Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV sa stala prvou slovenskou vedeckou inštitúciou, ktorá získala značku „HR Excellence in Research“

SAV je prvá vedecká inštitúcia s ocenením „HR Excellence in Research“ na Slovensku

22. 7. 2020 | videné 1996-krát

Slovenská akadémia vied sa 13. júla 2020 úspešne stala prvou slovenskou vedeckou inštitúciou, ktorá získala značku „HR Excellence in Research“. Toto ocenenie udeľuje Európska komisia inštitúciám, ktoré garantujú, že budú dodržiavať 40 princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R).

„Slovenská akadémia vied, a teda jej ústavy budú ešte viac otvárať svoje dvere zahraničným pracovníkom a zjednodušovať im procesy, ktoré bývajú pre cudzincov náročné. Chceme týmto ľuďom zjednodušiť situácie, ktoré sa týkajú rôznych podnetov, práce s dátami či náboru a výberu výskumníkov. Naším cieľom je podporiť kariérny rozvoj, poradenstvo, nepretržité vzdelávanie, sprístupňovať potrebné dokumenty a zvýšiť informovanosť nových pracovníkov. Naše procesy náboru výskumných pracovníkov budú zosúladené s princípmi otvoreného, transparentného a spravodlivého náboru (angl. Open, Transparent and Merit-Based Recruitment),“ konštatuje Zuzana Hrabovská z Odboru vedy a výskumu SAV.

SAV sa zaviazala začleniť zásady Charty a Kódexu do inštitucionálnych politík a stratégií manažmentu ľudských zdrojov a predovšetkým klásť dôraz na kvalitné pracovné podmienky, transparentný nábor na základe kvalifikácie a skúseností a vytváranie priaznivého prostredia pre kariérny rozvoj.

„Tieto ciele sú definované v Akčnom pláne, keďže je však miera súladu v jednotlivých organizáciách, ústavoch SAV rôzna, bude preto aj implementácia krokov Akčného plánu prispôsobená skutočným potrebám tej-ktorej organizácie. Veľký dôraz sa bude klásť na zdieľanie dobrej praxe medzi organizáciami. Väčšina opatrení prijatých na centrálnej úrovni bude mať rámcový alebo odporúčací charakter a organizáciám sa ponechá voľnosť v prijatí vlastných opatrení, ktoré budú zodpovedať ich aktuálnej situácii a potrebám,“ doplnila Zuzana Hrabovská.

Viac informácií nájdete TU.

Monika Tináková

Súvisiace články