Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Nový makroekonomický pohľad na problém globálnych nerovnováh

30. 11. 2022 | videné 194-krát
Autor v monografii prináša nový makroekonomický pohľad na problém globálnych nerovnováh a hovorí o dôsledkoch globálnej nerovnováhy na skutočný sektor hospodárstva v európskom kontexte. Zaoberá sa tak teoretickými modelmi, ako aj empirickými výsledkami týkajúcimi sa reálneho ekonomického cyklu a synchronizácie finančného cyklu svetového hospodárstva ako celku v súlade s veľkou recesiou s dôrazom na Európsku úniu. V prvých dvoch kapitolách autor opisuje teoretický rámec a historický vývoj globálnych nerovnováh. Tretia kapitola sa zameriava na problematiku úniku kapitálu, ktorá je jedným z najdôležitejších prepojení medzi vonkajšou nerovnováhou a dlhodobým rastom. Štvrtá kapitola hodnotí rast v Európskej únii počas predkrízového obdobia a piata kapitola syntetizuje a poskytuje explicitnú analýzu rastu počas obdobia globálnej nerovnováhy. Posledná kapitola konfrontuje dilemu globálnej politiky, ktorá sa zameriava na dosiahnutie stabilného a udržateľného ekonomického prostredia, s neúspechom koordinácie vyplývajúcej z národných aj regionálnych záujmov a geopolitického napätia, ktoré zhoršili globálny hospodársky systém. Monografia poskytuje najnovšiu analýzu hospodárskeho rastu v EÚ a skúmaním spojitosti medzi dlhodobým hospodárskym rastom a krátkodobými hospodárskymi nerovnováhami vypĺňa významnú medzeru v našom chápaní hospodárskeho správania rozvinutých aj rozvíjajúcich sa ekonomík.
 
Ekonomický ústav SAV
Riešiteľ: Menbere Workie Tiruneh
 
  • WORKIE TIRUNEH, M. Overshooting the Maastricht Criteria: External Imbalances and Income Convergence in the European Union. New York: Nova Science Publishers, 2018. 221 p.