Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Ako metafory umožňujú a štruktúrujú naše myslenie a konanie

11. 12. 2022 | videné 286-krát
Publikácia medzinárodného vedeckého kolektívu pod vedením Romana Mikuláša sa venuje výskumu metafory. Reflektuje metaforu ako fenomén, ktorý nás nepretržite sprevádza a formuje náš orientačný priestor, komunikáciu a myslenie. V metaforách vzniká a existuje naša realita. Tento proces možno skúmať z viacerých perspektív vied o človeku, pričom v závislosti od danej perspektívy môžeme nájsť špecifické odpovede na otázku komunikatívno-konštruktívneho charakteru skutočnosti. Preto je zmysluplné pýtať sa, čo metafory pre naše myslenie a konanie znamenajú a ako ho (re)štruktúrujú. Autori nevnímajú metaforu primárne ako fenomén systému jazyka, skôr ako osobitný druh prepojenia kognície a komunikácie. Takúto pozíciu podporuje aj fakt, že pole výskumu metafory sa čoraz viac otvára kognitivistickým a diskurzno-analytickým prístupom. Vo výsostne interdisciplinárnom priestore autori prinášajú jedinečné pohľady na komplex otázok spätých s problematikou opisu spôsobov, akými metafory v poli medzi kogníciou a komunikáciou operujú, do akej miery sa podieľajú na konštituovaní toho, čo môžeme označiť ako koherentný a kohézny obraz o svete.
 
Ústav svetovej literatúry SAV
Riešiteľ: Roman Mikuláš 
 
  • MIKULÁŠ, Roman (ed.). Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven. Paderborn: Brill /Mentis, 2020. 457 s. ISBN 978-3-95743-190-5.