Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Profesorka Joanna  Goszczyńska.

Joanna Goszczyńska poctená Medzinárodnou cenou SAV

8. 9. 2017 | videné 2054-krát

Medzinárodnú cenu SAV 2017 za vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre si v piatok 8. septembra 2017 prevzala významná literárna vedkyňa, slavistka z Poľskej republiky, profesorka Joanna Goszczyńska.

Slávnostný akt udelenia ceny, spojený s prednáškou, sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Medzinárodnú cenu SAV2017 za vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre profesorke Joanne Goszczyńskej udeľuje Vedecká rada SAV. Cenu jej odovzdal predseda SAV a predseda jej vedeckej rady prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Pridal i uznanie: „Veľmi si vážime vaše dielo a dúfam, že Medzinárodná cena SAV je toho primeraným dôkazom.“

Vedecký sekretár SAV PhDr. Dušan Gálik, CSc. privítal na slávnosti vzácnych hostí: chargé d´affaires Veľvyslanectva Poľskej republiky Piotra Samereka, rektora Univerzity Komenského prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., rektora Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave Jaceka Gajewskeho, námestníka primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Milana Černého, predstaviteľov Slovenskej akadémie vied – predsedu Snemu SAV Mgr. Ľuboša Kľučára, PhD., predsedu Učenej spoločnosti SAV prof. RNDr. Jozefa Nogu, DrSc., členov Predsedníctva SAV a vedecké osobnosti z univerzít a ústavov SAV.

Udelenie Medzinárodnej ceny SAV profesorke Joanne Goszczyńskej je ocenením jej zásluh a mimoriadneho prínosu k výskumu dejín slovenskej literatúry 19. a 20. storočia v stredoeurópskych rámcoch, k rozvoju slovensko-poľskej vedeckej spolupráce v oblasti literárnovednej slavistiky a slovakistiky, zvlášť so Slovenskou akadémiou vied, a takisto k posilňovaniu kultúrnych kontaktov a vzťahov.

Laudatio na počesť ocenenej predniesol podpredseda SAV pre tretie oddelenie vied RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

Odzneli v ňom aj tieto myšlienky: „Vďaka kvalitám a s ohľadom na výber tém a novátorské videnie sú zistenia Joanny Goszczyńskej originálnym a neprehliadnuteľným vkladom do aktuálneho slovenského literárnohistorického bádania sú veľkou výzvou pre slovenskú literárnovednú komunitu. S rešpektom a obdivom totiž musíme uznať, že napríklad jej výklad problematiky slovenského literárneho mesianizmu nemá u nás vlastnú, aspoň doposiaľ, obdobne precíznu a hĺbkovú analógiu.
Profesorka Goszczyńska nevníma slovenskú literatúru ako izolovaný fenomén, ale ako súčasť stredoeurópskeho a európskeho kultúrneho priestoru a prináša prvok metodologickej progresívnosti. Jej zistenia sa plne začleňujú do celku kultúrnych dejín slovenského národa: skúmajú našu prítomnosť cez pomer k minulosti, ukazujú hodnoty v ich historickom vývine. Vyznačujú sa schopnosťou modifikácie a kultúrnej adaptácie, pričom sú vyjadrením slobody ducha, schopnosti byť samým sebou.

Udelenie Medzinárodnej ceny SAV profesorke Joanne Goszczyńskej je vyjadrením ocenenia za mimoriadny význam a inšpiratívny prínos jej výskumu slovenskej literatúry 19. a 20. storočia, a napokon aj v stredoeurópskom priestore. Medzinárodnou cenou SAV chceme vyjadriť aj poďakovanie za rozvoj slovensko-poľskej vedeckej spolupráce v oblasti literatúry, slavistiky a slovakistiky, a tiež za podnecovanie našich kultúrnych kontaktov.“

Účastníci slávnosti si s veľkou pozornosťou vypočuli prednášku univerzitnej profesorky literárnovedných štúdií, literárnej histórie a komparatistiky Joanny Goszczyńskej. Uviedla ju myšlienkou o súčasnom postavení humanistov v situácii „tekutej modernity“, a tá ich „núti zaujať postoje, voči ktorým sa pozícia humanistu častokrát búri. Ťažké je byť humanistom, zvlášť zaoberajúcim sa literatúrou, ktorá nepatrí do exkluzívneho kruhu veľkých literatúr, teda byť literárnym vedcom zo strednej Európy, skúmajúcim literatúru regiónov či literatúru inej krajiny ako vlastnej. Napĺňa ma veľkou radosťou a dáva mi pocit zadosťučinenia, že slovenská vedecká obec si môj výskum všimla a ocenila.“

Profesorka Goszczyńska svoje rozhodnutie venovať sa slovenskej literatúre neľutuje, je hrdá, že v jej vedeckom aj súkromnom živote slovenská literatúra a kultúra zaujali veľmi dôležité miesto.

Svoju prednášku otvorila reflexiou vlastného bádania, inšpiratívnych zdrojov a motívov výskumu. V ďalšom prehovore sme sledovali jej presahy uvažovania od literárnych naratívov a charakterov k chápaniu dobového politického zmýšľania, kultúrnych procesov až k zaradeniu a rekonštruovaniu postojových charakteristík národa a jeho postavenia v slovanskom priestore. Vedeckými metódami reviduje dobové názory o provincionálnom charaktere slovenskej kultúry a priraďuje ju k európskemu univerzu.

Slávnostnú atmosféru podujatia zvýraznili operné árie W. A. Mozarta, G. Dodizettiho, a J. Offenbacha v podaní Andrei Pietrovej a Judity Andelovej s klavírnym sprievodom Petra Pažického.

Ľubica Suballyová

Fotografie: Andrea Veselá

 

Z profilu profesorky Joanny Goszczyńskej:

Joanna Goszczyńska študovala na Varšavskej univerzite českú a slovenskú filológiu. V roku 1983 získala doktorát za dizertačnú prácu venovanú románovej tvorbe Františka Švantnera . V roku 2001 sa habilitovala prácou Mýtus Jánošíka v slovenskom folklóre a literatúre 19. storočia. V roku 2010 získala titul profesorky humanitných vied so zameraním na slovanskú filológiu, slovanský folklór, dejiny západoslovanských literatúr.

Profesorka Goszczyńska je odborníčkou na českú a slovenskú literatúru 19. a 20. storočia a na jej kultúrne činitele. Zameriava sa na otázky národnej mytológie a histórie ideí, zaoberá sa tiež široko chápaným modernizmom.
Do výskumného záberu profesorky Goszczyńskej patria také témy ako dejiny ideí, národná identita, národná mytológia, mesianizmus, expresionizmus. Jej autorské monografie – Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia (2001, slovenský preklad 2003), Slávni a zabudnutí. Štúdie z českej a slovenskej literatúry (2004), Synovia Slova. Mesianistické myslenie v slovenskej literatúre (2008), Veľké spory malého národa (2015) – znamenajú pre slovenský kontext priekopnícke uchopenie sledovaných tém a problémov.