Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Ukrajinská vlajka

Od vypuknutia vojny sa ľudia z Ukrajiny cítia na Slovensku prijatí, ale žijú v neistote

23. 2. 2024 | videné 207-krát

Vedci zo spoločenskovedných ústavov Slovenskej akadémie vied preskúmali  životné podmienky odídenkýň a odídencov z Ukrajiny, pričom prepojili výskumné kapacity s Akadémiou vied Českej republiky. Na Slovensku bolo podľa dostupných údajov k 19. 2. 2024 poskytnuté dočasné útočisko 116 933 odídencom a odídenkyniam z Ukrajiny. Na výskume sa podieľajú štyri pracoviská SAV – Spoločenskovedný ústav CSPV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Ústav etnológie a sociálnej antropológie a Sociologický ústav.

„Od septembra 2023 do konca roka 2024 mapujeme skúsenosti žien a v menšej miere mužov, ktorí prišli z Ukrajiny na Slovensko. V novembri a decembri  2023 sme realizovali štyri fokusové skupiny. Tie poukázali na značnú rôznorodosť skúseností v závislosti na tom, či pred odchodom z Ukrajiny mali alebo nemali kontakty na Slovensku, či prišli osamote alebo s partnerom či širšou rodinou, v akej životnej fáze sa momentálne nachádzajú z hľadiska budovania kariéry či rodiny ako aj na tom, aké je ich socio-ekonomické zázemie. Túto rôznorodosť však spája vďačnosť za prijatie na Slovensku, ale aj celková neistota bez konkrétnejších predstáv o vlastnej budúcnosti,“ povedala Zuzana Očenášová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Provizórnosť je do značnej miery spôsobená samotnou vojnou, ale zdá sa, že slovenské inštitúcie, legislatíva a nastavenie niektorých opatrení pre túto cieľovú skupinu k neistote prispievajú. Hoci štatút dočasného útočiska bol predĺžený do 4. marca 2025, príspevok pre poskytovateľov ubytovania Ukrajincom a Ukrajinkám bol znížený a zatiaľ platí len do konca marca 2024. Bez tejto podpory majú najmä matky s deťmi problém udržať si strechu nad hlavou, čo narúša pocit základnej existenčnej istoty. „Pretrvávajúcim problémom zostáva aj dôstojné bývanie, ktoré by zaistilo nielen stabilitu, ale aj primerané podmienky pre život viacčlenných rodín, či štúdium detí“, upozorňuje Martina Wilsch z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Odborníčky a odborníci sa rozprávali aj s matkami detí, ktoré prišli na Slovensko, zatiaľ čo ich rodina ostala na Ukrajine a často trpia preťažením. Bremeno finančného zabezpečenia, starostlivosť o domácnosť a deti matky nesú na svojich pleciach samé, čo je ešte umocňované strachom o manželov, rodičov a blízkych na Ukrajine. Naprieč fokusovými skupinami zaznievalo očakávanie väčšej samostatnosti detí. „Hoci sa ženám často podarilo zamestnať, mnohé z nich napriek svojmu vysokoškolskému vzdelaniu vykonávajú nekvalifikované a nízko ohodnotené práce,“ uviedol Petr Mezihorák zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.

Výskum tiež zahŕňal sondu do integrácie mladých Ukrajincov a Ukrajiniek (15-18 r.) v Košickom kraji. Niektorí študujú na slovenskej škole, a zároveň aj dištančne na Ukrajine, čo môže vyústiť do preťaženia. „Študentky a študenti uvádzali rôzne prekážky, ktoré môžu mať vplyv na ich vzdelávanie a integráciu na Slovensku, ako sú napríklad jazyková bariéra či sociálna izolácia od vrstovníkov,“ uzatvára Jana Papcunová zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v. v. i.

Tím vedkýň a vedcov zo SAV upozorňuje, že nástroje a opatrenia súvisiace s podporou odídencov a odídenkýň z Ukrajiny by mali byť systémové, udržateľné a ich zásadnejšie zmeny by mali byť dlhodobejšie predvídateľné". 

Dôležité fakty súvisiace s problematikou

Podľa údajov UNHCR k 15. 2. 2024 v dôsledku vojny z Ukrajiny odišlo celkovo 6 479 700 osôb, z toho 6 004 100 sa presídlilo do niektorej z európskych krajín. Štatistické údaje Ministerstva vnútra SR o osobách s udeleným dočasným útočiskom prezrádzajú, že sú to predovšetkým ženy a deti. Spomedzi všetkých osôb bolo udelené dočasné útočisko 37 461 deťom do 18 rokov (32 % z celkového počtu udelených útočísk) a 58 514 ženám (74 % z dospelej populácie 18+). Najviac ich žije v Bratislavskom a Košickom kraji. Z výskumu UNHCR z leta 2023 vyplýva, že viac ako 50 % odídencov a odídenkýň z Ukrajiny na Slovensku má vysokoškolské vzdelanie.

Informácie o výskume

Výskum bol podporený z projektu SAV Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku (UKR). V novembri a decembri sme uskutočnili štyri fokusové diskusie spolu s 32 participantmi a participantkami. Rozprávali sme sa s matkami školopovinných detí v kolektívnom bývaní, matkami bývajúcimi v individuálnom bývaní, bezdetnými pracujúcimi ženami, ako aj so študentmi a študentkami stredných a vysokých škôl. 

Viac informácií o výskume