Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

V poradí už ôsmy seminár doktorandov v Košiciach otvoril zástupca hostiteľa – Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmakológie – prorektor prof. MVDr. Jaroslav Legáth, PhD. Za predsedníckym stolom sedia doc. Zuzana Daxnerová za UPJŠ, doc. Peter Javorský a  Dušan Fabian z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV.

Záujem doktorandov atakuje možnosti organizátorov

25. 9. 2013 | videné 2194-krát

V dňoch 10. a 11. septembra sa v Košiciach už po ôsmykrát konal seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu.  Hlavným cieľom seminára je dať doktorandom možnosť verejne predstaviť aktivity a výsledky dosiahnuté vo výskume, prezentovať ich pred odbornou porotou i rovesníkmi najprv ústne a potom aj v písomnej podobe v zborníku.  

 

Organizátorom z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa prihlásil „strop“ záujemcov, teda štyridsaťpäť. Zaujímavé je, že medzi nimi boli iba dvaja muži. Naznačuje to nastávajúcu dominanciu žien v košických prírodných vedách?  Otvorenia i záveru seminára sa zúčastnili za organizátorov prof. MVDr. Jaroslav. Legáth, PhD. – prorektor UVLF pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.- zástupca riaditeľa a predseda vedeckej rady ÚFHZ SAV a doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. – zástupkyňa riaditeľa Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ. 

 

„Počas dvoch dní na seminári nakoniec odznelo 42 príspevkov doktorandov 2. až 4. ročníka štúdia z dvoch košických ústavov Slovenskej akadémie vied (ÚFHZ a Parazitologického), z UVLF a z Prírodovedeckej i Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Traja doktorandi sa ospravedlnili z pracovných i zdravotných dôvodov, ale v zborníku ich práce publikované sú. Príspevky neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu biologických vedných odborov: bunková biológia, molekulárna biológia, imunológia, genetika, reprodukcia a anatómia, mikrobiológia, parazitológia, zoológia, výživa, hygiena potravín a ďalšie,“ povedal hlavný organizátor MVDr. Dušan Fabian, PhD. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV.

 

Príspevky hodnotila odborná komisia v zložení: doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. – predseda komisie, RNDr. Klaudia Čobanová, PhD. (ÚFHZ SAV), RNDr. Veronika Sačková, PhD., RNDr. Bianka Bojková, PhD. (PF UPJŠ), doc. MVDr. Mária Goldová, PhD. a doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD. (UVLF).

 

Akademik Koloman Boďa (1927-2005) bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá s UVLF i s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, na ktorého vzniku a rozvoji sa podieľal. Vychoval veľký počet kvalitných doktorandov, z ktorých mnohí sa stali špičkovými vedcami. Možno práve semináre na jeho počesť naštartujú úspešnú vedeckú kariéru viacerých zúčastnených doktorandov.  

 

V súťaži o najlepšiu prácu doktorandov podľa rozhodnutia komisie najlepšie obstáli : zo SAV -

MVDr. Eva Straková a MVDr. Monika Wencelová (ÚFHZ), Mgr. Emília Vendeľová (Parazitologický ústav),  z UPJŠ - Mgr. Zuzana Bednáriková, Katedra biochémie PF, Mgr. Lenka Paučulová z Katedry zoológie a Mgr. Jana Vargová z Katedry bunkovej biológie Ústavu biologických a ekologických vied, z UVLF - MVDr. Martin Bača a MVDr. Zuzana Gondová z  Katedry hygieny a technológie potravín a Ústavu hygieny a technológie mäsa, MVDr. Viera Kolesárová z  Ústavu genetiky, MVDr. Lenka Krešáková z Ústavu anatómie, Mgr. Petra Kšonžeková z Ústavu imunológie a MVDr. Gabriela Štrkolcová z Ústavu parazitológie.

 

Všetci ocenení boli odmenení poukazmi na nákup vedeckých publikácií. 

 

Najviac členovia poroty, školitelia i ostatní doktorandi diskutovali k práci MVDr. Gabriely Štrkolcovej z Ústavu parazitológie UVLF „Prevalencia intestinálnych helmintóz u detí z Medzeva a okolia“ (štúdia o výskyte črevných parazitov u rómskeho obyvateľstva v okolí Medzeva).

Príspevky zo seminára doktorandov sú uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2013 (recenzoval Dr. Zeleňák) ISBN 978-80-971428-0-3.

 

„Záujem mladých ľudí nás samozrejme teší. I to je dôkaz ich snahy prezentovať vlastné výsledky. V podstate sa im to podarilo, len niektorí sa budú musieť naučiť lepšie si strážiť vymedzený čas,“ zhodnotil seminár predseda odbornej hodnotiacej komisie doc. Peter Javorský. „My, organizátori, sa musíme zamyslieť nad kritériami ďalšieho ročníka, aby sme záujem doktorandov zvládli a uspokojili. V každom prípade tradíciu seminárov zachováme, lebo sú pre nás prínosom aj v získavaní prehľadu o vedeckom výskume v rámci prírodných vied v Košiciach a napomáhajú získavať a prehlbovať kontakty medzi vedeckými pracoviskami", dodal.

 

Text: Katarína Čižmáriková

 

Foto: Katarína Čižmáriková a Dušan Fabian