Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Oleksandr Kalnychenko a Lada Kolomiyets

Pozvánka na hosťujúce prednášky Lady Kolomiyetsovej a Oleksandra Kalnychenka

17. 4. 2024 | videné 295-krát

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva v stredu 17. apríla 2024 popoludní na dve hosťujúce prednášky, ktoré sa konajú v zasadacej miestnosti ústavu a zároveň online.

O 14.00 hod.

je pripravená prednáška Lady Kolomiyetsovej (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine; hosťujúca profesorka na Dartmouth College, USA) o prekladaní ruskej literatúry na sovietskej Ukrajine. Prednáška sa koná v rámci grantu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie.

Link na pripojenie

Meeting ID: 899 5934 9119
Passcode: 549052

Ukrajinsko-ruské prekladové vzťahy v tzv. spoločnom kultúrnom priestore v období od dvadsiatych do päťdesiatych rokov 20. storočia charakterizuje dramatický konflikt. Prekladanie z ruštiny a cez ruštinu v období od polovice tridsiatych až po polovicu päťdesiatych rokov obrazne pripomína zovretie králika veľhadom. Keď v poststalinskom období toto zovretie trochu poľavilo, vznikla nová škola prekladu, ktorá odmietala rusifikáciu. Jej hlavnými teoretikmi boli známi prekladatelia ruskej prózy Olexa Kundzič, Stepan Kovhaniuk, Maxim Rylsky a iní. Prednáška sa sústredí na historiografický opis ruskej literatúry v ukrajinskom preklade. Na základe porovnania reprintov a opakovaných prekladov s pôvodnými prekladmi osvetlí ideologicky podmienený knižný trh a meniaci sa charakter sovietskeho kánonu klasickej ruskej a zahraničnej literatúry.

O 15.00 hod.

sa začína prednáška Oleksandra Kalnychenka (Translation Studies of Mykola Lukash Translation Studies Department, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine) o preklade a translatologickej teórii na Ukrajine v 30. r. 20. storočia. Prednáška sa koná v rámci grantu VEGA Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie.

Link na pripojenie

Meeting ID: 899 5934 9119
Passcode: 549052

Prednáška predstaví mechanizmy štátneho zasahovania do prekladov na Ukrajine počas stalinizmu. Koncom dvadsiatych a začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia mnohí ukrajinskí literárni vedci a spisovatelia sústredili svoju pozornosť na preklad. Spoločne zadefinovali filologicky presnú prekladateľskú metódu, ktorá sa orientovala na východiskový text. V okruhu teoretikov ideologicky spriaznených s komunistickou stranou vznikal alternatívny prístup k prekladu, ktorý sa nesústreďoval na východiskový text, ale na masového sovietskeho čitateľa. Vývoj filologicky presnej prekladateľskej metódy prerušili v polovici tridsiatych rokov zmeny v národnostnej politike ZSSR a potláčanie národných identít. Režim otvorene zasahoval nielen do výberu prekladaných diel, ale aj do samotnej metódy prekladu. Podozrievavosť voči ukrajinským prekladom vznikalo v oficiálnych politických kruhoch a vyvrcholilo v polovici tridsiatych rokov v publikáciách, ktoré označovali prekladateľov za „nacionalistických sabotérov“. Táto kampaň spustila proces „opravovania prekladov“ a revízie vydaných prekladov, v snahe čo najviac zachovať ruskú lexiku a gramatiku. Preklady sa mali zbaviť tzv.  „archaizmov“ alebo slov, ktoré evokovali národnú ukrajinskú históriu, ako aj „cudzích“ prvkov, napr. slov poľského alebo nemeckého pôvodu, ktoré boli označované za „fašistické“. Tieto boli nahradené „internacionalizmami“ (slovnou zásobou a gramatickými konštrukciami prepožičanými z ruštiny).

Podrobnosti o prednášajúcich TU a TU.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Súvisiace články