Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Radoslav Passia (vľavo) uvádzal sekciu Spisovateľ ako sociálna rola. Jeho kolega Vladimír Barborík (pravo) z Ústavu slovenskej literatúry SAV prezentuje svoju tému   Ladislav Novomeský: Pohyb v literárnom a sociálnom poli.

Aj národnú literatúru treba skúmať a interpretovať v medzinárodnom kontexte

28. 11. 2017 | videné 950-krát

V dňoch 20. až 24. novembra 2017 sa v Malom kongresovom centre Vedy na Štefánikovej ul. v Bratislave uskutočnilo 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, ktoré usporiadali Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave a občianske združenie Platforma pre literatúru a výskum v spolupráci s Literárnym informačným centrom v Bratislave a Ústavom pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. v Prahe. Záštitu nad sympóziom prevzal predseda SAV Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a na otvorení hlavnej konferencie 22. 11. 2017 účastníkov aj v jeho mene pozdravil podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied o spoločnosti a kultúre RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

Sympózium tvorilo päť vedeckých konferencií, seminárov a kolokvií a dve sprievodné odborné podujatia určené širšej kultúrnej verejnosti. Cieľom prvej akcie tohto druhu a rozsahu na Slovensku bolo vytvoriť priestor na stretnutie medzinárodnej odbornej komunity, ktorá sa zaujíma o slovenskú literatúru v užšom literárnovednom, ako aj v širšom interdisciplinárnom a komparatívnom rámci. Ústav slovenskej literatúry SAV má dlhodobo ambíciu byť pracoviskom koordinujúcim domáci aj zahraničný výskum našej národnej literatúry a kultúry, ktorú však, ako to napokon ukázali aj jednotlivé príspevky a početné diskusie, nemožno skúmať a interpretovať izolovane od medzinárodného kontextu.

Hlavným podujatím sympózia sa stala vedecká konferencia Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky doma a vo svete (22. 11. 2017). Okrem nej sa konali ďalšie vedecké konferencie a semináre, ktoré zohľadnili najmä aktuálne výskumné témy Ústavu slovenskej literatúry SAV: Poetika textu a poetika udalosti v literatúre po roku 1945 (20. 11. 2017), Kázne a reči (21. 11. 2017), Idyla a jej transformácie v literatúre 19. storočia (23. 11. 2017) a Spisovateľ a jeho sociálna rola (24. 11. 2017).

Organizátori sympózia pripravili aj dve sprievodné podujatia: Okrúhly stôl Niektoré aspekty prekladu diel slovenských autorov do francúzskeho a anglického  jazyka sa konal 23. 11. 2017 v Ústave slovenskej literatúry SAV na Konventnej ul. v Bratislave, pripravila a viedla ho riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová. Diskusia bola zameraná na aktuálne problémy umeleckého prekladu, nástroje podpory a šírenia slovenskej literatúry v zahraničí, najmä v súvislosti s čestným hosťovaním Slovenska na knižnom veľtrhu v Paríži v roku 2019.

Prezentácia knihy prof. Joanny Goszczyńskej z Varšavskej univerzity Veľké spory malého národa sa uskutočnila tiež 23. 11. 2017 v Poľskom inštitúte na Námestí SNP v Bratislave. Spolu s autorkou, poprednou poľskou slovakistkou, laureátkou tohtoročnej Medzinárodnej ceny SAV, diskutovali prof. Peter Zajac z Ústavu slovenskej literatúry SAV a prof. Tibor Pichler z Filozofického ústavu SAV.

Na sympózium sa prihlásili účastníčky a účastníci zo Slovenska, Českej republiky, Francúzska, Írska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ruska, Slovinska, Turecka a Ukrajiny. Prirodzene, najpočetnejšie bolo zastúpenie domácej slovakistiky, prezentovali sa zástupcovia troch ústavov SAV a šiestich slovenských univerzít. Zo zahraničia bola najvýraznejšia účasť literárnych vedkýň a vedcov z Českej republiky a Poľska. Na siedmich spomínaných podujatiach aktívne vystúpilo viac ako sedemdesiat účastníkov, ktorí prezentovali zameranie a stav literárnovedného výskumu na približne tridsiatich akademických aj neakademických pracoviskách doma aj v zahraničí. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

(rp)

Fotografie: Radoslav Passia a Ľubica Suballyová