Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

IMPULZ 2021, logo programu

Výzva na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2021

26. 4. 2021 | videné 1611-krát

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (P SAV) schválilo túto výzvu na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2021 dňa 8. apríla 2021.

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 26. apríl 2021
  • Konečný termín podania prihlášok: 30. jún 2021, 23:59 SEČ (21:59 UTC/GMT)
  • Predpokladaný konečný termín posudzovania prihlášok: október 2021
  • Predpokladaný začiatok realizovania projektov: december 2021

 

Program Impulz má za cieľ skvalitniť vedecké organizácie SAV prostredníctvom náboru medzinárodne uznávaných vedcov a talentovaných mladých výskumných pracovníkov, pôsobiacich v zahraničí alebo na Slovensku.

Úlohou týchto excelentných výskumníkov bude vytvoriť a riadiť svoje vlastné výskumné skupiny, ktoré  budú pracovať na nových výskumných smeroch v súlade s aktuálnymi svetovými trendmi.

Schéma poskytne takýmto excelentných vedcom motivujúce podmienky pre ich výskum a vedeckým organizáciám SAV prinesie skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov.

Program IMPULZ má pomôcť zvýšiť excelentnosť výskumu, jeho internacionalizáciu a konkurencieschopnosť naprieč rôznymi vedeckými odbormi SAV v európskom výskumnom priestore a v neposlednom rade aj úspešnosť v získavaní prestížnych európskych grantov.

Kritériá výberu uchádzačov

Prihlášky musia spĺňať kritéria výberu tak, ako sú uvedené v Štatúte programu IMPULZ:

  • Uchádzači musia byť v čase podávania prihlášky držiteľmi titulu PhD. alebo ekvivalentného titulu.
  • Uchádzači musia preukázať dostatočné skúsenosti vo výskume získané na zahraničnom výskumnom pracovisku. Buď takto získali titul PhD., alebo absolvovali dlhodobý pobyt mimo SR, spravidla nie kratší ako dva roky.
  • Uchádzači musia preukázať, že pravidelne publikujú vo významných vedeckých časopisoch v danej vednej oblasti, boli opakovane pozvaní prezentovať svoje vedecké výsledky na významných medzinárodných konferenciách a boli zodpovedným riešiteľom vedeckého projektu.
  • V prípade mladého výskumníka musia uchádzači preukázať svoju nezávislosť od školiteľa dizertačnej práce, a to uvedením zoznamu publikácií, ktorých spoluautorom nie je školiteľ. Navrhovaná téma projektu sa tiež musí líšiť od témy dizertačnej práce uchádzačov.
  • Uchádzači musia preukázať schopnosti viesť navrhovaný výskumný tím, ako aj schopnosť získavať výskumné projekty v dlhodobom horizonte.

 

Príprava a podanie prihlášok

Prihlášky sa podávajú výlučne v anglickom jazyku prostredníctvom elektronického prihlasovacieho  systému a musia obsahovať všetky náležitosti uvedené v Príručke o elektronickom podávaní prihlášok.

Prihláška musí obsahovať aj stanovisko hostiteľskej organizácie (ústavu SAV), keďže počas celého trvania projektu musia byť uchádzači zamestnaní na plný pracovný úväzok v danom ústave SAV.

Hodnotenie prihlášok

Hodnotiaci proces je dvojkolový́. Po kontrole oprávnenosti prihlášok z hľadiska formálnych a technických požiadaviek posudzuje v prvom kole prihlášku Hodnotiaca komisia Programu Impulz. Komisia hodnotí životopis uchádzačov, rozšírený abstrakt projektu a stanovisko hostiteľskej organizácie (ústavu SAV). Vybrané prihlášky sa budú ďalej posudzovať v druhom kole, keď sa hodnotí celý projekt na základe konsenzu troch nezávislých zahraničných hodnotiteľov.

Osobné stretnutie s uchádzačmi sa uskutoční iba na žiadosť hodnotiacej komisie alebo Predsedníctva SAV. Na konci hodnotiaceho procesu komisia odporučí vybraných uchádzačov Predsedníctvu SAV, ktoré urobí konečné rozhodnutie. Podrobné informácie, vrátane hodnotiacich kritérií, sú uvedené v Štatúte Programu IMPULZ.

Realizácia projektov

Vybrané projekty môžu požiadať o finančné prostriedky v rozmedzí od 60 000 do 160 000 eur ročne. Oprávnené náklady na projekt zahŕňajú mzdové náklady, cestovné náklady, náklady na materiál, výskumnú infraštruktúru, publikačné náklady, vrátane otvoreného prístupu a služby. Vybraní uchádzači  budú zamestnaní na jednotlivých ústavoch SAV, ktoré zabezpečia financovanie nepriamych nákladov projektu.

V polovici realizácie projektu sa uskutoční priebežné hodnotenie projektu. Len v prípade jeho kladného výsledku – t. j. splnenia vopred stanovených podmienok – sa bude projekt naďalej financovať. Priebežné hodnotenie projektu zohľadní aj všetky vyhliadky projektu na spolufinancovanie z iných externých zdrojov – ako je napr. Horizont Európa (s osobitným dôrazom na grantovú schému ERC) alebo iný prestížny zahraničný grant s porovnateľným financovaním ako riešený Projekt IMPULZ.

Súvisiace články