Aktuality

Rozlúčili sme sa s významným vedcom

Vložil(a): S. Ščepán, 18.4.2019, videné 578-krát

Predsedníctvo a akademické obce viacerých ústavov Slovenskej akadémie vied so zármutkom prijali správu o úmrtí vynikajúceho vedca, uznávaného odborníka v oblasti sinológie a tibetológie, dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, prof. Martina Slobodníka, PhD. (1970-2019). Patril k výrazným osobnostiam vedeckého života na Slovensku, nielen svojimi vedeckými prácami, ale aj spoločenskou angažovanosťou, zdôraznením zodpovednosti vedca a úlohy vedy v spoločnosti.  

Bol absolventom Filozofickej fakulty UK v Bratislave, študoval sinológiu, ale jeho vedecké začiatky sa spájajú aj s Ústavom orientalistiky SAV, kde absolvoval doktorandské štúdium a prvé roky vedeckého bádania so zameraním na čínsko-tibetské vzťahy. Jeho vedecký rozhľad a tematickú orientáciu výrazne formovali aj dlhodobé pobyty na viacerých zahraničných inštitúciách, medzi nimi na univerzitách v Pekingu a Bonne. (V Nemecku ako štipendista DAAD a Humboldtovej nadácie.) Od roku 2000 pôsobil na katedre jazykov a kultúr krajín východnej Ázie FiF fakulty UK v Bratislave, kde v roku 2007 sa habilitoval a v rokoch 2007-2013 bol vedúcim katedry. Od roku 2013 bol prodekanom pre rozvoj fakulty a informačné technológie, neskôr do jeho kompetencií patrili aj medzinárodné vzťahy. V roku 2016 bol menovaný profesorom v odbore orientálne jazyky a kultúra. Od 1. februára 2019 sa ujal funkcie dekana Filozofickej fakulty UK a začal realizovať náročný rozvojový program, v ktorom medzi najdôležitejšie ciele kládol ďalšie prehĺbenie internacionalizácie a výučby aj výskumu, otvorenosť k interdisciplinarite, inovatívne výučbové metódy a ich inštitucionálnu podporu.

Vo vedeckom výskume zdôrazňoval potrebu kvalitných výstupov namiesto naháňania ich kvantity, často za cenu neetickej praxe publikovania pochybných výsledkov v predátorských periodikách a vydavateľstvách. Žiaľ, nestihol plne rozvinúť tento bezpochyby náročný a ambiciózny program, veríme však, že zasiate myšlienky nájdu vhodných pokračovateľov – nielen v prostredí jeho filozofickej fakulty. 

Osobitne si vážime, že profesor Slobodník systematicky a presvedčujúco poukazoval na dôležitosť humanitných a spoločenských vied. Napísal: „Humanitné a spoločenské vedy zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pre fungovanie zdravej spoločnosti a moderného európskeho štátu. Je úlohou a zodpovednosťou každého z nás, aby sme o tom svojou erudovanosťou a kompetentnosťou presviedčali tých, ktorí to nechápu. Musíme sa vymaniť z defenzívneho postavenia, do ktorého bola veda vo verejnom diskurze zatlačená, trpezlivo a sústavne vysvetľovať prínos našich disciplín pre spoločnosť, ktorý nie je merateľný okamžitými aplikáciami a rýchlym ziskom.“ Túto úlohu nevnímal len formálne, ale s plnou zodpovednosťou a angažovanosťou, čo naformuloval aj v programe svojho – bohužiaľ krátkeho – pôsobenia na poste dekana filozofickej fakulty: „Citlivo vnímam spoločenskú zodpovednosť fakulty zameranej na spoločenské a humanitné vedy – mlčanie akademických inštitúcií a elít si naša spoločnosť vo veku dezinformácií a relativizovania faktov či vedeckého poznania nemôže dovoliť. Som presvedčený o tom, že by malo byť vo verejnom priestore viac počuť náš (fakultný aj univerzitný) hrdý i sebavedomý hlas.“

Česť pamiatke významného vedca, ktorý nemlčal a s ktorým sme sa rozlúčili vo štvrtok 18. apríla v Bratislave.

 

 

 

Príloha

Prof. Martin Slobodník.