Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV logo

Stanovisko SAV k súčasnej situácii Maďarskej akadémie vied

4. 2. 2019 | videné 2712-krát

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied so znepokojením sleduje súčasné dianie okolo Maďarskej akadémie vied. Táto najvýznamnejšia maďarská vedecká inštitúcia od začiatku roku 2019 stratila štatút samostatnej rozpočtovej organizácie a o výške a štruktúre rozpočtu, ako aj o uvoľňovaní finančných prostriedkov rozhoduje novozriadené Ministerstvo inovácií a technológií. To v súčasnosti zadržalo vyplácanie prostriedkov na výskum a v januári 2019 uvoľnilo iba prostriedky na výplatu základných miezd. Vládny návrh na financovanie akademických inštitúcií zároveň predpokladá, že ústavy Maďarskej akadémie vied by sa museli uchádzať formou krátkodobých projektov nielen o získanie prostriedkov na základný výskum, ale aj o inštitucionálne prostriedky. Pritom základný rozpočet štátnych a cirkevných univerzít zostal zachovaný. Tieto rozhodnutia boli prijaté napriek nesúhlasu akadémie a bez konzultácie s ňou.

Nazdávame sa, že zachovanie autonómneho postavenia vedeckých inštitúcií z hľadiska tematického zamerania výskumu, ako aj z hľadiska distribúcie finančných zdrojov je nevyhnutnou podmienkou pre úspešný rozvoj vedy, aby mohla prispievať nielen k ekonomickému rastu, ale aj k formovaniu identity spoločnosti v globalizačných procesoch. Z vlastných skúseností vieme, že pokusy o kontrolu vedy a výskumu prostredníctvom politických či finančných nástrojov viedli nielen k úpadku vedeckých inštitúcií, ale aj k stagnácii a medzinárodnej izolácii štátov, ktoré k podobným metódam siahli.

Preto zdieľame názor Maďarskej akadémie vied, že základný výskum sa nemôže rozvíjať bez stabilných zdrojov financovania a vedecké organizácie musia mať právo samostatne rozhodovať, aké oblasti výskumu budú podporovať. Inštitúcie univerzitného i neuniverzitného výskumu musia mať rovnoprávny prístup k verejným zdrojom. Takisto zdieľame obavy Európskej federácie akadémií vied (ALLEA) z možného politického zneužitia navrhovaných opatrení vo vzťahu k Maďarskej akadémie vied.

Sme presvedčení, že neuniverzitný výskum má svoje opodstatnenie v európskych štátoch a osobitne v štátoch strednej a východnej Európy. Narušenie existujúcej infraštruktúry môže priniesť nezvratné škody pre celý región a prispieť k zmareniu úsilia, vynakladaného po roku 1989 na prekonávanie jeho zaostávania za vyspelým svetom.

K stanovisku Predsedníctva SAV k súčasnej situácii Maďarskej akadémie vied sa 5. februára pripojil aj výbor Snemu SAV.