Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Cenu v kategórii Vedec roka si odniesol Igor Podlubný

Súťaž Vedec roka SR 2012

14. 5. 2013 | videné 3813-krát

Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko – technických informácií SR a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizovali tento rok už 16. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy Vedec roka SR 2012, ktorý  sa konal pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Slávnostného odovzdávania cien 14. mája 2013 v priestoroch CVTI sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba, riaditeľ CVTI Ján Turňa, Božena Tušová zastupovala ZSVTS a Slovenskú akadémiu vied podpredsedníčka SAV Daniela Ježová.  

 

 

Vyhlasovatelia a organizátori spomínanej súťaže pokračujú v tradícii hodnotenia aktivít slovenských vedcov a technikov, ktorú založil pred 16 rokmi pán JUDr. Ľubomír Lenoch, bývalý riaditeľ Jurnalist-Studio a bývalý predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov.

Cieľom súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého sveta, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

 

 

Ocenenia za rok 2012  získali nasledujúci ocenení: 

 

V kategórií Vedec roka SR

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.,

Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach,

za práce v oblasti teórie a aplikácií diferenciálnych rovníc neceločíselného rádu a za mimoriadny citačný ohlas vo svete za rok 2012.

 

 

V kategórií Technológ roka SR

doc. Ing. Pavol Alexy, PhD.,

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave,

za  vývoj receptúry a technológie prípravy zmesových materiálov s vysokou húževnatosťou na báze biodegradovateľných polymérov pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov.

 

 

V kategórií Mladý výskumník roka SR

Mgr. Zuzana Benková, PhD.,

Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied,

za významný príspevok v oblasti počítačových simulácií polyetylénoxidových reťazcov chemicky naviazaných na pevnom povrchu, ako i modelovanie konformačných zmien, vyvolaných geometrickým obmedzením cyklických makromolekúl s aplikáciou na molekuly DNA.

 

 

V kategórií Uznanie za celoživotné dielo v SR

PhDr. Ivan Kamenec, CSc.,

Historický ústav, Slovenská akadémia vied,

za vysoko erudovanú odbornú činnosť a angažovanie sa pri prehlbovaní historického povedomia širokej slovenskej verejnosti.

 

V kategórií Za výsledky v programoch EÚ

prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.,

Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave,

za významný prínos k budovaniu vedeckovýskumnej infraštruktúry fakulty s využitím fondov Európskej únie.

 

 

Laudácie na počesť jednotlivých ocenených  nájdete v prílohe.

 

Text: SAV, foto: Juraj Broš, SAV