Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Riaditeľka Sociologického ústavu SAV profesorka Silvia Miháliková predstavila prítomným nové edície a koncepciu vydavateľskej činnosti ústavu.

Edícia Analýzy s prvou monografiou

24. 5. 2017 | videné 1330-krát

Sociologický ústav SAV predstavil v pondelok 22. 5. 2017 prvú monografiu  z novozaloženej knižnej edície Analýzy: Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968. 

Názov monografie prezrádza odklon od tradičnej orientácie na najvyššiu mocensko-politickú rovinu pri skúmaní tohto obdobia. Naznačuje zameranie sa na pokusy menej elitných aktérov vymaňovať sa z direktívnosti centrálneho a straníckeho riadenia, autonómnejšie spravovať oblasti svojho pôsobenia a života. Štúdie skúmajú také oblasti vtedajšieho života ako náboženský život,  angažovanie sa za práva národnostných menšín, formy oživovania občianskej spoločnosti, výtvarné dianie, spoločenské angažovanie sa umelcov okolo týždenníka Kultúrny život a ďalšie. Nóvum prináša spojenie práce s archívnymi zdrojmi - s analýzou dobových sociologických výskumov a tiež kombináciu historických údajov s retrospektívnym skúmaním historickej pamäte na toto obdobie. Jednak formou reprezentatívneho sociologického prieskumu (M. Tížik a M. Zeman) alebo etnografického skúmania (T. Bužeková a T. Grauzelová). Komplexný záber monografie a multi-metódový prístup k historickému obdobiu boli možné vďaka interdisciplinárnej a medzinárodnej spolupráci, do ktorej sa zapojili sociológovia, historici, politológovia, literárni vedci, umenovedci a etnológovia z piatich ústavov SAV a FiF UK, doplnení dvojicou historikov z McGill University v Montreali Jamesom Krapflom a Johnom Luke Ryderom, ako aj dvojicou českých historikov Daliborom Státníkom a Jaroslavom Pažoutom. Východiskovou platformou tejto spolupráce bol projekt APVV-0627-12: Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien vedený Miroslavom Tížikom zo Sociologického ústavu SAV. 

Nové edície SÚ SAV účastníkom stretnutia, medzi ktorými nechýbali ani študenti, predstavila Silvia Miháliková, riaditeľka SÚ SAV. Monografiu priblížili jej editori Miroslav Tížik (SÚ SAV) a Norbert Kmeť (ÚPV SAV) a prítomní autori kapitol: Zuzana Bartošová (Ústav dejín umenia SAV), Juraj Marušiak (ÚPV SAV), Bohumil Búzik a Milan Zeman (SÚ SAV) a Tatiana Bužeková (FiF UK). V diskusii sa okrem iného zdôraznila rozmanitosť a nerovnaká temporalita reformného procesu a úsilia o väčší rozsah slobodného spravovania vecí v rôznych sektoroch spoločenského života. Rovnako aj to, že tieto snahy neboli ukončené v auguste 1968, ako sa schematicky interpretuje.  Prítomní sociológovia poukázali aj na upadajúcu historickú pamäť na toto obdobie a presadenie sa traumatickej spomienky na 21. august 1968 na úkor ideí, ktoré dokázali bezprecedentne mobilizovať demokratické ambície občanov vtedajšieho Československa.

Na seminári predstavili aj ďalšiu z radu publikácií, ktoré v roku 2016  vydal Sociologický ústav SAV: monografiu Zuzany Kusej Škola nie je pre všetkých. Základom monografie je etnografické pozorovanie vyučovacieho procesu v triedach s individuálne integrovanými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a tiež rozhovory s učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Jej cieľom bolo preskúmať podoby a bariéry vzdelávacej inklúzie v slovenskom školstve a odpovedať na otázku, či súčasná škola prispieva ku kultúre spolupatričnosti a spoločenskej súdržnosti, alebo reprodukuje rozdelenú spoločnosť. Publikáciu predstavila jedna z jej recenzentiek, riaditeľka Centra romologických štúdií UKF v Nitre Jurina Rusnáková.

Základné informácie o knihách je možné nájsť na stránkach Sociologického ústavu SAV:

http://www.sociologia.sav.sk/publikacie.php?id=2547

http://www.sociologia.sav.sk/publikacie.php?id=2546

(ZZ)  Foto: Milan Zeman