Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Sérový afamín, nový marker zvýšeného obsahu lipidov v pečeni

15. 12. 2022 | videné 491-krát

Afamín je glykoproteín, ktorý sa tvorí v pečeni a uvoľňuje do krvi v relatívne vysokých koncentráciách. Napriek tomu, že jeho úloha v organizme doteraz nie je objasnená, predchádzajúce práce naznačili, že jeho zvýšenie v krvi sa spája so zvýšeným rizikom metabolických ochorení u človeka. V našej práci sme sa zamerali na reguláciu systémových hladín afamínu v spojení s obezitou, inzulínovou rezistenciou, poruchou glukózovej tolerancie a novo diagnostikovaným diabetom 2. typu. Súčasne sme sa pozreli na reguláciu afamínu po trojmesačnej tréningovej intervencii u pacientov s obezitou a prediabetom. Ukázalo sa, že na rozdiel od obezity sa prítomnosť prediabetu a diabetu spája so zvýšenými hladinami afamínu, ktoré navyše pozitívne korelujú s viacerými parametrami adipozity (percento telesného tuku, veľkosť adipocytov), inzulínovej rezistencie (HOMA-IR, inzulinémia, C-peptid) a negatívne s citlivosťou na inzulín (EHZ zámka). Najdôležitejším zistením bolo, že zvýšené hladiny afamínu v sére sú asociované so zvýšenou akumuláciou lipidov v pečeni (merané 1H-MRS, Obr.A-B), ako aj so zvýšením markerov poškodenia pečene (ALT, AST, GMT) a indexom stukovatenia pečene (FLI), naznačujúc, že afamín by mohol byť klinicky relevantným markerom zvýšenej akumulácie lipidov v pečeni. Napriek tomu, že trojmesačná tréningová intervencia nezmenila sérové hladiny afamínu, zlepšenie parametrov metabolizmu glukózy po cvičení pozitívne korelovalo so zmenami koncentrácie afamínu.

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV
Riešitelia: Tímea Kurdiová, Miroslav Baláž, Zuzana Kovaničová, Daniela Gašperíková, Barbara Ukropcová, Jozef Ukropec
Projekty: VEGA 2/0107/18, VEGA 2/0164/20, ITMS: 313011V344
 
  • KURDIOVÁ, Timea – BALÁŽ, Miroslav – KOVANIČOVÁ, Zuzana – ZEMKOVÁ, Erika – KUZMA, Martin – BELAN, V. – PAYER, Juraj – GAŠPERÍKOVÁ, Daniela – DIEPLINGER, Hans – UKROPCOVÁ, Barbara – UKROPEC, Jozef. Serum Afamin a Novel Marker of Increased Hepatic Lipid Content. In Frontiers in Endocrinology, 2021, vol. 12, sept., art. No. 670425. (2020: 5.555 - IF, Q1 - JCR, 1.518 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-2392. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fendo.2021.670425