Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Konferencia bude 21. a 22. novembra vo Faustovej sieni Starej radnice v Bratislave.

Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu

16. 11. 2018 | videné 830-krát

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Historický ústav Slovenskej akadémie vied pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu – 165. výročie začatia činnosti c. k. Ústrednej komisie pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok (1853 – 1918 – 2018). Konferencia, ktorá sa uskutoční 21. a 22. novembra vo Faustovej sieni Starej radnice v Bratislave, má za hlavný cieľ pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe.

Od 10. januára 1853 začala vo Viedni svoje pôsobenie C. k. Ústredná komisia pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok. Tým sa začal skutočný výkon modernej pamiatkovej ochrany v habsburskej monarchii a jeho kontinuita trvá až dodnes. Pôsobnosť Ústrednej komisie siahala do všetkých korunných krajín a v každej zanechala stopy pamiatkarskej alebo výskumnej činnosti.

Ešte počas trvania monarchie sa vytvorila „autonómna“ pamiatková správa pre Uhorsko (v jeho rámci tiež Slovensko), kde ochranu a zachovávanie pamiatok tiež upravili osobitným právnym predpisom (1881). Súčasne so štátnou ochranou pamiatok sa rozvíjali iniciatívy spolkov a súkromne pôsobiacich osôb.

Rokmi 1918 – 1919, rozpadom habsburskej monarchie, sa končí základná etapa dejín inštitucionalizovanej ochrany pamiatok. „Viedenské“ dedičstvo sa teraz stáva základom pamiatkovej správy v mnohých nástupníckych stredoeurópskych štátoch (Rakúsko, Česko-Slovensko, Maďarsko, Poľsko, kráľovská Juhoslávia, Taliansko). Prax ochrany pamiatok v jednotlivých štátoch sa ubrala od spoločných základov na vlastné cesty.

Povojnová idea integrácie v európskom priestore, spočiatku priemyselno-ekonomickej (1951), sa časom a najmä po ďalekosiahlych zmenách v roku 1989 premietla tiež do prehlbovania spolupráce v oblasti kultúry. Všeobecne známy historiografický fakt, že Európu prepájajú „spoločné dejiny“ je úspešne dokumentovaný práve na príklade kultúrneho dedičstva. Prítomnosť blízkych kultúrnych, architektonických a umeleckých fenoménov v rozličných krajinách viedla k mnohým spoločných projektom a napokon aj k iniciatíve Európskej únie pod názvom Značka Európske dedičstvo (2011).

Podrobný program konferencie

Tomáš Kowalski

Foto: PÚ SR