Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Usmernenie organizáciám SAV v súvislosti s epidémiou COVID-19

19. 3. 2020 | zhliadnuté 1511-krát

V súvislosti so šíriacim sa  vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, Vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12. marca 2020 mimoriadnu situáciu. Ústredný krízový štáb SR následne prijal viaceré prísne opatrenia, vrátane uzatvorenia všetkých škôl, ako aj predškolských a školských zariadení, predbežne na obdobie nasledujúcich dvoch týždňov, t. j. od 16. marca do 27. marca 2020. Všetky opatrenia na zabránenie šírenia infekcie majú priame dôsledky aj na pracovnú činnosť zamestnancov SAV. Pre usmerňovanie a koordináciu organizácií SAV bol vytvorený ad hoc Krízový štáb SAV, v zložení: predseda SAV, podpredsedovia SAV, zástupcovia Virologického ústavu BMC SAV a vedúci Úradu SAV.

Na základe aktuálnej situácie Krízový štáb SAV vydáva nasledujúce usmernenie, platné pre všetkých zamestnancov organizácií SAV a doktorandov vykonávajúcich vedeckú časť doktorandského štúdia v organizáciách SAV, ktoré je platné až do odvolania:

 1. Dôrazne odporúča riaditeľom organizácií SAV nariadiť zamestnancom organizácií SAV i naďalej prácu z domu, ak to povaha ich práce dovoľuje.
 2. Doktorandi ubytovaní na internátoch, ktoré sú uzatvorené, môžu pracovať po predchádzajúcej dohode so školiteľom (postačuje mailová komunikácia) v režime práce z domu.
 3. Vedeckí pracovníci, ktorí sú rodičmi maloletých detí, môžu pracovať doma počas celého obdobia trvania karantény v školách a predškolských zariadeniach, na základe dohody s priamym nadriadeným o plnení pracovných úloh. Môžu však čerpať aj formu ošetrovania člena rodiny, tzv. OČR, v závislosti od veku dieťaťa nasledovne: V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max. 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra, nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky. V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov, treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Podrobnejšie pozri: https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s . Tlačivo na ošetrovné: https://www.socpoist.sk – pozri na sekciu v strede stránky: KORONAVÍRUS v červenom poli.
 4. Vedeckí pracovníci, ktorí nevykonávajú experimentálnu prácu, môžu pracovať doma na  základe nariadenia práce z domu zo strany riaditeľa organizácie alebo po dohode s priamym nadriadeným o plnení pracovných úloh (ak riaditeľ organizácie nevydá príkaz na prácu z domu).
 5. Vedeckým pracovníkom, ktorí vykonávajú experimentálnu prácu a riaditeľ organizácie vydal príkaz na prácu z domu, udelí riaditeľ organizácie výnimku z jeho nariadenia na nevyhnutnú dobu  ukončenia rozpracovaných experimentov  a po ich ukončení sa odporúča ukončiť prácu v laboratóriu a  presunúť ťažisko svojej vedeckej práce na študijnú a rešeršnú činnosť, písanie publikácií a/alebo projektov preferenčne v domácom prostredí.
 6. Všetci zamestnanci, ktorí sa vrátili zo služobných ciest v zahraničí, sú povinní zostať v domácej karanténe, v režime práce z domu (ak to predmet ich práce umožňuje), a to po lehotu minimálne 14 kalendárnych dní. Ak predmet ich práce neumožňuje prácu z domu, môžu čerpať PN alebo sú povinní čerpať dovolenku, resp. neplatené voľno.
 7. Nevedeckí zamestnanci, rodičia maloletých detí (teda deti do 10 rokov a 364 dní a nad 11 rokov), ktorých pracovná náplň umožňuje realizovať prácu z domu, môžu pracovať z domu iba na základe súhlasu zamestnávateľa alebo po dohode s priamym nadriadeným o plnení pracovných úloh (§ 52 ods. 5 ZP). V prípade dohody  zamestnávateľa so zamestnancom o zmenenom mieste výkone práce je potrebné uzavrieť so zamestnancom dohodu o zmene pracovnej zmluvy (viď § 54 ZP), preto by bolo vhodnejšie a účelnejšie využiť súhlas zamestnávateľa.
 8. Nevedeckí zamestnanci, rodičia maloletých detí (do 10 rokov a 364 dní a od 11 rokov), ktorých pracovná náplň neumožňuje pracovať z domu, počas celého obdobia trvania karantény v školách a predškolských zariadeniach čerpajú buď ošetrovanie člena rodiny (ďalej len OČR), alebo dovolenku, resp. neplatené voľno – pozri bod 3 tohto dokumentu).
