Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zakladajúca listina infraštruktúry európskych spoločenskovedných dátových archívov CESSDA ERIC.

Slovensko zakladajúcim členom archívov CESSDA ERIC

27. 6. 2017 | videné 1070-krát

V Nórskom Bergene v  júni 2017 slávnostne zahájili činnosť výskumnej infraštruktúry európskych spoločenskovedných dátových archívov CESSDA ERIC (http://www.cessda.eu). Infraštruktúra CESSDA nadväzuje na voľnú spoluprácu európskych dátových archívov, ktorá sa začala už v roku 1976.

Slávnostného odovzdania zakladajúcej listiny infraštruktúry z rúk Generálneho riaditeľa sekcie výskumu a inovácií Európskej komisie Roberta Jana Smitsa sa 14. júna zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva vzdelávania a výskumu Nórskeho kráľovstva Bjørn Haugstad a rektor Univerzity v Bergene Dag Rune Olsen. Na pozvanie riaditeľa CESSDA ERIC Rona Dekkera vystúpil na slávnostnom otvorení aj Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV, ktorý hovoril o možnostiach rozširovania a posilňovania celoeurópskej spolupráce v rámci CESSDA ERIC.

Distribuovaná infraštruktúra CESSDA ERIC má sídlo v Bergene a združuje európske spoločenskovedné dátové archívy. Tieto archívy dokumentujú a sprístupňujú vedecky cenné spoločenskovedné dáta pre analýzu širokej národnej i medzinárodnej odbornej komunite. Z veľkej časti ide o dáta získané z verejných prostriedkov. Ich sprístupnenie ďalším výskumníkom zvyšuje efektivitu pôvodnej investície, prispieva k šíreniu znalostí a k ich nezávislému overeniu.

Slovensko, zastúpené Slovenským archívom sociálnych dát (SASD, http://www.sasd.sav.sk) bolo na základe žiadosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v júni 2014 prijaté ako člen – pozorovateľ v CESSDA AS – predošlej právnej forme konzorcia. V procese prípravy založenia CESSDA ERIC minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v marci 2017 požiadal Európsku komisiu o založenie infraštruktúry CESSDA ERIC čím sa Slovenská republika stala jedným z jej pätnástich zakladajúcich členov.

Poskytovateľom služieb CESSDA za Slovenskú republiku je Slovenský archív sociálnych dát. SASD vznikol v roku 2004 na pôde Filozofickej fakulty UK ako výsledok štátneho projektu vedy a výskumu, ktorého vyhlasovateľom bola SAV. V súčasnosti archív prevádzkuje Sociologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou sociológie Filozofickej fakulty UK.

Zapojenie Slovenska z iniciatívy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do infraštruktúry CESSDA – ERIC je v slovenských podmienkach významným krokom. Doterajšia angažovanosť Slovenska v infraštruktúrach ESFRI je slabá, v úlohe člena alebo pozorovateľa participujeme len na jedenástich z 29 infraštruktúr ESFRI označených v roku 2016 ako medzník  - „landmark“. K neutešenému stavu prispieva aj fakt, že Slovenská republika patrí medzi pár krajín EÚ, ktoré nemajú schválenú národnú cestovnú mapu ESFRI. Očakávame, že aj v nadväznosti na všeobecné odporúčania meta-panelu pripravené v rámci procesu aktuálneho hodnotenia pracovísk SAV zahraničnými expertmi, ktoré prípravu národnej cestovnej mapy a zapojenie do ESFRI infraštruktúr odporúčajú, dôjde k pozitívnemu posunu aj v tejto oblasti zapojenia Slovenska do európskeho výskumného priestoru. (mb)

Fotografie: CESSDA ERIC