Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenený Pavel Lukáč s podpredsedom SAV Jurajom Lapinom

Čestná plaketa A. Stodolu Pavlovi Lukáčovi

13. 5. 2013 | videné 1572-krát

Čestnú plaketu Aurela Stodolu odovzdal  10. mája 2013 prof. RNDr. Pavlovi Lukáčovi, DrSc., dr.h.c. podpredseda SAV pre I. oddelenie vied Ing. Juraj Lapin, DrSc.  Laudáciu predniesol Ing. Karol Iždinský, PhD.

Prof. Pavel Lukáč sa narodil 22.7.1935 v Novom Klenovci (teraz Ukrajina).

  • vysokoškolský diplom získal na MFF UK v Prahe v roku 1958 v odbore Fyzika pevných látok;
  • titul kandidáta vied mu bol udelený UK v roku 1966 v odbore experimentálna fyzika;
  • v roku 1973 získal pedagogický titul  docent v odbore fyzika;
  • vedúci katedry Fyziky kovov:  1973–1992;
  • v roku 1981 sa stáva profesorom fyziky;
  • v roku 1983 získava vedeckú hodnoť doktor vied DrSc.;
  • dekan MFF UK Praha: 1985 – 1990;
  • v roku 1998 mu Žilinská univerzita udeľuje titul Doctor honoris causa.

 

Vedecké zameranie prof. Lukáča patrí do fyziky pevných látok a vede o materiáloch. Venuje sa komplexnému štúdiu deformačného správania a tepelných vlastností kovov, zliatin a kompozitov, prevažne s hexagonálnou štruktúrou, s cieľom objasniť základné mechanizmy z hľadiska teórie dislokácií. Podstatne prispel k objasneniu podstaty plastickej deformácie hexagonálných kovov s nízkym bodom tavenia a k objasneniu tepelne aktivovaných procesov. Vytvoril medzinárodne uznávanú vedeckú školu výskumu mechanických a tepelných vlastností kovov a zliatin.

 

Prof. P. Lukáč so spolupracovníkmi objasnil vplyv substitučných atómov na kritické sklzové napätie monokryštálov Zn, Cd a Mg v širokom intervale teplôt od 1,5 do 550 K. Podrobne sa zaoberal aj vplyvom substitučných atómov na nespojitú deformáciu hliníkových zliatin a na deformačné stárnutie. Vytvoril nový model vychádzajúci z vývoja dislokačnej štruktúry, ktorý vysvetľuje deformačné spevnenie a deformačné odpevnenie v priebehu plastickej deformácie; v literatúre označovaný tiež ako Lukáčov-Balíkov model. Významné výsledky získal pri štúdiu deformačného správania zliatin, kompozitov, submikrokryštalických a nanokryštalických materiálov na báze horčíka.

 

Vedecké výsledky  publikoval  vo významných, renomovaných zahraničných časopisoch s vysokým impakt faktorom. Publikoval viac ako 450 vedeckých prác, ktoré získali širokú odozvu u iných autorov. Podľa Web of Science má viac ako 1500 citácií a jeho index h = 22. Jeho výsledky sa stali súčasťou 18 zahraničných učebníc a monografií a sú citované v encyklopédiách.

 

Prof. Pavel Lukáč je laureátom Štátnej ceny za vedeckú prácu (1983), nositeľom Ceny ministra školstva ČR a zlatej medaily za najlepšiu vysokoškolskú učebnicu (1994), ďalej držiteľom Humboldtovej vedeckej ceny, ktorá sa v SRN udeľuje významným zahraničným vedcom (1995), Striebornej medaily Karlovej Univerzity (1985), Zlatej medaily Masarykovej univerzity (1985) a Zlatej medaily Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského (1985).

 

Počas svojho úspešného pôsobenia bol členom vedeckého kolégia fyziky ČSAV (1982-90), členom komisie pre obhajoby doktorských dizertácií (DrSc) vo fyzike (1982-90), ďalej v odbore 22-03-9 fyzikálna metalurgia na Slovensku (1998-2010) a komisie pre obhajoby doktorských dizertácií „doktor vied“ pre odbor materiálové vedy a inžinierstvo pri Akadémii vied ČR (od 1998). Bol oponentom mnohých doktorských dizertácií – DrSc i PhD a habilitačných prác, pôsobil ako člen habilitačných a menovacích komisií – v ČR i na Slovensku.

 

Pavel Lukáč je členom Európskej akadémie vied. Do roku 2009 bol členom exekutívy Federácie európskych materiálových spoločností (FEMS), podpredsedom Českej spoločnosti pre kovové materiály, členom riadiaceho výboru Českej spoločnosti pre nové materiály a nové technológie. Založil tradíciu medzinárodných konferencií ISPMA (International Symposium on Physics of Materials) a bol predsedom 10 z nich. Bol členom vedeckých výborov viac ako 40 medzinárodných konferencii. Pôsobil ako spolupredseda medzinárodnej konferencie EUROMAT 2005, ktorá sa uskutočnila v Prahe.

Je dlhoročným spolupracovníkom ÚMMS SAV. Medzi najvýznamnejšie patria výsledky dosiahnuté v rokoch 1963-1965 v spolupráci s Ing. A. Schweighofferom, CSc., pri štúdiu plastickej deformácie zinku a neskoršie (od r. 1995) s RNDr. Ing. S. Kúdelom CSc. pri štúdiu mechanických a tepelných vlastností zliatin a kompozitov Mg-Li a Mg-Li-Al. Získané spoločné výsledky boli publikované v medzinárodných časopisoch a získali značný ohlas. Mal tiež prednášky v rámci odborných tematických seminárov, ktoré organizoval ÚMMS SAV. Prof. P. Lukáč je tiež veľmi aktívnym členom redakčnej rady časopisu Kovové materiály (od r. 1994), je autorom či spoluautorom najvyššieho počtu článkov publikovaných v tomto časopise a vyhľadávaným recenzentom.

 

Zdroj: I. oddelenie vied SAV, foto: Juraj Broš