Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Druhé vydanie publikácie

Autori predstavili druhé vydanie Katalógu biotopov Slovenska

25. 1. 2024 | videné 440-krát

V utorok 23. januára 2024 predstavili na Technickej univerzite vo Zvolene publikáciu Katalóg biotopov Slovenska – druhé, rozšírené vydanie, ktorá je výsledkom spolupráce viacerých vedeckých a odborných organizácii pod vedením Dr. Roberta Šuvadu a gestorstvom Štátnej ochrany prírody SR.

Katalóg biotopov Slovenska slúžil počas posledných dvoch dekád ako základná publikácia pre štátne inštitúcie, organizácie a prax ochrany prírody pri mnohých činnostiach spojených s mapovaním a hodnotením stavu prírodných pomerov v našej krajine, pri vyhlasovaní nových chránených území, posudzovaní vplyvu rôznych aktivít na prírodné prostredie alebo ako podklad pre ochranu viacerých typov vegetácie európskeho a národného významu.

Počas tohto obdobia sa poznanie o stave a rozšírení rastlinných spoločenstiev na území Slovenska výrazne prehĺbilo či už samotným mapovaním a monitoringom, no najmä dokončením edície Vegetácia Slovenska. Aj z tohto dôvodu bola potrebná príprava druhého, rozšíreného a prepracovaného vydania, ktoré odráža nové poznatky a premieta ich do biotopovej kategórie s príslušnými prevodníkmi otvárajúcimi použitie katalógu aj v lesníckej praxi. Zároveň sa autori pokúsili vyriešiť viaceré problémy, ktoré priniesla samotná prax pri mapovaní a následnej klasifikácii biotopov.

Na území Slovenska po revízii a zapracovaní nových poznatkov evidujeme v súčasnosti 13 formačných skupín rozdelených na 178 biotopov, vrátane ich podjednotiek, z nich 116 sa radí k biotopom európskeho významu a 30 je biotopov národného významu.

Okrem novodefinovaného charakteristického druhového zloženia autori vytvorili aj elektronický expertný systém, ktorý umožní objektivizovať zaradenie mapovanej vegetácie na základe podobnosti k reprezentatívnemu súboru jednotlivých biotopov. Opisné časti biotopov boli doplnené aj o mapy zaznamenaného rozšírenia a fotografie.

Tvorcovia publikácie veria, že táto publikácia bude slúžiť nielen pre vedcov a botanikov správ chránených území a národných parkov, ale zaujme aj študentov a širšiu botanickú či laickú verejnosť.

Autori publikácie: Róbert Šuvada (ed.), Dana Bernátová, Daniel Dítě, Zuzana Dítě, Daniela Dúbravková, Pavol Eliáš jun., Katarína Hegedüšová Vantarová, Richard Hrivnák, Ivan Jarolímek, Ján Kliment, Jozef Kollár, František Máliš, Pavel Novák, Helena Oťaheľová, Michal Slezák, Jozef Šibík, Mária Šibíková, Iveta Škodová, Jana Uhlířová, Karol Ujházy, Milan Valachovič, Ľudovít Vaško

Katalóg biotopov Slovenska – druhé, rozšírené vydanie je dostupné aj online.

 

Spracoval: kolektív autorov Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV

Foto: archív BÚ CBRB SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články