Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Kniha vyšla v prestížnom medzinárodnom akademickom vydavateľstve BRILL Academic Publishers

Kniha Jána Steinhübela z HÚ SAV o Nitrianskom kniežatstve vyšla v prestížnom vydavateľstve BRILL

21. 12. 2020 | videné 1226-krát

V prestížnom medzinárodnom akademickom vydavateľstve BRILL Academic Publishers vyšla 15. decembra kniha samostatného vedeckého pracovníka Historického ústavu SAV Jána Steinhübela, The Nitrian Principality: The Beginnings of Medieval Slovakia. Autor v nej podáva majstrovské historické pojednanie o časoch, keď Nitrianske kniežatstvo bolo Slovenskom a nitrianske biskupstvo jeho duchovným centrom.

Rozsiahla historická monografia, v ktorej sa autor venuje nielen dvom storočiam existencie Nitrianskeho vojvodstva, ale aj koreňom, z ktorých vyrástlo už v časoch starých Germánov a najmä Avarov. Nitrianske kniežatstvo chápe ako logické pokračovanie Pribinovho a veľkomoravského Nitrianskeho kniežatstva. Autor zdôvodňuje svoje nové chápanie tejto kapitoly na obrovskom pramennom materiáli. Je skutočne obdivuhodné, ako prácne zhromaždil všetky pramene, ktoré k danej téme majú čo povedať. Ide najmä o archívne materiály a zahraničné kroniky, ktoré sú u nás celkom neznáme, ale aj o archeologické pramene, ktorými si overuje správnosť svojich predpokladov a tvrdení. Je to monografia základného významu, vyčerpávajúcim spôsobom spracováva mimoriadne významnú kapitolu slovenských, ale aj uhorských dejín a súčasne ponúka záujemcom o toto historické obdobie všetko, čo by im mohlo poslúžiť aj pri spracovávaní iných tém z tohto obdobia. Je vydarenou kombináciou vedeckej monografie a pramenného diela.

Kniha The Nitrian Principality: The Beginnings of Medieval Slovakia ukazuje, že najstaršie slovenské dejiny ohraničujú roky 470 – 1110. Toto 640 rokov dlhé obdobie bolo plné malých i veľkých udalostí, pomalého i prevratného vývoja. Začalo sa odchodom germánskych Svébov a nasledujúcim príchodom Slovanov a skončilo zánikom Nitrianskeho kniežatstva. Slovanské územie, ktoré zaberalo severozápadnú časť Karpatskej kotliny, prešlo spočiatku približne 200 rokov trvajúcim samostatným vývojom. Susedilo s germánskymi Gepidmi, Ostrogótmi a Longobardmi, od rokov 567 a 568 s Avarským kaganátom a stalo sa súčasťou slovanskej ríše, ktorej v rokoch 623 – 658 vládol Samo. Po zániku Samovej ríše sa dostalo pod avarskú nadvládu, ktorú znášalo približne 130 rokov. Základnou otázkou je, ako a kedy na tomto území vzniklo kniežatstvo so strediskom v Nitre. Po páde avarskej moci bolo Nitriansko krátky čas (805 – 833) samostatným kniežatstvom. Nasledujúcich 73 rokov (833 – 906) patrilo k Veľkej Morave, v rokoch 920, 955, 987, 1001, 1029 sa rozhodovalo o jeho príslušnosti a postavení v Uhorsku, až napokon roku 1110 zaniklo.

Kniha The Nitrian Principality: The Beginnings of Medieval Slovakia vychádza v najprestížnejšej súčasnej medzinárodnej peer-review edícii venujúcej sa publikovaniu monografií k dejinám strednej a východnej Európy v stredoveku East Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450-1450.

Text: Slavomír Michálek, Historický ústav SAV

Súvisiace články