Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Sídlo prezidenta

Vyznamenania pracovníkom SAV

2. 9. 2004 | videné 5423-krát
Štyrom súčasným a bývalým pracovníkom SAV odovzdal 1. septembra prezident Ivan Gašparovič vyznamenania k 12. výročiu prijatia Ústavy SR.

Jozef Černáček, neurológ - Rad Ľ. Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti neurológie a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí,

Július Pašteka, divadelný a filmový teoretik - Rad Ľ. Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja kultúry a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí,

Milan Ružička, krajinný ekológ - Rad Ľ. Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,

Oskár Elschek, muzikológ - Rad Ľ. Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti umenia a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.

- - - - - -

Prof. MUDr. Jozef Černáček, DrSc., akademik SAV (1964), neurológ a neurofyziológ – naposledy Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV.
Narodený: 11. apríla 1909 v Novom Meste nad Váhom
Štúdium: Lekárska fakulta KU Praha, 1933
Pracoviská a významné funkcie: Neurologická klinika LF KU Praha, Neuropsychiatrická klinika UK Bratislava, od r. 1945 vyše štvrť storočia prednosta Neourologickej kliniky LF UK, od r. 1955 vedúci oddelenia elektrofyziológie nervového systému Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV.
Je zakladateľom slovenskej neurológie a klinického elektrofyziologického výskumu na SAV, ktorý priniesol vynikajúce výsledky medzinárodného významu. Vychoval desiatky odborníkov a vedcov, uznávaných aj v zahraničí. Jeho vedecké práce v problematike párovej činnosti mozgových hemisfér získali široký medzinárodný ohlas. Poslednú vedeckú prácu publikoval vo veku 85 rokov.
Bol členom Americkej asociácie pre rozvoj vedy a neurologických spoločností v Rakúsku a Holandsku, čestným členom Francúzskej a Poľskej neurologickej spoločnosti, prezidentom Medzinárodnej spoločnosti pre posturografiu a viceprezidentom Svetovej federácie neurologických vied.
Ocenenia: Medaila J. E. Purkyňu, Rad práce, Zlatá medaila UK.

- - - - -

Prof. PhDr. Július PAŠTEKA, DrSc. – teatrológ, literárny vedec – Kabinet divadla a filmu SAV
Narodený: 16. júla 1924 v Seredi
Štúdium: Filozofická fakulta UK Bratislava, 1949
Pracoviská a významné funkcie: Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava, Kabinet orientalistiky SAV Bratislava, Umenovedný ústav SAV Bratislava, Kabinet divadla a filmu SAV Bratislava (1990 vedúci)
Študijné pobyty: Švajčiarsko 1946
Najdôležitejšie výsledky: monografie – Literárna siluetka J. W. Goetheho (1957); Majstri slovenskej palety (1961); Estetické paralely umenia (1976); Slovenská dramatika v epoche realizmu (1991); Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku I., II. (1998); Eseje o svetových dramatikoch (1998)

- - - - -

Prof. RNDr. Milan RUŽIČKA, DrSc. – ekológ, environmentalista – Ústav krajinnej ekológie SAV, Institute of Landscape Ecology SAS
Narodený: 29. mája 1929 v Nitre
Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1952
Pracoviská a významné funkcie: Ústav biológie krajiny SAV (1965-74 riaditeľ), Ústav krajinnej ekológie SAV (1990-97 riaditeľ), Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Študijné pobyty: ZSSR 1963, USA 1986, Kuba 1989
Najdôležitejšie výsledky: Vytvorenie československej krajinnoekologickej školy a predpokladov pre rozvoj krajinnej ekológie na medzinárodnej úrovni; Iniciátor a spoluzakladateľ International Association of Landscape Ecology (IALE); Monografie: Basic premises and methods in landscape ecological planning and optimization (1990, spoluautor), Krajinnoekologické plánovanie – LANDEP I. (2002);
Časopisecké publikácie: 149
Vedecká výchova: 18
Medzinárodné projekty: 2
Členstvo vo vedeckých organizáciách: Medzinárodná asociácia krajinnej ekológie, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
Ocenenia: Zlatá medaila SAV (1994), Distinguished Service Award – za výnimočný prínos k rozvoju IALE a krajinnej ekológie (1999), Cena ministra životného prostredia SR za prínos v starostlivosti o životné prostredie (1999)

- - - - - -

Prof. PhDr. Oskár Elschek DrSc.

Pozri:

http://www.ucm.sk/FF/Slovensky/Katedry/etnologia/zivotopis-elschek.html

- - - - - -

Zdroj: Kto je kto v SAV 2004, Vyd. VEDA