Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV po špičkových vedeckých tímoch ocenila aj dlhoročných pracovníkov a funkcionárov

SAV ocenila osobnosti pri príležitosti svojho 60. výročia

11. 9. 2013 | videné 3350-krát

Slovenská akadémia vied ocenila v stredu 11. septembra 2013 osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj a dlhoročných pracovníkov. Jej predseda Jaromír Pastorek na odovzdávaní v Smoleniciach okrem iného povedal, že „ďakuje všetkým, ktorí tvoria a tvorili akademickú obec, vedcom za ich rozvíjanie vedy, za ambície, ktoré nevzdali a za nadšenie, ktoré prenášajú na svojich nasledovníkov“.

Z I. oddelenia vied o neživej prírode dostali ocenenie:

Ing. Viliam Novák, DrSc., Ústav hydrológie SAV, bývalý člen P SAV,  RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV, bývalý člen P SAV, RNDr. Dalibor Krupa, CSc., Fyzikálny ústav SAV, bývalý člen P SAV,  prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, bývalý člen P SAV, doc. RNDr. Elena Gramatová, CSc., bývalá pracovníčka Ústavu informatiky SAV a bývalá členka P SAV,  RNDr. Karol Karovič, DrSc., Ústav merania SAV a bývalý podpredseda SAV, doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc., Elektrotechnický ústav SAV a bývalý podpredseda SAV, prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc., Geografický ústav SAV, doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. , Geologický ústav SAV, doc. RNDr. Sylvia Pulmannová, DrSc., Matematický ústav SAV, prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc., Ústav geotechniky SAV, RNDr. Vlasta Štekauerová, DrSc., in memoriam, bývalá pracovníčka Ústavu hydrológie SAV, prof. Ing. Ivan Plander, DrSc., bývalý riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky SAV (dnešný Ústav informatiky SAV), doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav SAV, JUDr. Glória Gajdošová, dlhoročná riaditeľka Technicko-hospodárskej správy ústavov SAV Košice, Ing. Karol Volner, riaditeľ Kongresového centra Smolenice, Ing. Karol Iždinský, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, predseda I. komory Snemu SAV,  Ing. Tomáš Lacko, Výpočtové stredisko SAV, prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV, Ing. Anton Zentko, DrSc.,Ústav experimentálnej fyziky SAV, bývalý člen P SAV.

 

Z II. oddelenia vied o živej prírode dostali ocenenie:

RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, MUDr. Milan Vigaš, DrSc., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc., Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Ing. Veronika Altanerová, CSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, MUDr. Viliam Ujházy, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, MUDr. Mária Gerová, DrSc., Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., Ústav pre výskum srdca SAV, bývalý podpredseda SAV, prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., Virologický ústav SAV, bývalý člen P SAV, RNDr. Gustáv Russ, DrSc., Virologický ústav SAV, RNDr. Peter Biely, DrSc., Chemický ústav SAV, doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Chemický ústav SAV, Ing. Blahoslav Čičel, Ústav anorganickej chémie SAV, doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV, bývalý člen P SAV, prof. Ing. Tomáš Bleha, DrSc., Ústav polymérov SAV, bývalý podpredseda SAV, prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc., bývalý podpredseda SAV, Ing. Július Oszlányi, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV, prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc., Parazitologický ústav SAV, prof. RNDr. František Hindák, DrSc., Botanický ústav SAV a bývalý člen P SAV.

Z III. oddelenia vied o spoločnosti a kultúre dostali ocenenie:

Prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc., Dr. h.c., bývalý riaditeľ Ústavu hudobnej vedy SAV, PhDr. Klára Buzássyová, CSc., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, bývalá členka P SAV, PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., Historický ústav SAV, bývalý člen P SAV, prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, prof. PhDr. Oskar Elschek, DrSc., bývalý pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV, bývalý člen P SAV, PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc., Ústav etnológie SAV, prof. PhDr. Damian Kováč, DrSc., bývalý pracovník Ústavu experimentálnej psychológie SAV, PhDr. Viktor Krupa, DrSc., bývalý riaditeľ Kabinetu orientalistiky SAV, prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., bývalý pracovník Historického ústavu SAV, prof. PhDr. Milan Leščák, CSc., Ústav etnológie SAV, Ing. Ivan Okáli, DrSc., Ekonomický ústav SAV, prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, prof. PhDr. Oľga Ovečková, DrSc., Ústav štátu a práva SAV, bývalá podpredsedníčka SAV, doc. PhDr. Ján Pašiak, CSc., bývalý pracovník Sociologického ústavu SAV, prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc., bývalý pracovník viacerých spoločenskovedných ústavov SAV, vedecký pracovník Kabinetu divadla a filmu SAV, PhDr. Vladimír Petrík, CSc., Ústav slovenskej literatúry SAV, prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc., Ústav experimentálnej psychológie SAV, prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc., Archeologický ústav SAV, prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc., Filozofický ústav SAV, prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., Spoločenskovedný ústav SAV, PhDr. Jozef Klačka, Ústredný archív SAV, Zuzana Turiničová, Technicko – hospodárska správa ústavov spoločenských vied, Mgr. Andrea Doktorová, Ústredná knižnica SAV, Emil Borčin, VEDA, vydavateľstvo SAV.

 

Ocenení boli aj pracovníci Úradu SAV:

Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SAV, Soňa Hudecová, dlhoročná pracovníčka ekonomicko – technického odboru, JUDr. Antonia Štaffová, vedúca sekretariátu P SAV, Mária Vallová, dlhoročná pracovníčka na útvare vedeckého sekretára, Ing. Ivan Zvara, odbor vedy a výskumu a Milan Slušný, vedúci odboru dopravy.

Foto: Katarína Selecká