Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná foto. Zdroj: Katarína Gáliková

Vyhlásenie slovenských vedeckých inštitúcií: Dôverujme vedcom a vedkyniam!

14. 1. 2021 | zhliadnuté 3571-krát

My, podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií, sme už od vypuknutia pandémie hrdí na slovenské vedkyne a vedcov a v rámci svojich možností im poskytujeme mimoriadnu podporu. V náročných podmienkach odvádzajú špičkovú prácu, ktorá celej spoločnosti pomáha v boji s výzvami tejto doby. Naše vedecké pracoviská produkujú výstupy porovnateľné s tými najlepšími svetovými expertnými centrami – od hľadania lacných alternatív k systémom pľúcnej ventilácie cez vylepšovanie testov PCR po sekvenovanie genetickej informácie nového koronavírusu. V ťažkých časoch nám nepomôžu emotívne vyjadrenia, ale len poctivá, na dôkazoch založená, expertíza.

Dunning-Krugerov efekt ukazuje, že ľudia s minimálnymi znalosťami v určitej oblasti sa často cítia ako najväčší experti. S postupným zvyšovaním expertízy a rozširovaním znalostí táto sebaistota klesá. U skutočných odborníkov začne po čase stúpať – ale nikdy nedosiahne úrovne suverénneho laika. Väčšina skutočných odborníkov sa vyznačuje pokorou a tendenciou hľadať na každé tvrdenie empirické dôkazy.

V časoch, keď sa okrem vírusu rýchlo šíria aj nebezpečné dezinformácie, by sme mali viac než kedykoľvek doteraz klásť dôraz na odbornú diskusiu, vecnú argumentáciu a kritické myslenie. Preto vyzývame všetkých, aby sa v tejto náročnej dobe priklonili na stranu racionality a verili tým, ktorí si svojimi skúsenosťami, odbornosťou, dlhoročnou prácou, spoliehaním sa na empirické dôkazy a disciplinovaným kritickým myslením zaslúžia status expertov. Počúvajme ich argumenty, aj keď nám ich slová niekedy možno nezapadajú do myšlienkových schém. Situácia je príliš vážna na to, aby sme expertízu znevažovali.

 

Podpísaní vedci:

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

rektor Univerzity Komenského v Bratislave

 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

rektor Technickej univerzity v Košiciach

 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

rektor Žilinskej univerzity v Žiline

 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

predseda Slovenskej akadémie vied

 

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

predseda Učenej spoločnosti Slovenska 

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

predseda Agentúry na podporu výskumu a vývoja

 

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

predseda Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied

 

Vyhlásenie podporil aj Klub 500.