Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Začal sa projekt prípravy a implementácie Plánu rodovej rovnosti pre SAV

23. 2. 2021 | videné 1521-krát

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV od februára tohto roka realizuje projekt Horizont 2020 s názvom ATHENA: Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFos in Europe v spolupráci s ďalšími deviatimi partnermi z radov výskumných organizácií a organizácií zameraných na financovanie výskumu z celkovo osem krajín EÚ.

Hlavnou úlohou projektu je príprava a implementácia Plánu rodovej rovnosti, ktorého cieľom je otvorenie vedeckého potenciálu práve prostredníctvom rovnomerného zapojenia mužov a žien vo výskume a riadení.

Je preukázané, že prítomnosť žien vo výskume, ale aj v riadení organizácie prináša celkové zlepšenie práce, pracovných podmienok a kvality organizácie.1 Napriek tomu nie je zastúpenie žien vo vede v rámci EÚ ideálne. Podľa dostupných dát v EÚ ženy vo vede zarábajú až o 17 percent menej ako ich mužskí kolegovia, menej často zastávajú vedúce funkcie a ženy častejšie ako muži pracujú vo výskume za menej výhodných zmluvných podmienok. Navyše, kým skoro polovicu (47,9 %) PhD. titulov získajú ženy, ich následná proporcia vo výskume je nižšia.2

Plán rodovej rovnosti je pre SAV kľúčový

Hodnoty a stratégia SAV

Príprava Plánu rodovej rovnosti je prirodzeným naplnením hodnôt SAV, najmä v oblasti rešpektovania rôznorodosti a individualít osobnosti SAV. Je tiež dôležitou súčasťou strategického rozvoja SAV konkrétne v strategickej úlohe Podporovať rodovú rovnosť na všetkých stupňoch riadenia.Preto potrebujeme okrem iného získať podrobnejší obraz o situácii v SAV.

Program Horizont Európa 2021 – 2027

Je predpoklad, že rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa pre roky 2021 – 2027 prinesie požiadavku, aby žiadatelia dokladovali plány rodovej rovnosti svojich inštitúcií.4 Vypracovanie plánu rodovej rovnosti je teda v záujme SAV.  Podľa najnovších správ môže byť preukázanie sa implementáciou plánu rodovej rovnosti jedným z kritérií pre podporu z programu Horizont Európa už v roku 2022.5

Plán rodovej rovnosti, ktorý vychádza z praxe všetkých úrovni SAV

Prvý krok: Analýza súčasného stavu (február 2021 – január 2022)

Tvorbe Plánu rodovej rovnosti bude predchádzať dôsledná analýza východiskového stavu (rodový audit). Metodológia a realizácia tohto rodového auditu je v gescii Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Pre kvalitnú a zodpovednú analýzu je však potrebná súčinnosť všetkých ústavov.

Druhý krok: Budovanie kapacít pre podporu inštitucionálnej zmeny (júl 2021 – január 2024)

Chcete byť aktívnou súčasťou zmeny?

V rámci projektu vznikne Komisia pre implementáciu plánu rodovej rovnosti (GEPI – Gender Equality Plans Implementation Committee), v ktorej sú vítaní zástupcovia/zástupkyne z nasledovných úrovní a skupín SAV:

- Predsedníctvo SAV a riaditelia Ústavov/Centier SAV

- Výskumní pracovníci a pracovníčky

- Personálne oddelenia

- Administratívni/servisní pracovníci a pracovníčky

Zástupcovia a zástupkyne z komisie budú pozvaní na fokusové skupiny, kde môžu predniesť svoje pripomienky a budú mať možnosť zúčastniť sa vzdelávaní zameraných na podporu rodovej rovnosti na pracovisku. Privítame, pokiaľ následne pripravia v spolupráci s ÚVSK SAV podobné vzdelávania aj pre svojich kolegov a kolegyne. Supervíziu tohto procesu zabezpečí externý expert/ka v oblasti rodovej rovnosti.

Tretí krok: Tvorba a implementácia Plánu rodovej rovnosti (september 2021 – január 2025)

V nadväznosti na zistenia z analýzy a vďaka aktívnej spolupráci s rôznymi úrovňami SAV vznikne dokument Plán rodovej rovnosti SAV. Predpokladaný dátum vzniku Plánu rodovej rovnosti je jún 2022.

Súčasťou projektu je aj následný monitoring a evaluácia implementácie tohto plánu.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV sa teší na spoluprácu so všetkými ústavmi. Veríme, že Plán rodovej rovnosti SAV prinesie celej organizácii nemalé benefity a zaradíme sa vďaka nemu medzi moderné, demokratické výskumné inštitúcie.

V prípade otázok kontaktujte: miroslava.zilinska@savba.sk.

Viac informácií o projekte

Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416.

 

Text: Miroslava Žilinská, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Foto: https://bit.ly/3h4m9JN

_______________________________________


1Elsevier's reports on gender in research, March 4, 2020 https://www.elsevier.com/connect/gender-report

2She Figures 2018 – European Commission, február 2019 https://op.europa.eu/s/oLTW

3Slovenská akadémia vied, Stratégia SAV 2030. https://www.sav.sk/uploads/dokumentySAV/2_SAV-2030.pdf

4Communication on ‘A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025’(05/03/20)

 

Súvisiace články