Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Slovensko a Česko optikou vývoja hodnôt po roku 1991

15. 11. 2022 | videné 126-krát
Monografia synergicky prepája komparatívnu analýzu časových radov dát z reprezentatívneho zisťovania European Voluntary Service (EVS) so štúdiom premien spoločensko-ekonomického a kultúrneho kontextu v období 1990 — 2017 prostredníctvom analýzy verejných politík a politického a mediálneho diskurzu. Autori v 12 kapitolách monografie testujú všetky tri hlavné hypotézy projektu v oblastiach rodinných hodnôt, práce, náboženstva, solidarity, spolupatričnosti a politiky na dátach zo Slovenska a z Česka. Publikácia je výsledkom medzinárodnej spolupráce s českým tímom EVS — polovica analýz je spoločným dielom slovenských a českých autorov.
 
Sociologický ústav SAV
Riešitelia: Ladislav Rabušic, Zuzana Kusá, Beatrice Chromková Manea, Katarína Strapcová
Projekt: APPV-15-0653
 
  • RABUŠIC, Ladislav — KUSÁ, Zuzana — MANEA CHROMKOVÁ, Beatrice — STRAPCOVÁ, Katarína. Odděleně spolu? Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. Bratislava: SLOVART, spol. s r. o., 2019. 428 s. ISBN 978-80-556-4590-2.