Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zľava: prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Ing. Juraj Lapin, DrSc., prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc., RNDr. Milan Lehotský, CSc.

Čestná plaketa Vladimírovi Irovi

31. 10. 2012 | videné 1182-krát

30. októbra 2012 odovzdal Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách  podpredseda SAV Ing. Juraj Lapin, DrSc., profesorovi RNDr. Vladimírovi Irovi, CSc., riaditeľovi Geografického ústavu SAV. Laudáciu predniesol RNDr. Igor Túnyi, DrSc., člen Predsedníctva SAV za I. oddelenie vied.

 

Prof. Vladimír Ira je riaditeľom Geografického ústavu SAV. Ako profesor prednáša na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Palackého v Olomouci. V rokoch 1994 -1995 pôsobil na Univerzite v Cambridge a v r. 2001 na Univerzite v Göteborgu. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 vedeckých prác, z toho 11 monografií. Vo svojej vedeckej práci sa venuje predovšetkým urbánnej geografii, behaviorálnej geografii, geografii času a geografickým aspektom udržateľnosti a kvality života.

 

Študoval geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1971 -1976), kde tiež absolvoval postgraduálne štúdium v odbore regionálna geografia (1977-1980). V r. 1980 -1981 pôsobil v Československom stredisku pre životné prostredie v Bratislave. Od r. 1981 pracuje v Geografickom ústave SAV, v súčasnosti vykonáva funkciu riaditeľa ústavu (od r. 2006). V r. 1999 - 2006 pôsobil ako hosťujúci docent na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava, v r. 2007 bol habilitovaný na Prešovskej univerzite a v r. 2011 bol inaugurovaný za profesora na tej istej univerzite.

 

Počas svojej vedeckovýskumnej činnosti bol prof. Ira vedúcim mnohých projektov. Je predsedom redakčnej rady Geografického časopisu a časopisu Geographia Slovaca, je členom redakčných rád vedeckých časopisov Životné prostredie, Fólia Geographica, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Geographica, Geographical Bulletin a Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft. Je autorom, spoluautorom, alebo zostavovateľom viac ako 20 knižných publikácií a zborníkov a viac ako 200 vedeckých a odborných prác.

Vedecká komunita ocenila jeho odborné kvality udelením členstva a funkcií v nasledovných vedeckých spoločnostiach:

  • Slovenská geografická spoločnosť pri SAV - viceprezident
  • Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR - podpredseda
  • Association of American Geographers- člen
  • Česká geografická spoločnosť - člen
  • international Geographical Union - člen - zástupca SR
  • Siovenský národný geografický komitét - predseda
  • Slovenská asociácia sociálnych antropológov - čien
  • Slovenská asociácia Rímskeho klubu - člen
  • Národný komitét programu Človek a biosféra - MaB UNESCO - člen

 

Prof. Ira je držiteľom medzinárodných a domácich ocenení, medzi inými Ceny Slovenskej akadémie vied za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť udelená kolektívu Geografického ústavu SAV za encyklopedické dielo Slovensko A-Ž.

 

Zdroj: I. oddelenie vied SAV, foto: Juraj Broš, SAV