 9. Všetci zamestnanci, ktorí sa vrátili z dovoleniek v zahraničí, po povinnom informovaní svojho zamestnávateľa majú povinnosť ostať v domácej karanténe, pričom si čerpajú dovolenku, a to po lehotu minimálne 14 kalendárnych dní. Rovnako sa to týka zamestnancov, ktorým sa zo zahraničia vrátili členovia spoločnej domácnosti alebo iné blízke osoby, s ktorými boli v priamom kontakte.
 • Všetci zamestnanci, ktorým je nariadená alebo umožnená práca z domu, sa riadia vnútornými predpismi organizácie, prípadne nariadením štatutárneho orgánu/riaditeľa organizácie tykajúcimi sa „práce z domu“.
 • Ak nie je určené inak, je zamestnávateľ povinný zamestnancovi prideliť konkrétnu prácu a výsledky tejto práce pravidelne kontrolovať a zamestnanec je povinný kedykoľvek na požiadanie zamestnávateľa alebo iného oprávneného štátneho orgánu preukázateľným spôsobom preukázať výsledky jeho práce a i naďalej je povinný plniť všetky úlohy a termíny, ktoré vyplývajú napr. z pridelených projektov, na riešení ktorých sa podieľa, príp. z iných úloh a povinností.
 • Nevedeckí zamestnanci pracujúci z domu sú povinní plniť úlohy a termíny, ktoré pre nich vyplývajú z úloh a termínov zriaďovateľa, štátnych orgánov (napr. MF SR, vláda SR, MŠVVaŠ SR, APVV a pod.), ako aj z legislatívy (napr. zákon o účtovníctve atď.).
 • V prípade, ak nie je možné, aby niektoré neodkladné činnosti mohli zamestnanci vykonávať z domu, je potrebné umožniť im vstup na pracovisko, ale v skrátenom/vyhradenom čase, napr. od 8.00 hod. do 12.00 hod., resp. podľa špecifík organizácií a povahy vykonávanej práce. Na pracovisku v maximálne možnej miere je nevyhnutné zabezpečiť dodržiavanie hygienických pravidiel pre ochranu zdravia zamestnancov (v zmysle usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR): najmä povinné časté a dôkladné umývanie rúk, dôsledné nosenie rúška a rukavíc, používanie jednorazových papierových vreckoviek, obmedzenie počtu súčasne prítomných zamestnancov a vyhýbanie sa blízkych kontaktov medzi nimi, zabezpečenie pravidelnej dezinfekcie povrchov, pracovných plôch a pomôcok v domácnosti i na pracovisku.
 • Všetci zamestnanci, ktorí budú v nasledujúcich dňoch využívať prácu z domu, sú povinní písomne, prostredníctvom e-mailu dohodnúť so svojím nadriadeným obsah tejto činnosti a úlohy z nej vyplývajúce. Zároveň musia ohlásiť prácu z domu vopred určenej osobe (spravidla personalistke alebo mzdovej účtovníčke) príslušnej organizácie SAV pre zabezpečenie potrebnej evidencie. Nesplnenie tejto povinnosti bude riešené buď čerpaním dovolenky, alebo neplateným voľnom.
 • Všetci zamestnanci, ktorí budú v nasledujúcich dňoch čerpať dovolenku, nahlásia bezodkladne alebo v termínoch podľa špecifík organizácií dni čerpania dovolenky (mailom) personálnemu oddeleniu alebo mzdovej účtovníčke (podľa špecifík v organizáciách) a dovolenkové lístky si vypíšu pri nástupe do práce. Nesplnenie tejto povinnosti bude riešené neplateným voľnom.
 • Každý zamestnanec, ktorý je doma pre karanténu alebo pre starostlivosť o maloleté dieťa, je povinný bezodkladne (okamžite, keď sa dozvie o ochorení) oznámiť zamestnávateľovi (podľa špecifík konkrétnej organizácie buď vedúcemu oddelenia, alebo riaditeľovi organizácie) zmenu svojho zdravotného stavu emailom. Zmenou zdravotného stavu sa myslí predovšetkým ochorenie COVID-19.
 • Všetci ostatní zamestnanci, ktorých sa uvedené pokyny netýkajú, alebo ak riaditeľ nenariadi prácu z domu a zamestnanci budú i naďalej dochádzať do práce, sú povinní naďalej pokračovať vo svojej práci, ale v rozsahu, ktorý je vzhľadom na súčasnú situáciu možný.
 • V prípade, že na pracovisko dochádzajú hromadnou dopravou, sú povinní chrániť si ústa a nos rúškom (aj ušitým doma) alebo dôkladne prekrytím bavlnenou šatkou/šálom a nosiť ochranné rukavice. Rovnako všetci zamestnanci v záujme ochrany seba a svojich spolupracovníkov sú povinní dodržiavať všetky preventívne opatrenia (v zmysle usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR) na pracovisku, vrátane dôsledného nosenia rúška alebo iného adekvátneho spôsobu ochrany tváre.
 • Pre porady a koordinovanie činnosti v rámci organizácie a medzi organizáciami SAV v maximálnej možnej miere je nevyhnutné využívať elektronické formy komunikácie vrátane videokonferencií (zadarmo napr. Skype, Cisco Webex, Microsoft Teams, eZuce SRN™ Research Network).

