Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

V Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach odovzdali výročné ceny akadémie za rok 2016.

Ceny SAV sú ocenením za významné výsledky

22. 6. 2017 | videné 3233-krát

V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa vo štvrtok 22. júna od 11.00 hodiny uskutočnilo slávnostné výročné oceňovanie vedeckých tímov a osobností SAV za významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu a popularizácie vedy v uplynulom období. Akadémia udeľuje každoročné ocenenia pri príležitosti výročia svojho založenia.

Jednotlivci a kolektívy si odniesli ceny za vedecko-výskumnú činnosť, aj za popularizáciu vedy.  Za prítomnosti predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka, štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmannovej a ďalších hostí ceny odovzdával predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a podpredsedovia SAV za jednotlivé oddelenia vied. „Za pozitívnu a povzbudzujúcu môžeme považovať skutočnosť, že každoročne oceňujeme výsledky našich vedeckých tímov aj osobností s výrazným medzinárodným presahom. Naše úsilie smeruje k ich nielen morálnemu, ale aj spoločenskému oceneniu a posilneniu významu vedy v našej spoločnosti,“ povedal okrem iného predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Ceny za vedecko-výskumnú činnosť získali:

Kolektív pracovníkov Chemického ústavu SAV pod vedením RNDr. Petra Bieleho, DrSc.  za súbor vedeckovýskumných prác Nové mikrobiálne enzýmy degradujúce rastlinné bunkové steny – ide o významný slovenský príspevok k celosvetovému rozvoju biotechnológie využitia rastlinnej hmoty. Členovia oceneného kolektívu: RNDr. Mária Vršanská, DrSc., Mgr. Vladimír Puchart, PhD., Mária Cziszárová, Ing. Katarína Šuchová, PhD., Ing. Ján Hirsch, DrSc.

Ďalšiu cenu SAV získal kolektív pracovníkov Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV za monografiu Flóra Slovenska VI/4 Caryophyllales (2. časť), Ericales: RNDr. Kornélia Goliašová, CSc., RNDr. Eleonóra Michalková, CSc., RNDr. Daniel Dítě, PhD., RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Judita Kochjarová, CSc., Ing. Jaromír Kučera, PhD., RNDr. Dominik Roman Letz, CSc., RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Pavol Mereďa, PhD.,  Mgr. Tatiana Miháliková, Mgr. Marek Slovák, PhD., Mgr. Eliška Gbúrová Štubňová, RNDr. Ondrej Ťavoda, RNDr. Mária Zeliberová, CSc. a spolupracovníci z Botanickej záhrady UK, Masarykovej univerzity v Brne, SPU v Nitre a SNM.

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce realizované v monografii Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku, Radosti slávností, strasti každodennosti získali Mgr. Diana Duchoňová, PhD. a  PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. z Historického ústavu SAV.

Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce realizované v monografii Konfigurácia slovenského realizmu, synopticko-pulzačný model kultúrneho javu získali pracovníci  z Ústavu slovenskej literatúry SAV v zložení:   PhDr. Marcela Mikulová, CSc., Mgr. Ivana Taranenková, PhD., prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. a prof. PhDr. Valér Mikula, CSc. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Cenu SAV pre kolektív mladých vedeckých pracovníkov si prevzali vedci z Ústavu materiálového výskumu SAV:
M. Sc. Tamás Csanádi, Ing. Dušan Németh, Ing. Marek Bľanda, in memoriam, Ing. Annamária Naughton-Duszová, PhD.,Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD.

SAV udelila Ceny SAV za popularizáciu vedy.

Ocenenia si za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť prevzali:

RNDr. Igor Broska, DrSc. z Ústavu vied o Zemi SAV  
doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV
Mgr. Mária Hatoková, PhD. z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja získal
PhDr. Ľubor Králik, CSc. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV                 

Ivica Ruttkayová – Rozhlas a televízia Slovenska.

Ďakovný list predsedu SAV za propagáciu Slovenska si získal kolektív autorov: PhDr. Miroslav Londák, DrSc., PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. (obaja z Historického ústavu SAV) a PhDr. Peter Weiss, CSc.

Za ocenených poďakoval RNDr. Peter Biely, DrSc., ktorý okrem iného poprial akadémii stabilitu, zvyšujúci vedecký kredit, aj nové impulzy rozvoja.

Slávnostné chvíle svojím speváckym vystúpením umocnil Peter Cmorik.

(SŠ + LS)

Foto: Vladimír Šimíček