Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Predsedníctvo SAV preto prijalo historicky prvý Plán rodovej rovnosti SAV (PRR SAV), v ktorom akadémia kriticky reflektuje aktuálny stav zastúpenia žien na svojich pracoviskách a nastavuje zásady rodovej rovnosti

SAV má svoj prvý Plán rodovej rovnosti

30. 12. 2021 | videné 308-krát

Rodová rovnosť je jednou z kľúčových hodnôt Európskej únie. Európsky výskumný priestor však neustále trpí významnou stratou v dôsledku nevyužitia potenciálu talentovaných žien. SAV ako najväčšia výskumná inštitúcia na Slovensku má ambíciu prispieť k zmene dlhodobo zanedbávaného stavu rodovej rovnosti vo vede a výskume. Predsedníctvo SAV preto prijalo historicky prvý Plán rodovej rovnosti SAV (PRR SAV), v ktorom akadémia kriticky reflektuje aktuálny stav zastúpenia žien na svojich pracoviskách a nastavuje zásady rodovej rovnosti. SAV prijatím tohto strategického dokumentu napĺňa svoju víziu a hodnoty a zaraďuje sa medzi moderné európske výskumné inštitúcie.

Od marca 2021 realizuje výskumný tím z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV na akadémii rodový audit s cieľom hlbšie pochopiť aktuálny stav rodovej problematiky. Prvá verzia PRR SAV prináša jeho predbežné výsledky a definuje akčný plán zameraný na odstraňovanie nerovností v piatich oblastiach.

„V roku 2020 tvorili ženy 54 % zo všetkých zamestnancov a zamestnankýň SAV. Tento pomer sa však neodzrkadľuje vo všetkých úrovniach rovnako. Kým na nevedeckých pozíciách dominujú ženy (až 71 %), v prípade odborného personálu táto prevaha klesá na 57 % a v prípade vedeckého personálu tvoria ženy len 44 %,“ prezrádza PRR SAV.

Rodovo nerovnomerné zastúpenie je v SAV najmarkantnejšie v oblasti riadenia. Na jej čele ešte nikdy nebola žena. „V aktuálnom Predsedníctve SAV je podiel žien iba 20 %. Na poste riaditeľky ústavu/centra pôsobí z celkového počtu 47 pozícií len 19 žien,“ uvádza nový strategický dokument SAV.

V oblasti pracovných podmienok sa audit zameral aj na platové nerovnosti či čerpanie materskej a rodičovskej dovolenky. Výsledky poukazujú na skutočnosť, že trend zmeny pomeru žien a mužov čerpajúcich materskú a rodičovskú dovolenku sa do organizácií SAV dostáva postupne.

„Rodová rovnosť je významný fenomén, ktorým sa Predsedníctvo SAV veľmi vážne zaoberá a toto posolstvo chceme dať najavo nielen našim zamestnancom, ale aj Slovensku a celému svetu,“ skonštatoval predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, ktorý zdôraznil, že vyšší podiel žien zamestnaných v SAV robí z akadémie výnimočnú inštitúciu. „Na druhej strane, keď sa pozrieme na riadiace funkcie, je tam výrazný nepomer. Plán rodovej rovnosti má preto za úlohu viesť naše kroky tým smerom, aby SAV dostávala do vedúcich pozícií rovnaký počet žien ako mužov, respektíve, aby ženy mali rovnakú šancu, keď majú rovnakú kvalitu,“ vysvetlil Pavol Šajgalík.

SAV si v rámci akčného plánu stanovila 5 hlavných cieľov. Bude sa usilovať o aktívnu podporu zosúlaďovania pracovného a súkromného života; podporovať rovnomerné zastúpenie žien a mužov vo vedúcich pozíciách; rovnako ako rovnosť príležitostí v procese náboru a v kariérnom raste; integrovať rodové hľadisko do výskumu a podporovať pracovné prostredie bez rodovo podmieneného násilia a sexuálneho obťažovania.

PRR SAV je dynamický dokument, ktorý bude podliehať pravidelnému sledovaniu. Monitoring sa bude realizovať prostredníctvom výročných správ organizácií SAV a zberom dodatočných údajov. Najbližšia aktualizácia PRR SAV sa uskutoční v polovici roka 2022. Nová verzia bude zohľadňovať výsledky pološtruktúrovaných rozhovorov a fokusových skupín uskutočnených v októbri a novembri 2021 s cieľom spoznať osobné skúsenosti a názory zamestnancov SAV na rodovú rovnosť v SAV.

Pri prijatí a implementácii PRR SAV s Predsedníctvom SAV spolupracuje projekt ATHENA (Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe), ktorý je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 sumou 1 828 310 € a bude trvať do roku 2025.

Plán rodovej rovnosti SAV je dostupný na webovej stránke SAV.