Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Michal Kováč pri vyprevádzaní publikácie medzi čitateľov. Vpravo Ľubomír Feldek.

Ako písať a komunikovať....

12. 12. 2011 | videné 3353-krát
V pondelok 12. decembra v Bratislave prezentovali publikáciu pre vedeckých pracovníkov.
 
V Kongresovom centre VEDY, Vydavateľstva SAV, na úvod bývalý dlhoročný predseda SAV prof. Štefan Luby privítal vzácneho hosťa, exprezidenta SR Michala Kováča, ako aj ďalších účastníkov, medzi ktorými nechýbal riaditeľ Vydavateľstva Osveta v Martine Martin Farkaš, spisovateľ Ľubomír Feldek a – samozrejme – autori publikácie prof. Dušan Hovorka, Karel Komárekprof. Ján Chrapan.
 
Moderátor podujatia prof. Daniel Bartko, neurológ z Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku vo svojom vystúpení pripomenul, že autormi publikácie Ako písať a komunikovať, s podtitulom Vademecum začínajúcich vedeckých a pedagogických pracovníkov (vyšla vo Vydavateľstve Osveta) sú vedecko-pedagogickí pracovníci rôznych odborov na­šich vysokých škôl s mnohoročnou praxou vo výchove i vo vedeckom výskume. Najmä mladším vedeckým pracovníkom pripomenul, že hlboké vedomosti v odbore, ktorý študovali na niektorej z našich (či zahra­ničných ) vysokých škôl, potrebujú na mnohotvárnom trhu 3. sféry aj „predať“. Tým pre­dajom v tomto prípade je odovzdávanie nadobudnutých vedomostí adresátom rôzneho veku, vzdelania, ale aj ochota rozšíriť si svoje návyky, resp. osvojiť si efektívnejšie pôsobe­nie na čitateľov či poslucháčov. A práve uvedené aspekty sú náplňou tejto publikácie.
 
V rámci samostatných kapitol sú poskytnuté všeobecné problémy písania kvalifikač­ných prác rôznej úrovne, aspekty vedecko-popularizačného pôsobenia na širokú verej­nosť, ale aj základné informácie o legislatívnom formulovaní problematiky autorského zákona, a ďalších zákonných noriem. Knihu obohatili spisovateľ, básnik a „Lovec ver­šov“ Ľubomír Feldek svojimi vtipnými perlami a mnohými citátmi a akademický maliar, karikaturista a „Veľký animátor" Ivan Popovič návrhom obálky publikácie a ilustrá­ciami, ktoré napomohli ku kvalite a popularizácii tejto práce.
 
Knihu medzi čitateľov vyprevadil exprezident SR Michal Kováč spolu so spisovateľom Ľubomírom Feldekom – zeleným ihličím, vari ako symbolom Stromu života...
 

Pár slov o autoroch
 
Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc. je emeritným profesorom Univerzity Komenského v Bratislave. Vo vedeckej činnosti sa venuje  problematike genézy, ale aj praktickým aspektom hornín, vznikajúcich v hĺbke zemskej kôry a vo vrchnom plášti Zeme. Je autorom 5 knižných monografií, z ktorých 2 boli ocenené prémiami Literárneho fondu. Napísal vyše 150 vedecký prác, z ktorých vyše 40 bolo vydaných v zahraničí. Na svoje publikácie má evidovaných vyše 1500 ohlasov. Dlhodobo pôsobil aj v organizovaní vedeckého života u nás (prezident českého a  slovenského národného komitétu pre geologické vedy, člen SKVH pri ministerstve školstva SR, člen Predsedníctva slovenskej komisie  pre UNESCO pri MZV SR a iné).
 
Ing. Karel Komárek, PhD., absolvent Vojenskej vysokej technickej školy v Liptovskom Mikuláši, v súčasnosti pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V rokoch 2005 – 2009 pracoval ako hosťujúci docent vo funkcii prodekana pre vedu a výskum na Fakulte zdravotníctva. V súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník na Pedagogickej fakulte. V rokoch 2009 – 2010 pôsobil ako externý učiteľ na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde zabezpečoval výučbu doktorandov. Vo vedeckej činnosti sa venuje biofyzike, výskumu biologického žiarenia a sociálnym vedám. Je autorom knižnej monografie, spoluautorom vysokoškolských učebníc a skrípt, viac ako 70 publikácií a dvoch patentov. V rokoch 1997 – 2005 pôsobil ako lektor na Albert Schweitzer Hause v Bonne.
 
Prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. je emeritným profesorom Technickej univerzity Zvolen. Od roku 1959 pôsobil ako fyzik na univerzite v Košiciach, na Univerzite Komenského v Bratislave, na Vojenskej vysokej technickej škole v Liptovskom Mikuláši a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je spoluzakladateľom školy fyziky nízkych aktivít na Slovensku, rozpracoval a zaviedol rádiouhlíkovú metódu, predpovedal klastrový rozpad jadier atómov. Je autorom 150 príspevkov v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, pripravil štyri monografie. Založil a viedol seminár Fyzika nízkych aktivít a celoštátny seminár dejín fyziky. Gestoruje už 13 ročníkov konferencie Banskoštiavnické dni. Je člen Jednoty matematikov a fyzikov a Slovenskej nukleárnej spoločnosti.