Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slovenska roka 2024 má medzi nominovanými tri vedkyne zo SAV

V ankete Slovenka roka 2024 môžete podporiť tri vedkyne zo SAV

21. 2. 2024 | videné 523-krát

V 16. ročníku ankety Slovenka roka 2024 sú v kategórii Veda a výskum nominovné tri vedkyne zo Slovenskej akadémie vied –  RNDr. Lenka Lorencová, PhD., z Chemického ústavu SAV, v. v. i., a  RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., a prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., ktorá bola ešte do konca roka 2023 predsedníčkou Vedeckej rady Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Súťaž vyhlasuje týždenník Slovenka a Rozhlas a televízia Slovenska a jej cieľom je zviditeľniť ženy, ktoré sa podieľajú na raste krajiny. Ide o uznávané odborníčky v oblasti vedy a výskumu, umenia, zdravotníctva, športu, vzdelávania a ženy, ktoré sa venujú charite a pomoci iným ľuďom. Svoj hlas im môžete na tejto webovej stránke.

 

RNDr. Lenka Lorencová, PhD.,

je úspešná mladá vedecká pracovníčka na Chemickom ústave SAV, v. v. i., oddelení Glykobiotechnológie, kde vykonáva svoj výskum zameraný na vývoj nových a inovatívnych ultracitlivých elektrochemických afinitných biosenzorov na báze „MXénov“. Jej vedecko výskumná činnosť sa orientuje najmä na prípravu progresívnych (bio)senzorov na báze funkcionalizovných povrchových nanoštruktúr nového perspektívneho 2D nanomateriálu zo skupiny „MXénov“. V pilotných štúdiách „MXénu“, sa ako prvá na svete zameriava na štúdium jeho elektrochemického správania a vývoj citlivého senzora na stanovenie redoxne aktívnych molekúl, ako aj malých organických molekúl, a v ďalšom kroku na modifikáciu MXénových rozhraní pre biosenzorické aplikácie. Takto pripravené biosenzory môžu nájsť uplatnenie vo včasnej klinickej diagnostike onkologických ochorení prsníkov, hrubého čreva a prostaty. Je autorkou 43 vedeckých publikácií s vyše 1000 citáciami, dvoch kapitol v knihách a spolupodieľala sa na patentovej prihláške.

Lenka Lorencová sa aktívne zapája aj do vzdelávacej a vedecko-popularizačnej činnosti na základných a stredných školách, podieľa sa na školení diplomantov a bakalárov a vedení preddiplomovej praxe. Za dosiahnuté výsledky získala niekoľko ocenení – osobitnú pozornosť si zaslúži 1. miesto v rámci druhého oddelenia SAV v súťaži Mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov (2020) alebo 2. miesto v 7. ročníku programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii Fyzikálne a formálne vedy (2023). „Je veľmi schopná a talentovaná vedecká pracovníčka so zodpovedným prístupom,“ hovorí riaditeľ Chemického ústavu SAV, v. v. i., Stanislav Kozmon.

 

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.,

je vedúcou Oddelenia biochemickej farmakológie na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. „Pri svojej práci zúročila vedomosti z biofyziky a fyzikálnej chémie pre štúdium chorobných procesov v organizme, ako aj pre možnosti ich ovplyvnenia molekulami známeho alebo navrhovaného liečiva. Má významný podiel na vzniku potencionálnych liečiv s neuroprotektívnym účinkom a látok so schopnosťou spomaľovať komplikácie neskorého diabetu,“ popisuje jej prácu Helena Kanďárová, riaditeľka Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i. Dr. Májeková navrhovala štruktúry originálnych pyridoindolových derivátov syntetizovaných na pracovisku, ktoré preukázali výnimočnú schopnosť ochraňovať nervové tkanivo vystavené traume. Z týchto derivátov sa v súčasnosti niektoré látky testujú na špecifické účinky a preukázala sa u nich schopnosť ovplyvňovať monoaminergický prenos signálov v mozgu. Magdaléna Májeková v spolupráci so zahraničnými i domácimi pracoviskami sa podieľa na výskume nových látok – inhibítorov monoaminooxidázy A a B, acetylcholínesterázy, butyrylcholínesterázy, ako i hlavnej proteázy vírusu SARS2-CoV-19. Značnú časť výskumu venuje štúdiu vápnikovej pumpy SERCA.

Je spoluautorkou troch patentov a členkou kolektívu pracovníkov, ktorý získal Cenu SAV v roku 2000. Svoje vedomosti rada prezentuje aj na popularizačných aktivitách a prednáškach.

 

Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.,

je profesorkou v odbore etnológie. Do konca roka 2023 bola aj vedeckou pracovníčkou Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. V rámci svojho odborného akademického pôsobenia sa zaoberá témami ako urbánna antropológia, sociálne hnutia a aktivizmus či kultúrne dedičstvo. Osem rokov pôsobila v Európskej komisii a najmä v Asociácii európskych univerzít v Bruseli, kde prispela k formovaniu novej podoby doktorandského štúdia v európskych kontextoch. Je autorkou viac než stopäťdesiat domácich a zahraničných vedeckých publikácií zameraných na urbánnu antropológiu, najmä na postsocialistické sociálne a kultúrne zmeny v mestskom a vidieckom prostredí, sociálne hnutia a aktivizmus a kultúrne dedičstvo. Alexandra Bitušíková sa intenzívne venuje výchove mladej generácie študentov. Okrem toho sa angažuje v iniciatívach, ktoré prispievajú k skvalitneniu rodových politík v akademickom prostredí, ako aj v občianskych iniciatívach smerujúcich k demokratickému rozvoju miest a k deradikalizácii mestského života.

Je spoluzakladateľkou a organizátorkou ľudskoprávneho podujatia Human Forum s desaťročnou tradíciou. „Okrem špičkovej expertízy v oblasti urbánnych štúdií na medzinárodnej úrovni ponúka aj hlboký osobný morálny profil, pričom sa angažuje aj v oblasti rozvíjania vedeckej integrity a etického bádania na Slovensku,“ konštatuje riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Tatiana Zachar Podolinská.

Hlasovať možno do 20. júna 2024.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Grafika: Natália Feriančeková

Foto: archív nominovaných vedkýň

Súvisiace články