Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z exkurzie

Exkurzia so stredoškolákmi do severozápadnej časti pohoria Javorie

12. 10. 2021 | videné 661-krát

Pracovníci Ústavu ekológie lesa SAV spolu s pedagógmi pripravili pre štrnásť študentov 1. ročníka Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu (SOŠ) vo Zvolene exkurziu na trase Zvolen, hotel Poľana – Ulica Pod Dráhami – Pustý hrad spojenú s odborným výkladom.

Cieľom exkurzie bolo priblížiť študentom prírodné podmienky a historické pozoruhodnosti severozápadnej časti pohoria Javorie. Vypočuli si prednášky o geomorfológii územia, diverzite rastlinstva, živočíšstva, lesných ekosystémoch aj o prírodných a historických zaujímavostiach územia. Známy kráľovský Pustý hrad sa tu rozkladá na dvoch vrcholoch rovnomenného kopca. Ivica Pivková referovala o výskume venovanom vplyvu znečistenia ovzdušia na akumuláciu rizikových elementov v asimilačných orgánoch rastlín, realizovanom v rôznych lokalitách na Slovensku. Nechala pritom nahliadnuť aj do metód, ktoré sa použili pri výskume, čo bolo rovnako zaujímavé ako samotné výsledky.

Prezentované informácie týkajúce sa severozápadnej časti Javoria zarámcovali jednotliví pracovníci ÚEL SAV – Ing. Ján Kukla, CSc., Ing. Margita Kuklová, CSc., Mgr. Ivica Pivková, PhD., a Ing. Katarína Sládeková – pre lepšie pochopenie do širšieho kontextu poznatkov. Takýto prístup sa osvedčil, keďže sa podarilo študentov zaujať a vedeli aj správne odpovedať na viacero z položených otázok. Darilo sa im aj v poznávaní drevín. Podľa pedagógov SOŠ poznatky získané na exkurzii môžu študentom pomôcť pri osvojení učiva v rámci prírodovedných predmetov, najmä biológie.

Stretnutie so zanietenými priaznivcami Pustého hradu, ktorí tu vykonávali archeologický výskum, nebolo plánované, na tomto mieste však počas archeologickej sezóny obvyklé. Najnovšie nálezy si tak medzi prvými mohli prezrieť aj účastníci exkurzie.

Počasie prialo, nedá sa nespomenúť impozantné výhľady z Dolného i Horného hradu na Zvolenskú kotlinu a okolité pohoria.

Akciu pripravili pracovníci ÚEL SAV a podporila ju Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave.

Spolupráca medzi SOŠ a ÚEL existuje viac ako 10 rokov, vznikla počas projektu Vedu do škôl a kaviarní, financovanom APPV. Je záujem oboch strán v nej pokračovať, trasa exkurzie v roku 2022 sa preto začala črtať už počas tej tohtoročnej.

Spracovala: Katarína Sládeková, Ústav ekológie lesa SAV

Foto: Margita Kuklová, ÚEL SAV

Súvisiace články