Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

.

Nové knihy z produkcie SAV

7. 4. 2005 | videné 2274-krát
Dve prezentácie boli vo štvrtok, v stredu sme predstavili verejnosti trilógiu odborných a popularizačných prác o genetike.

Udalosťou štvrtka 7. apríla bola prezentácia 1. vydania učebnice Všeobecná a klinická endokrinológia v Mirbachovom paláci na Františkánskom námestí. Knižka má oprávnené ambície stať sa základným učebným textom na špecializačné atestačné skúšky v odbore endokrinológia tak v Slovenskej ako aj Českej republike, a pokrýva celú šírku tohto odboru od základnej cez aplikovanú vedu ku klinickej medicíne. Je príkladom medzirezortnej spolupráce medzi SAV, lekárskymi fakultami, zdravotníckymi výskumnými ústavmi a výkonnými rutinnými pracoviskami v gescii ministerstiev zdravotníctva. Vyšla na sklonku marca na vyše 940 stránkach formátu A4.

Ešte predtým, o 15:00, bola v kníhkupectve vydavateľstva VEDA na Štefánikovej 3 prezentácia publikácie Národnostná otázka v strednej Európe 1848-1938. Zostavovateľmi sú Peter Švorc, Ľubica Harbuľová a Karl Schwarz. Na jej vzniku sa podieľajú Historický ústav SAV, Prešovská univerzita, Universum Prešov, Inštitút pre cirkevné dejiny v oblasti Dunaja a Karpát Evanjelickej teologickej fakulty UK v Bratislave a VEDA, vydavateľstvo SAV.

V libresse Vedy v stredu predstavili verejnosti tri nové publikácie Ústavu molekulárnej biológie SAV. Prvé dve budú mať využitie aj ako aktuálne učebnice. Sú to:

1/ ÚVOD DO MOLEKULÁRNEJ BIOTECHNOLÓGIE (autori Danka Valková, Ján Turňa, Jozef Timko)

2/ TECHNIKY REKOMBINANTNÝCH DNA (Ján Turňa, Stanislav Stuchlík, Hana Drahovská, Zdenka Gálová, Jozef Timko)

3/ Širokej verejnosti je určená knižka GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY (autori Jozef Timko, Peter Siekel, Ján Turňa).

Veľmi rozsiahla problematika je v nich spracovaná zrozumiteľným spôsobom a na malom priestore. Ich aktuálnosť spočíva v tom, že práve teraz sa u nás rozmáha antivedecké ťaženie proti produktom génového inžinierstva. V dôsledku toho Slovensku hrozí, že sa ocitne v stredovekom prostredí, keď okolité štáty a svet už dávno pochopili, že geneticky modifikované organizmy nie sú nebezpečenstvom pre tých, ktorí ich poznajú. Trilógia prichádza v momente, keď treba verejnosti predložiť prístupným spôsobom argumenty o nových technológiách, ktoré jednoznačne ovládnu svetové hospodárstvo.