobecný súlad a rozsah prípadného zjednodušenia regulačného rámca v odvetví strojárskeho priemyslu. Slovensko je zapojené do niektorých pracovných skupín, on pracuje v skupine zaoberajúcou sa inováciou a jej vplyvom na priemyselné zmeny. Okrem toho komisia bude rokovať o dopade nových členských krajín EÚ, pričom hlavný podiel na správe o dopade ekonomickej transformácie na priemyselné zmeny na Slovensku, má práve Vladimír Kvetan.

Podľa Viliama Páleníka: "Je to komisia, ktorá v oblasti priemyselnej politiky má autoritu a iniciatívnymi stanoviskami patrí medzi aktívne a prospešné. Členovia komisie sú predstaviteľmi významných priemyselných zväzov a ľudia, ktorí v minulosti pôsobili na významných postoch v Európskej únii. Preto možno očakávať, že komisia vytvára dobrý základ pre ďalšie komisie a výbory."

Európsky hospodársky a sociálny výbor má 334 členov, z nich deväť je zo Slovenska. Traja členovia zastupujú odbory, traja zamestnávateľov a troch delegovali iné záujmové zväzy. S ohľadom na túto rozmanitosť nie je rokovanie komisie vždy jednoduché. Preto osvedčenou pracovnou metódou sa stalo verejné vypočutie. "Je ním konferencia, na ktorej sa zúčastňuje asi dvesto ľudí - predstaviteľov z rôznych záujmových skupín," povedal Viliam Páleník. "Pritom je najlepšie, ak ide o ľudí s protichodnými názormi, aby k problémom zaujali čo najširšie stanovisko. Výsledky týchto verejných vypočutí netvoria uznesenia. Keďže sa na nich zúčastňujú aj predstavitelia iných európskych inštitúcií, ktorých problematika týka, spolu sa podieľajú na tvorbe názorov na odbornú problematiku," dodal.

Záujem o seminár, potvrdila aj diskusia. Marian Vitkovič, doktorand z Ekonomického ústavu SAV sa pozastavil nad tým, že rozhodovanie komisie je veľmi pomalé.

"Musím priznať, že proces je pomalý," uviedol Vladimír Kvetan. "Vypracovanie stanoviska trvá vo výbore asi pol roka, potom ide návrh do komisie. Presvedčiť 90 ľudí rovnakého zmýšľania nie je jednoduché, ale presvedčiť 90 ľudí rôzneho zmýšľania je ešte veľmi zložitejšie. Cenné však je, že myšlienky sa postupne zapracovávajú do rôznych iných materiálov," dodal Vladimír Kvetan.

Dobrým počinom v Ekonomickom ústave SAV je vytvorenie tradície odborných diskusií práve z oblasti európskej hospodárskej politiky. Pracovníci ústavu, najmä však mladí z jeho tímov a doktorandi, majú možnosť "z prvej ruky" získať plnohodnotné a odborné kvalifikované informácie.