Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z hodnotiaceho panelu

Na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene sa zišiel medzinárodný poradný výbor

4. 11. 2021 | videné 731-krát

Na svojom prvom zasadnutí sa 27. októbra 2021 zišiel  Medzinárodný poradný výbor, ktorý vznikol v súlade s odporúčaním Panelu II zahraničných expertov pre Ústav ekológie lesa SAV, na základe prvého medzinárodného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2012 až 2015.

Štatút výboru schválila Vedecká rada ÚEL SAV v roku 2020. Má štyroch členov: prof. Dr. Paolo Cherubini zo Swiss Federal Research Institute WSL, Birmensdorf, Švajčiarsko, Dr. Herbert Hoi – Konrad Lorenz Institute of Ethology, Department of Interdisciplinary Life Sciences, University of Veterinarian Medicine Vienna, Rakúsko, prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. – CZECH GLOBE, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno, ČR a prof. Dr. Fredrik Schlyter – Department of Plant Protection Biology, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Švédsko.

Zasadnutie otvorila riaditeľka ústavu RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD. Privítala členov výboru (prof. Cherubini sa zúčastnil online) aj ďalších jeho účastníkov – vedúcich oddelení ústavu, námestníka riaditeľa pre výskum, predsedníčku vedeckej rady a vedeckú tajomníčku. Členom výboru odovzdala menovacie dekréty, prof. Mareka oslovila ako predsedu poradného výboru. Následne predstavila ústav, jeho činnosť od roku 2016 do roku 2020, vrátane strategického a akčného plánu s dvomi nosnými strategickými výskumnými prioritami pre obdobie 2018 – 2023. Sú nimi disturbancie v lesných ekosystémoch a adaptačné mechanizmy lesných ekosystémov na meniace sa podmienky klímy. Poukázala na výrazný progres v kvalite a produktivite vedeckej práce, ktorý ústav dosiahol od poslednej akreditácie. Nasledovali prezentácie jednotlivých oddelení prednesené ich zástupcami.

Popoludní sa naplno rozvinula diskusia. Prof. Marek poukázal na spoluprácu medzi oddeleniami ústavu, v nej vidí veľký potenciál pre ešte výraznejšie napredovanie ústavu. Predstavitelia ústavu vysvetľovali, že v štruktúre ústavu pôsobí mnoho vedeckých tímov, Dr. Ditmarová objasnila historický princíp členenia ústavu na oddelenia. Prof. Marek odporučil horizontálnejšiu organizačnú štruktúru, efektívnejšie fungovanie s menším počtom tímov, resp. len s niekoľkými hlavnými sekciami, ktoré by zastrešovali viacero výskumných tímov.

Členovia výboru si všimli vydávaný medzinárodný časopis Folia Oecologica, ktorý v tomto roku zaznamenal významný progres. Odporúčajú rozšíriť jeho redakčnú radu o členov zastupujúcich ďalšie krajiny, a tým pritiahnuť nových autorov.

Veľký priestor bol venovaný problematike doktorandského štúdia, hlavne získavaniu kvalitných študentov, Odznela zaujímavá informácia – v ČR až 60 % úspešných absolventov PhD. štúdia pochádza práve z akadémie vied. Dr. Hoi vyzval vedeckých pracovníkov ústavu, aby navštívili medzinárodný seminár, ktorý organizuje University of Veterinarian Medicine Vienna, kde by mohli v budúcnosti získať nových študentov.

V diskusii sa hovorilo o webovej stránke ústavu, o potrebe vypracovať plán rodovej rovnosti, na čo riaditeľka reagovala, že vzorový dokument sa pripravuje na úrovni SAV, aj o iných dôležitých témach.

Na záver riaditeľka ústavu poďakovala zúčastneným za konštruktívny priebeh rokovania. Aktuálne členovia poradného výboru pracujú na správe, v rámci ktorej sa v zmysle štatútu Medzinárodného poradného výboru zamerajú na vypracovanie pripomienok, rád a odporúčaní, v kontexte ďalšieho rozvoja a skvalitňovania vedeckej a organizačnej práce ústavu.

Text a foto: Katarína Sládeková, Ústav ekológie lesa SAV

Súvisiace články