Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Ocenenia osobností vedy a techniky na Slovensku

9. 11. 2018 | zhliadnuté 1833-krát

Tanečná choreografia Svetlo poznania, speváčka Andrea Zimányiová a ďalšie kultúrne vystúpenia dotvárali slávnostnú atmosféru vyhlasovania cien za vedu a techniku Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 8. novembra v bratislavskej Inchebe v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Ceny v piatich kategóriách, udelené na základe hodnotenia odbornej komisie, odovzdávala ministerka školstva SR Martina Lubyová ako prejav uznania a ocenenia práce slovenských vedcov a vedkýň za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti. „Považujem za veľmi dôležité, aby sme aj takýmto spôsobom ocenili vynikajúcich vedcov, ktorí šíria dobré meno Slovenska v zahraničí,“ uviedla ministerka a potvrdila, že chce na Slovensku zabezpečiť pre excelentnú vedu dôstojné financovanie. „Chceli by sme v roku 2019 zlepšiť „architektúru“ vedy na Slovensku. Zjednotiť podmienky hodnotenia vedeckých výsledkov...“ Na galavečere sa zúčastnili viacerí čestní hostia zo štátneho sektora, z vysokých škôl, viacerí členovia Predsedníctva SAV, ako aj z oblasti výskumu a vývoja súkromného sektora, predstavitelia klubov, zväzov a združení.

Medzi ocenenými boli zo SAV v kategórii Osobnosť vedy a techniky Ing. Igor Lacík, DrSc. za výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v oblasti liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov. V Ústave polymérov SAV vytvoril expertné pracovisko pre vývoj, charakterizáciu a testovanie polymérnych mikrokapsúl pre enkapsuláciu a imunoprotekciu transplantovaných pankreatických ostrovčekov. Je medzinárodne uznávaným odborníkom na polymérne biomateriály určené pre medicínu a na kinetiku radikálovej polymerizácie vodorozpustných monomérov. Cenu za neho v zastúpení prevzala jeho dcéra.

Za celoživotné zásluhy si prevzal cenu aj Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., z Chemického ústavu SAV za originálne výsledky výskumu metabolizmu fungálnych a rastlinných polysacharaidov a biologickej ochrany rastlín a ich využitie v praxi.Patrí medzi popredných slovenských prírodovedcov s výskumom pokrývajúcim oblasti biochémie, mikrobiológie a biotechnológie.

V kategórii Vedecko-technický tím roka získali zo SAV ocenenia tímy z Chemického ústavu SAV a z Ústavu endokrinológie Biomedicínskehjo centra SAV. Prvý pod vedením Ing. Jána Tkáča, DrSc. za  vedecko-výskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činnosť v oblasti technológií nanoštruktúrovaných (bio)senzorov a medicínskej diagnostiky. Druhý RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., za identifikáciu nových genetických príčin vybraných metabolických ochorení metódou sekvenovania novej generácie.

V rámci podujatia udelilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu. Získal ho kolektív pracovníkov z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach v zložení: Ing. Richard Bílek, Ing. Ingrid Kuľková, Ing. Miloslav Straka a RNDr. Martin Vaľa, PhD.,. Spoločným úsilím vybudovali vysokovýkonný počítačový uzol počítačovej siete Worldwide LHC Grid, ktorá sa používa vo fyzike vysokých energií na spracovanie dát experimentov na Veľkom hadrónovom urýchľovači v CERN.

Zväz slovenských vedecko-technických spoločností odovzdal cenu Propagátor vedy a techniky a z rúk predsedu  Slovenských elektrární si laureáti prevzali  Cenu Aurela Stodolu.

Zoznam ocenených:                                                                                                                                          Osobnosť vedy a techniky

Ing. Igor Lacík, DrSc., Ústav polymérov SAV

Prof. MUDR. Milan Kokavec, PhD. MPH, Národný ústav detských chorôb

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Ing. Juraj Gigac, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy a. s.

MUDr. Adriana Šimková, PhD., dr. med. PV, s.r.o

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam, II. Chirugická klinika SZU FNsP

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Chemický ústav SAV

Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Ing. Peter Michlík, CSc., Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.

Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

MUDr. Michal Chovanec, PhD., Národný onkologický ústav

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika  a Univerzitná nemocnica

Ing. Jaroslav Ilončiak, EVPÚ, a. s.

Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP, TU v Košiciach

Popularizátor vedy

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET

Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., Metalografia a analýzy porúch, Výskum a vývoj UssE

Vedecko-technický tím roka

Tím Ing. Jána Tkáča, DrSc., Chemický ústav SAV

Tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., TU v Košiciach

Tím Ing. Karola Sidora, EVPÚ, a. s.

Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc.Endokrinologický ústav  Biomedicinskeho centra SAV. 

Laudatia ocenených nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk v ľavom menu v sekcii Podujatia organizátorov – Cena za vedu a techniku.

(spn)