Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Monografia Flora

Vychádza ďalší diel monografie Flóra Slovenska

21. 2. 2024 | videné 280-krát

Po siedmich rokoch prác vychádza v týchto dňoch vo vydavateľstve VEDA v poradí už 17. diel monografickej edície Flóra Slovenska. Uvedená edícia patrí k nosným projektom Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (BÚ CBRB SAV), v. v. i., a prezentuje výsledky základného výskumu diverzity rastlín Slovenska. Každý spracovávaný druh je v publikácii podrobne charakterizovaný z hľadiska jeho nomenklatúry (vedecké a slovenské pomenovanie), morfológie, karyológie (počet chromozómov, veľkosť genómu), biológie (čas kvitnutia, životná forma, rozmnožovanie, šírenie, hybridizácia), fytocenológie, ekológie (biotopy výskytu, výškové minimá a maximá), pôvodnosti, rozšírenia vo svete, ohrozenosti, ochrany a úžitkových vlastností.

„Dôraz sa kladie na zmapovanie rozšírenia na území Slovenska, ktoré je spracované na základe všetkých publikovaných literárnych údajov (zhruba od polovice 19. storočia), terénnych výskumov a revízie položiek v slovenských a najvýznamnejších zahraničných herbároch, do ktorých sa slovenské položky v minulosti najčastejšie dostávali (najmä Budapešť, Praha, Brno a Viedeň). Súčasťou každej knihy sú podrobné určovacie kľúče, originálne perokresby rastlín a mapy rozšírenia. Úvodné metodické kapitoly a určovacie kľúče sú preložené do anglického jazyka,“ uviedla Kornélia Goliašová z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Flóra Slovenska patrí k základným botanickým prácam mapujúcim európsku biodiverzitu a detailnosťou spracovania sa radí k najkvalitnejšie spracovaným flórovým dielam vychádzajúcim vo svete. Všetky doposiaľ vydané diely monografie sú voľne dostupné aj vo svetovej botanickej online knižnici.

„Na národnej úrovni sa dielo okrem iného využíva ako východisko pre koncipovanie zoznamov chránených rastlín, červených kníh ohrozených a vzácnych druhov, určovacích kľúčov, pri mapovaní vegetácie a biotopov a pod. Nenahraditeľný význam má aj pre medzinárodné projekty akými sú dlhodobé práce mapujúce európsku biodiverzitu, napr. Flora Europaea, Atlas Florae Europaeae, Euro+Med PlantBase a iné,“ dodala vedkyňa.

Najnovší zväzok edície, VI/2, 1. časť, je venovaný spracovaniu úvodných skupín čeľade astrovitých rastlín. Táto patrí s viac ako 25 000 doposiaľ opísanými druhmi a 1 700 rodmi k najväčším rastlinným čeľadiam vo svete. Na Slovensku je tiež reprezentovaná mimoriadne veľkou diverzitou (zhruba 550 druhov a 130 rodov), čo si vyžiadalo rozdeliť jej spracovanie do troch samostatných častí (kníh). V prvej časti, ktorá vychádza v týchto dňoch je na 800 stranách taxonomicko-chrorologické spracovanie piatich skupín (tribusov) astrovitých rastlín. Celkovo ide o 186 druhov a poddruhov a 30 krížencov patriacich do 53 rodov.

Na príprave publikácie sa podieľalo 23 špecialistov z 10 slovenských a českých inštitúcií. Predkladaný diel obsahuje spracovanie množstva významných rastlín, či už ide o druhy bežne rozšírené (akými sú napr. sedmokráska obyčajná, či palina obyčajná) až po mimoriadne vzácne a v dnešnej dobe u nás už vyhynuté (napr. starček skalný, turica hranatá).

 

Spracovala: Monika Tináková

Foto: Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i.

Súvisiace články