Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Dvojdimenzionálne modelovanie filamentu za predpokladov odklonu od lokálnej termodynamickej rovnováhy pozorovaného v spektrálnej čiare Hα spektropolarimetrom DST/IBIS

15. 11. 2022 | videné 140-krát
Riešitelia študovali fragment rozsiahleho pokojného filamentu pozorovaného 29. 5. 2017 v spektrálnej čiare Hα prístrojom Interferometric BIdimensional Spectropolarimeter (IBIS) na Dunn Solar Telescope. Filament bol v stave aktivácie a asi po 24 hodinách nastala jeho erupcia. Použili sme dvojdimenzionálny model filamentu, ktorý je založený na počítaní prenosu žiarenia v jeho vodíkovej plazme pri odklone od lokálnej termodynamickej rovnováhy. Syntetické profily Hα vypočítané modelom porovnávali s pozorovanými s cieľom diagnostikovať plazmu filamentu. Výsledky modelovania ukázali, že kým jeho jedna časť je chladnejšia, hustejšia a dynamickejšia (teplota 6 000 K až 10 000 K, hustota 3 — 8 × 10-13 g/cm3 a rýchlosť smerom k pozorovateľovi 6 — 7 km/s), jeho druhá časť je teplejšia a redšia (teplota 11 000 až 14 000 K a hustota okolo 10-13 g/cm3) a takmer bez dynamiky. Z týchto výsledkov vyplýva, že filamenty sú pred ich erupciou aktivované nerovnomerne.
 
Astronomický ústav SAV
Riešiteľ: Pavol Schwartz
Projekty: VEGA 2/0004/16, MAD SAV-AVČR-18-03
 
  • SCHWARTZ, Pavol — GUNÁR, Stanislav — JENKINS, Jack M. — LONG, David M. — HEINZEL, Petr — CHOUDHARY, Debi P. 2D non-LTE modelling of a filament observed in the Hα line with the DST/IBIS spectropolarimeter. In Astronomy and Astrophysics, 2019, vol. 631, article no. A146, p. 1 — 12. (6.209 — IF2018). (2019 — Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.