Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Nenávistné prejavy v online prostredí

15. 12. 2022 | videné 735-krát

Nenávistné prejavy v online priestore, tzv. hate speech, predstavujú komplexný fenomén, ktorý môže mať pre rôznych ľudí rôzny význam. Doposiaľ neexistuje jednotná definícia nenávistných prejavov. V rámci Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, s pomocou odborníkov v oblasti ľudských práv, médií, sociálnej práce, neziskového sektora, či samotných zástupcov menšín na Slovensku, navrhujeme empirickú definíciu nenávistných prejavov poskytnutím zoznamu 10 indikátorov – špecifických, pozorovateľných a merateľných charakteristík nenávistných prejavov. Ako hlavné aspekty nenávistných prejavov v online priestore, so zameraním na komentáre týkajúce sa migrantov, dominovali propagácia násilného správania a popieranie ľudských práv. V štúdii diskutujeme, spoločne s odborníkmi v oblasti umelej inteligencie Kempelenovho Inštitútu Inteligentných Technológií, o praktických využitiach navrhovaných indikátorov, využitím najnovších metód spracovania prirodzeného jazyka (NLP) a strojového učenia. Súbor kvantifikovateľných indikátorov by mohol byť prínosom pre výskumníkov, aktivistov za ľudské práva, pedagógov a analytikov tým, že im poskytne pragmatický prístup k hodnoteniu a odhaľovaniu nenávistných prejavov.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Riešitelia: Jana Papcunová, Marcel Martončik, Denisa Fedáková, Michal Kentoš, Miroslava Bozogáňová, Ivan Srba, Robert Moro, Matúš Pikuliak, Marián Šimko, Matúš Adamkovič
 
  • PAPCUNOVÁ, Jana - MARTONČIK, Marcel - FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - SRBA, Ivan - MORO, Robert - PIKULIAK, Matúš - ŠIMKO, Marián - ADAMKOVIČ, Matúš. Hate speech operationalization: a preliminary examination of hate speech indicators and their structure. In Complex & Intelligent Systems, 2021, vol., no., p. (2020: 4.927 - IF, Q2 - JCR). ISSN 2199-4536.