Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo EVS

Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt

1. 10. 2018 | videné 842-krát

Prispieť k objasneniu viacerých otázok týkajúcich sa stability a zmien v hodnotách obyvateľov Českej a Slovenskej republiky v posledných troch desaťročiach je cieľom konferencie Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt, ktorá sa koná 4. a 5. októbra v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej 3 v Bratislave. Jej usporiadateľmi sú Nadácia Fridricha Eberta, Sociologický ústav SAV a sekcia metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV.

Ako uvádzajú organizátori, koncept lojality chápu veľmi široko, okrem iného aj ako ochotu jednotlivca či skupiny osôb dodržiavať záväzky voči organizácii, štátu alebo národu, voči inštitúcii alebo i voči nejakému presvedčeniu či ideológii.  Prezentované príspevky a diskusia k nim budú hľadať odpovede na otázky, ako sa vyvíjali a v akých súvislostiach menili naše:

• lojality a záväzky k rôznym spoločenským inštitúciám a normatívnym princípom,

• okruhy solidarity,

• hodnotová súdržnosť skupín,

• spoločenská dôvera a dôvera k inštitúciám,

• názory na demokratický režim.

Na konferencii sa budú prvýkrát prezentovať porovnania zistení výskumu európskych hodnôt za Českú a Slovenskú republiku EVS 2017.

Konferencia je rozdelená do štyroch blokov. Slávnostný začiatok je vo štvrtok o 10. hodine.

Program vo štvrtok 4. 10.:

BLOK I

10.30 – 12. h

Demokracia á la carte? Silvia Miháliková, Milan Zeman (SÚ SAV)

Vývoj spoločenskej dôvery v Čechách a na Slovensku, Robert Klobucký, Marianna Mrva (SÚ SAV)

Legitimita demokracie a dôvera k inštitúciám v Českej republike 1991 – 2008, Markéta Sedláčková, Jiří Šafr (Sociologický ústav AV ČR)

BLOK II

13.30 – 14.30 h Náboženství a osobní hodnoty - Jak souvisí náboženství se sociální tolerancí?, Beatrice Chromková-Manea, Ladislav Rabušic  (ÚPS FSS Masarykova univerzita Brno)

Náboženskosť veriacich a ľudí bez vyznania. Podobnosti a rozdiely za štvrťstoročie, Miroslav Tížik SÚ SAV Bratislava, Roman Vido (FSS Masarykova univerzita Brno)

BLOK III

15. – 17. h

Tři aspekty deinstitucionalizace manželství, Petr Fučík, Beatrice Chromková-Manea (ÚPS FSS Masarykova univerzita Brno)

Vývojové trendy súčasnej rodiny Mária Suríková, (SÚ SAV)

„Typický“ muž – „typická“ žena: Tradičný rodový stereotyp a rodové roly optikou mužov a žien

v česko-slovenskom priestore.

Na piatok 5. októbra je pripravený štvrtý blok od 9.30 do 11.30 h.

Práca ako hodnota - rozdiely v preferenciách jednotlivých aspektov práce a zamestnania v česko-

slovenskom priestore Bohumil Búzik (SÚ SAV)

Rodové rozdiely v preferenciách jednotlivých aspektov práce a zamestnania a ich vývoj v česko-

slovenskej komparácii. Alexandra Matejková (SÚ SAV)

Sociálne nerovnosti: názory, očakávania a súvislosti vo výskume EVS, Katarína Strapcová (SÚ SAV)

Starosť o druhých v spoločnosti individuálnej zodpovednosti, Zuzana Kusá (SÚ SAV)

Na 12.h je naplánovaný záver konferencie. (r)