Napriek zložitej situácii je nevyhnutné, aby sme udržali v chode aspoň bazálne funkcie SAV a organizácií SAV pri dôslednom dodržaní všetkých protiepidemických zásad a odporúčaní.

Toto usmernenie predstavuje iba základné legislatívne rámce pre riešenie súčasnej situácie, nemôže postihnúť všetky špecifiká činnosti a fungovania jednotlivých organizácií SAV. Organizácie SAV si môžu prijať na jeho základe vlastné interné normy, v ktorých môžu riešiť ich špecifiká, ako napr. spôsob práce jednotlivých kategórií zamestnancov, rozhodnutia, kedy sa uplatňuje napr. dovolenka, náhrada mzdy, neplatené voľno, vôbec spôsob ďalšieho fungovania organizácie, či sa budú jednotliví zamestnanci, ktorých práca neumožňuje prácu z domu, striedať pri príchodoch do práce a keď áno, rozpis striedania, či budova bude úplne uzamknutá a vstup bude iba na výnimky a pod. Niektoré veci je možné riešiť napr. aj úpravou kolektívnych zmlúv a pod. Je na zodpovednosti, kreativite a proaktívnom prístupe jednotlivých organizácií a ich vedení, aké ďalšie kroky/usmernenia prijmu tak, aby zohľadňovali špecifiká daných organizácií, zabezpečili ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov a zároveň zachovali aspoň základný chod/fungovanie organizácie. Zároveň je potrebné proaktívne sledovať všetky relevantné webové stránky štátnych orgánov, a to Sociálna poisťovňa, MPSVaR SR, RÚVZ atď. a prispôsobovať vlastné usmernenia skutočnostiam, ktoré sa na týchto weboch dozvedia.

Krízový štáb SAV bude vydávať aktualizácie usmernenia podľa vývoja situácie.

Toto usmernenie je platné a účinné dňom jeho vydania a platí až do odvolania, resp. do vydania ďalšieho usmernenia, a to podľa vývoja situácie.

Za Krízový štáb SAV predseda SAV

Príloha: Niektoré dôležité výňatky z relevantných zákonov