Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Ilustračná snímka

Podpora prijatia odídencov z Ukrajiny na Slovensku postupne klesá

24. 2. 2023 | videné 393-krát

Vojna na Ukrajine vstupuje do druhého roka. Prvé mesiace vojnového konfliktu boli spojené so silnou solidaritou slovenského obyvateľstva voči ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, čo potvrdili viaceré prieskumy verejnej mienky z jari 2022. Do mapovania týchto postojov sa počas uplynulého roka zapojil aj Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. (SVÚ CSPV SAV, v. v. i.). Výsledky jeho porovnávacieho prieskumu z marca 2022 a decembra toho istého roku poukazujú na mierny pokles podpory prijatia odídencov z Ukrajiny v spoločnosti.

Na skutočnosť, že sa vnímanie ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny na Slovensko zhoršuje, poukazoval už septembrový prieskum Inštitútu Globsec prostredníctvom agentúry Focus. Podľa výsledkov až 52 percent Slovákov vnímalo prítomnosť ukrajinských utečencov negatívne. Spomedzi krajín V4 sa naše vnímanie utečencov prejavilo vôbec najhoršie. Jedným z kľúčových faktorov týchto postojov boli podľa prieskumu obavy o zhoršenie ekonomickej situácie na Slovensku.

Tento trend potvrdil aj decembrový prieskum SVÚ CSPV SAV, v. v. i., ktorý zopakoval svoje zisťovanie z marca 2022. „Respondentov a respondentky sme v oboch mesiacoch oslovili s viacerými otázkami. Zaujímalo nás napríklad, či by podľa nich Ukrajinci a Ukrajinky, ktorí prišli na Slovensko žiť, mali mať rovnaké práva ako všetci ostatní. Zatiaľ čo v marci s týmto vyjadrilo nesúhlas približne 15 percent opýtaných, v decembri už takto reagoval každý štvrtý opýtaný respondent. Pričom počet tých, ktorí zvolili odpoveď „silne nesúhlasím“, sa takmer zdvojnásobil,“ spresňuje psychologička Jana Papcunová zo SVÚ CSPV SAV, v. v. i.

Počet silne nesúhlasiacich respondentov sa oproti marcu 2022 takmer zdvojnásobil aj pri otázke, či by mal každý utečenec mať právo požiadať o azyl na Slovensku bez akýchkoľvek ročných limitov.

Výsledky prieskumu SVÚ CSPV SAV, v. v. i. poukazujú na klesajúcu mieru podpory Slovákov a Sloveniek voči odídencom a utečencom z Ukrajiny. „Jedným z faktorov môže byť zhoršujúca sa ekonomická situácia, nárast cien či neutíchajúce dezinformačné snahy, ktoré môžu viesť k polarizácii spoločnosti, narušeniu sociálnej kohézie medzi komunitami až k nárastu nenávistných prejavov voči zraniteľným skupinám,“ vysvetľuje vedkyňa.

Výskum sa uskutočnil v rámci projektu APVV-20-0319: Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. Kompletný prehľad aktuálnych prieskumov verejnej mienky Slovákov a Sloveniek voči prijímaniu Ukrajincov a Ukrajiniek na Slovensku, ktorý spracovala J. Papcunová, je dostupný na stránke SAV:

Podpora Slovákov a Sloveniek k prijatiu odídencov z Ukrajiny postupne klesá