Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Participačný program UNESCO 2006 – 2007

22. 12. 2005 | videné 2731-krát
Významným zdrojom finančných príspevkov UNESCO na projekty realizované v SR, ako aj zdrojom návratnosti členského príspevku SR, je Participačný program (PP).

Je pre UNESCO prostriedkom na dosiahnutie cieľov v prioritných oblastiach, ktorými sú pre roky
2006 – 2007 ženy, mládež, Afrika a najmenej rozvinuté krajiny.
Každý štát môže predložiť 10 projektov, ktoré by sa mali najmä týkať vyššie spomenutých priorít. Maximálna výška finančných prostriedkov na jeden projekt PP môže dosiahnuť 35.000 USD (ak je projekt na regionálnej úrovni, t.j. podieľajú sa na ňom min. dve ďalšie krajiny) a 26.000 USD (na národnej úrovni danej krajiny), pričom výška finančného vkladu zo strany krajiny žiadateľa musí byť dostatočná na to, aby sa projekt mohol realizovať v zodpovedajúcej kvalite.
Projekty sú odporúčané prostredníctvom Slovenskej komisie UNESCO a musia priamo súvisieť s aktivitami UNESCO, konkrétne s významnejšími programami, interdisciplinárnymi projektmi, aktivitami týkajúcimi sa prioritných skupín.
Výber a prioritu predkladaných projektov stanovuje Slovenská komisia UNESCO.
Na základe informácií od p. Krížikovej ( MZV SR), treba uviesť presné koordináty na zahraničných partnerov v projektoch. Všetky relevantné informácie nájdete vo formulári, časti ANNEX V 33 C/Resolution 60.
Je potrebné, aby predkladateľ projektu na regionálnej úrovni získal podporu aspoň dvoch partnerských organizácií v zahraničí, ktoré požiadajú ich národné komisie UNESCO
o zaslanie podporného listu predkladanému projektu. Dva podporné listy v stanovenom formáte musia byť súčasťou predkladaného projektu. Aj projekty na národnej úrovni je možné lepšie presadzovať s podpornými listami z iných krajín.
Formuláre spolu s informáciami na podávanie projektov v anglickom a francúzskom jazyku nájdete na: www.unesco.org/general/eng/about/circulars

Projekty zasielajte poštou na:
Božena Krížiková
Generálna tajomníčka SK UNESCO
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Slovenská komisia pre UNESCO
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
T.: 02/5978 3514
Termín podania projektov na Slovenskú komisiu UNESCO:
do 31. 1. 2006

Úrad Slovenskej akadémie vied
Odbor medzinárodnej spolupráce
Mgr. Iveta Hermanovská
Štefánikova 49
Bratislava
e-mail:hermanovska@up.upsav.sk
Tel.: 02/ 5249 2751 – 9, kl. 136