Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Naši súťažiaci s medailami (zľava): Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács a Samuel Novák.

Historický úspech na chemickej olympiáde v Paríži

1. 8. 2019 | videné 1005-krát

Mimoriadny a historicky najvýraznejší úspech dosiahli štyria talentovaní slovenskí gymnazisti v júli na Medzinárodnej chemickej olympiáde (MChO) v Paríži. Koná sa každoročne v rôznych krajinách. V súčasnosti sa na nej zúčastňuje už viac než tristo súťažiacich žiakov z osemdesiatich krajín sveta. Hoci sa táto súťaž orientuje na žiakov stredných škôl, súťažné úlohy svojou hĺbkou a komplexnosťou výrazne prekračujú úroveň, na akej sa chémia vyučuje na strednej škole.

Slovenskú republiku na 51. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Paríži vo Francúzsku (21.-30.7.2019) reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti. V konkurencii 309 súťažiacich z osemdesiatich krajín sveta všetci štyria získali medailové umiestnenia: Andrej Kovács (Gymnázium J. Hronca Bratislava) - zlato, Peter Rukovanský (Gymnázium Nové Zámky) - zlato, Samuel Novák (Gymnázium Poštová Košice) – striebro a Michal Chovanec (Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza) - striebro. V neoficiálnom poradí medailovej úspešnosti sa Slovensko umiestnilo na vynikajúcom 5.-8. mieste, najlepšie v doterajšej histórii MChO. Zároveň Andrej Kovács získal ocenenie za najlepšie vyriešenú praktickú časť.

Štvorčlenné súťažné družstvo SR sa vyberá z najúspešnejších účastníkov republikového kola Chemickej Olympiády v kategórii A. Študenti absolvujú náročnú špecializovanú prípravu na prípravných sústredeniach, organizovaných SK ChO a Iuventou v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Odborným garantom Chemickej Olympiády je Slovenská chemická spoločnosť pri SAV. Slovensko sa už tradične umiestňuje na MChO v prvej tretine poradia zúčastnených krajín. Príspevok slovenských chemikov pre rozvoj MChO ocenila aj medzinárodná porota a v roku 1994 odsúhlasila, aby medzinárodné informačné centrum pre MChO malo sídlo v  Bratislave. Slovensko má zastúpenie aj v Riadiacom výbore MChO.

Súťaž v roku 2019 pozostávala z riešenia náročných praktických a teoretických úloh. Praktické úlohy boli tri:  1/ zelená oxidácia nitrobenzaldehydu ozónom, rekryštalizácia a TLC analýza produktu, 2/ kolorimetrické stanovenie obsahu železa vo víne, 3/ jodometrické stanovenie oxidu siričitého vo víne.

V teoretickej časti riešili súťažiaci deväť úloh, a to z oblasti analytickej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie. Týkali sa:

- porovnania teoretických modelov konjugácie v butadiéne,

- výroby vodíka elektrolytickým a fotokatalytickým štiepením vody,

- chémie chloridu strieborného,

- identifikácie zlúčenín dvoch neznámych kovov v zlúčeninách a chémie jódu,

- tvorby a fotochemického riadenia nanostroja na báze cyklodextrínu a azobenzénu,

- syntézy a charakterizácie blokového kopolyméru,

- prípravy, vlastností a elektrochemického riadenia pohybu kruhov katenánu,

- identifikácie a syntézy inozitolov,

- syntézy liečiva levobupivakaínu.

Členmi medzinárodnej poroty, ktorá riešila preklad a opravu úloh a riešení, boli doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (vedúci delegácie, člen Riadiaceho výboru MChO, UK v Bratislave), RNDr. Erik Szabó, PhD. (UK v Bratislave), Mgr. Jela Nociarová (UK v Bratislave) a PaedDr. Miroslav Kozák (Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza).

Za mimoriadny úspech vďačíme talentu a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách, ktorí ich podchytili a nasmerovali (prof. Gancznerová v Nových Zámkoch; prof. Balina a prof. Ihnátková v Košiciach; prof. Kozák v Prievidzi) a pedagógom z Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorí ich na súťaž pripravovali. Nemalú úlohu v podchytení talentovaných chemikov má tiež každoročná Letná škola chémie, podporovaná najmä Slovnaftom, a.s. Tohtoroční reprezentanti získavali skúsenosti aj na 53. Medzinárodnej Mendelejevskej olympiáde (21.-27. apríla 2019, Petrohrad, Ruská federácia), odkiaľ tiež priniesli 4 medaily, jednu striebornú (Andrej Kovács) a tri bronzové (Peter Rukovanský, Samuel Novák a Michal Chovanec).

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Slovenskej komisie ChO