Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenený Karol Nemoga s podpredsedom SAV Pavlom Simanom

Plaketa SAV Jura Hronca pre matematika Karola Nemogu

10. 10. 2018 | videné 1181-krát

Doc. RNDr. Karolovi Nemogovi, CSc., riaditeľovi Matematického ústavu SAV v utorok 9. októbra slávnostne udelili Plaketu SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách. Karol Nemoga patrí k popredným slovenským matematikom a je expertom v oblasti teórie čísel a v kryptografii. Významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj matematickej teórie šifrovania na Slovensku.

Z laudácia, ktoré predniesol RNDr. Aleš Kučera, CSc., vyberáme:

„Samostatný vedecký pracovník MÚ SAV Karol Nemoga študoval v rokoch 1971 – 1976 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, odbor teoretická kybernetika, kde získal aj titul RNDr. Už kandidátska dizertačná práca s názvom Algebrická teória cyklických kódov, ktorú obhájil na Matematickom ústave SAV, kde mu bol školiteľom akademik Štefan Schwarz, naznačila budúci profil jeho vedeckej dráhy, t. j. algebrická teória kódovania, výpočtová teória čísel a kryptológia.

V roku 2004 sa habilitoval na docenta na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, kde na Ústave informatiky a matematiky aj pedagogicky pôsobí. Ako školiteľ, resp. ako školiteľ-špecialista vyškolil dvoch doktorandov a viedol viac ako 30 diplomantov.

Dlhodobo spolupracuje s kolektívom pracovníkov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v oblasti šifrovania a kybernetickej obrany pre Armádu SR, predtým pre NBÚ. V tejto oblasti je spoluautorom viac ako 100 aplikačných prác. (Ich obsah je však z pochopiteľných dôvodov nedostupný.)

Ako každý významný vedec je aj Karol Nemoga členom vedeckých rád vedeckých ústavov a fakúlt vysokých škôl, bol predseda, resp. člen organizačných a programových výborov viac ako 40 medzinárodných a domácich konferencií a mal množstvo pozvaných prednášok na prestížnych vedeckých konferenciách. Je spolueditorom viac ako 20 konferenčných zborníkov a špecializovaných čísel časopisov. Je výkonný riaditeľ slovenskej jednotky časopisu Zentralblatt Math, Berlin, od roku 2000 a je hlavný editor časopisu Tatra Mountains Mathematical Publications a pôsobí ako podpredseda Edičnej rady SAV.

Riešil a koordinuje viacero medzinárodných a domácich grantov v oblasti aplikácií teórie čísel a systémov pre transport plynu.

O jeho vysokých vedeckých kvalitách svedčí aj to, že v rokoch 2009 až 2018 bol viackrát členom zboru expertov NATO pre oblasť kybernetickej obrany, kde pokračuje aj v súčasnosti. V roku 2017 koordinoval Výzvu NATO pre projekty kybernetickej obrany.

Angažuje sa aj v oblasti vzdelávania, rozvoja vedy a ochrany životného prostredia v Československej asociácii pre Rímsky klub, kde je od roku 1993 sekretárom.

Toto sú vedecké, organizačné a pedagogické kvality Dr. Karola Nemogu, ale pre mňa je Karol Nemoga veľkou osobnosťou a vzorom hlavne preto, že je to slušný, čestný a veľkorysý človek, prosto pán vedec s noblesou, ktorý klasicky reprezentuje stavovskú česť Slovenskej akadémie vied.“ (r)

Foto: Marcel Matiašovič